SPARKLING FIGHTERS
___ 1 -
___ 2 - Kensuke Sasaki
___ 3 - Shinya Hashimoto
___ 4 - Manabu Nakanishi
___ 5 - Satoshi Kojima
___ 6 -
___ 7 -
___ 8 - Jushin Thunder Lyger
___ 9 -
___ 10 -
___ 11 - Shinjiro Otani
___ 12 - Koji Kanemoto
___ 13 - Tatsuhito Takaiwa
___ 14 - Keiji Muto
___ 15 -
___ 16 - Hiroyoshi Tenzan
___ 17 -
___ 18 - Shiro Koshinaka
___ 19 -
___ 20 -
___ 21 - Tatsutoshi Goto
___ 22 -
___ 23 - Hayabusa
___ 24 - Masato Tanaka
___ 25 -
___ 26 -
___ 27 - Kaori Nakayama
___ 28 -
___ 29 - Atsushi Onita
___ 30 - Tetsuhiro Kuroda
___ 31 - Hideki Hosaka
___ 32 - Shark Tsuchiya
___ 33 - The Gladiator
___ 34 - Yoshihisa Yamamoto
___ 35 -
___ 36 -
___ 37 - Wataru Sakata
___ 38 - Kiyoshi Tamura
___ 39 - Kenichi Yamamoto
___ 40 - Hiromitsu Kanehara
___ 41 -
___ 42 - Volk Han
___ 43 -
___ 44 - Bitsadze Tariel
___ 45 -
___ 46 - Hans Nyman
___ 47 -
___ 48 - Nobutaka Araya
___ 49 -
___ 50 - Yuji Yasuraoka
___ 51 -
___ 52 - Gran Hamada
___ 53 - Super Delfin
___ 54 - Jinsei Shinzaki
___ 55 -
___ 56 -
___ 57 - Naohiro Hoshikawa
___ 58 -
___ 59 - Yone Genjin
___ 60 - Yoshiaki Yatsu
___ 61 - Chinaru
___ 62 - Masakatsu Funaki
___ 63 -
___ 64 - Takaku Fuke
___ 65 - Yoshiki Takahashi
___ 66 -
___ 67 - Katsuomi Inagaki
___ 68 -
___ 69 - Kiuma Kunioku
___ 70 -
___ 71 - Takafumi Ito
___ 72 -
___ 73 - Satoshi Hasegawa
___ 74 -
___ 75 - Kousei Kubota
___ 76 - Ikuhisa Minowa
___ 77 -
___ 78 -
___ 79 - Bas Rutten
___ 80 - Jason Delucia
___ 81 - Guy Mezger
___ 82 - Semmy Schilt
___ 83 - Masaaki Mochizuki
___ 84 -
___ 85 - Yoshikazu Taru
___ 86 - The Great Kabuki
___ 87 -
___ 88 - Keisuke Yamada
___ 89 - Emi Motokawa
___ 90 -
___ 91 -
___ 92 -
___ 93 - Daikokubo Benkei
___ 94 -
___ 95 - Mitsuhiro Matsunaga
___ 96 - Masashi Aoyagi
___ 97 - Masakazu Fukuda
___ 98 -
___ 99 - Daisuke Ikeda
___ 100 -
___ 101 -
___ 102 - Takeshi Ono
___ 103 -
___ 104 - Muhammad Yone
___ 105 - Carl Greco
___ 106 - Viktor Kruger
___ 107 - Kodo Fuyuki
___ 108 -
___ 109 - Gedo
___ 110 - Gannosuke
___ 111 - Yukihiro Kanemura
___ 112 - Hido
___ 113 - Koji Nakagawa
___ 114 - Nobuhiko Takada
___ 115 - Yoshi Sano
___ 116 - Kazushi Sakuraba
___ 117 - Yoshiaki Fujiwara
___ 118 - Ryuma Go
___ 119 - Tarzan Goto
___ 120 - Shigeo Okumura
___ 121 - Masao Orihara
___ 122 - Koki Kitahara
___ 123 - Tatsuo Nakano
___ 124 - Masahito Kikihara
___ 125 - Yoshihiro Takayama
___ 126 - Kendo Nagasaki
___ 127 - Osamu Tachihikari
___ 128 -Arashi
___ 129 - Yumiko Hotta
___ 130 - Manami Toyota
___ 131 - Takako Inoue
___ 132 - Kumiko Maekawa
___ 133 - Momoe Nakanishi
___ 134 - Nanae Takahashi
___ 135 - Miho Wakizawa
___ 136 - Kayo Noumi
___ 137 - Zap I
___ 138 - Zap T
___ 139 - Dynamite Kansai
___ 140 - Devil Masami
___ 141 - Cuty Suzuki
___ 142 - Hikari Fukuoka
___ 143 - Command Bolshoi
___ 144 - Rieko Amano
___ 145 - Tomoko Miyaguchi
___ 146 - Tomoko Kuzumi
___ 147 - Kanako Motoya
___ 148 - Rumi Kazama
___ 149 - Shinobu Kandori
___ 150 - Noriyo Tateno
___ 151 - Harley Saito
___ 152 - Eagle Sawai
___ 153 - Kurenai Yasha
___ 154 - Junko Yagi
___ 155 - Chigusa Nagayo
___ 156 - Kaoru
___ 157 - Toshiyo Yamada
___ 158 - Toshie Uematsu
___ 159 - Chikayo Nagashima
___ 160 - Sonoko Kato
___ 161 - Sugar Sato
___ 162 - Meiko Satomura
___ 163 -
___ 164 -
___ 165 - Zero
___ 166 -
___ 167 - Jaguar Yokota
___ 168 -
___ 169 - Yuko Kosugi
___ 170 -
___ 171 - Kyoko Inoue
___ 172 -
___ 173 -
___ 174 -
___ 175 -
___ 176 - Rie Tamada
___ 177 - Yumi Fukawa
___ 178 - Mikiko Futagami
___ 179 -
___ 180 - Candy Okutsu
___ 181 - Ayako Hamada
___ 182 - Aja Kong
___ 183 - Reggie Bennett
___ 184 -
___ 185 -
SPARKLING BOUTS ‘98
___ 186 - Fujinami vs Chono (Aug. 8 Osaka)
___ 187 - Hashimoto vs Yamazaki (Aug. 2 Tokyo
___ 188 - Lyger vs Kanemoto (Jul. 15 Sapporo)
___ 189 - Hayabusa vs Gannosuke (Apr. 30 Yokohama)
___ 190 -
___ 191 -
___ 192 - Kengo vs Rutten (Sep. 14 Tokyo)
___ 193 - Pogo vs Matsunaga (Aug. 23 Osaka)
___ 194 -
___ 195 -
___ 196 -
___ 197 -
SPARKLING CHECKLIS
___ 198 - Checklist No.1
___ 199 - Checklist No.2
___ 200 - Checklist No.3
___ 201 - Checklist No.4

SPARKLING LEGEND
___SL1 -
___SL2 -
___SL3 -
___SL4 -
___SL5 -
___SL6 -
___SL7 -
___SL8 -
___SL9 -

SPARKLING SPECIAL
___SS1 -

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- More information needed.
You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
1998-1999 BBM: Pro-Wrestling Card Special
Sparkling Fighters
(BBM)
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers