2001 Bandai New Japan Pro Wrestling (Bandai) Sample

2001 Bandai New Japan Pro Wrestling (Bandai)

___ 1 Tatsumi Fujinami
___ 2 Kensuke Sasaki
___ 3 Shiro Koshinaka
___ 4 Osamu Kido
___ 5 Kengo Kimura
___ 6 Junji Hirata
___ 7 Takashi Iizuka
___ 8 Black Cat
___ 9 Tadao Yasuda
___ 10 Osamu Nishimura
___ 11 Manabu Nakanishi
___ 12 Yuji Nagata
___ 13 Yutaka Yoshie
___ 14 Brian Johnston
___ 15 Masahiro Chono
___ 16 Hiroyoshi Tenzan
___ 17 Satoshi Kojima
___ 18 Tatsutoshi Gotoh
___ 19 Michiyoshi Ohara
___ 20 AKIRA
___ 21 Hiro Saitoh
___ 22 Scott Norton
___ 23 Don Frye
___ 24 Super J
___ 25 Keiji Mutoh
___ 26 Great Muta
___ 27 Power Warrior
___ 28 Riki Chosyu
___ 29 Jushin Thunder Lyger
___ 30 Tatsuhito Takaiwa
___ 31 Kohji Kanemoto
___ 32 Shinjiro Ohtani
___ 33 El Samurai
___ 34 Kendo Kashin
___ 35 Shinya Makabe
___ 36 Kenzo Suzuki
___ 37 Katsuyori Shibata
___ 38 Wataru Inoue
___ 39 Hiroshi Tanahashi
___ 40 Minoru Tanaka
___ 41 Hidekazu Tanaka
___ 42 Tiger Hattori
___ 43 Masao Tayama
___ 44 Norio Honaga
___ 45 Kazuo Yamazaki
___ 46 Kuniaki Kobayashi
___ 47 Masakazu Fukuda
___ 48 Kensuke Sasaki
___ 49 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
___ 50 Tatsuhito Takaiwa
___ 51 Minoru Tanaka
___ 52 Kohji Kanemoto & Minoru Tanaka
___ 53 Genichiro Tenryu vs Kensuke Sasaki
___ 54 Kensuke Sasaki vs Don Frye
___ 55 Kensuke Sasaki vs Satoshi Kojima
___ 56 Power Warrior vs Great Muta
___ 57 Kensuke Sasaki vs Manabu Nakanishi
___ 58 Kensuke Sasaki vs Takashi Iizuka
___ 59 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs Tatsutoshi Gotoh & Michiyoshi Ohara
___ 60 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan
___ 61 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs Naoya Ogawa & Kazunari Murakami
___ 62 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
___ 63 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Manabu Nakanishi & Yuji Nagata
___ 64 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Masahiro Chono & Tatsutoshi Gotoh
___ 65 Jushin Thunder Lyger vs Kohji Kanemoto
___ 66 Jushin Thunder Lyger vs Minoru Tanaka
___ 67 Jushin Thunder Lyger vs El Samurai
___ 68 Jushin Thunder Lyger vs Tatsuhito Takaiwa
___ 69 Tatsuhito Takaiwa vs Kendo Kashin
___ 70 Tatsuhito Takaiwa vs Kohji Kanemoto
___ 71 Tatsuhito Takaiwa vs Minoru Tanaka
___ 72 Minoru Tanaka vs AKIRA
___ 73 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa vs Kendo Kashin & Minoru Tanaka
___ 74 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa vs Kendo Kashin & Dr Wagner Jr
___ 75 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa vs Kohji Kanemoto & Minoru Tanaka
___ 76 Kohji Kanemoto & Minoru Tanaka vs Jushin Thunder Lyger & Shinya Makabe
___ 77 Manabu Nakanishi vs Kenzo Suzuki
___ 78 Yuji Nagata vs Kazuo Yamazaki
___ 79 Kimo vs Kazuyuki Fujita
___ 80 Shinya Hashimoto & Takashi Iizuka vs Naoya Ogawa & Kazunari Murakami
___ 81 Masahiro Chono vs Keiji Mutoh
___ 82 Kensuke Sasaki vs Kenzo Suzuki
___ 83 Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs Kensuke Sasaki & Kenzo Suzuki
___ 84 AKIRA vs Hiro Saitoh
___ 85 Scott Norton vs Super J
___ 86 Don Frye vs Satoshi Kojima
___ 87 Masahiro Chono vs Hiroyoshi Tenzan
___ 88 Satoshi Kojima vs Jushin Thunder Lyger
___ 89 Masahiro Chono vs Kensuke Sasaki
___ 90 Perro Aguayo, Dr Wagner Jr & Perro Aguayo Jr vs Jushin Thunder Lyger, Gran Hamada & Negro Casas
___ 91 Don Frye vs Jushin Thunder Lyger
___ 92 Hiroyoshi Tenzan vs Yutaka Yoshie
___ 93 Takashi Iizuka vs Kazunari Murakami
___ 94 Masahiro Chono vs Great Muta
___ 95 Kensuke Sasaki vs Jushin Thunder Lyger
___ 96 Naoya Ogawa vs Shinya Hashimoto
___ 97 Jushin Thunder Lyger vs Kuniaki Kobayashi
___ 98 Masahiro Chono, Super J, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & AKIRA vs Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi, Jushin Thunder Lyger, Yutaka Yoshie & Yuji Nagata
___ 99 Kenzo Suzuki vs Shinya Makabe
___ 100 Masahiro Chono vs Tatsumi Fujinami
___ 101 Tatsumi Fujinami vs Osamu Nishimura
___ 102 Tatsuhito Takaiwa vs Shinjiro Ohtani
___ 103 Riki Chosyu vs Atsushi Onita
___ 104 Tatsumi Fujinami vs Jushin Thunder Lyger
___ 105 Hiroyoshi Tenzan vs Manabu Nakanishi
___ 106 Yuji Nagata vs Takashi Iizuka
___ 107 Manabu Nakanishi vs Osamu Nishimura
___ 108 Tatsuhito Takaiwa vs Shiro Koshinaka
___ 109 Osamu Nishimura vs Hiroyoshi Tenzan
___ 110 Yuji Nagata vs Takashi Iizuka
___ 111 Manabu Nakanishi vs Hiroyoshi Tenzan
___ 112 Kensuke Sasaki vs Yuji Nagata
___ 113 Manabu Nakanishi vs Masahiro Chono
___ 114 Kensuke Sasaki vs Manabu Nakanishi
___ 115 Manabu Nakanishi vs Yutaka Yoshie
___ 116 Shinya Hashimoto vs Tatsumi Fujinami
___ 117 Jushin Thunder Lyger vs Super Delphin
___ 118 Super Strong Machine vs T2000 Machine
___ 119 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie
___ 120 Yuji Nagata & Takashi Iizuka vs Masahiro Chono & Scott Norton
___ 121 Yuji Nagata & Takashi Iizuka vs Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
___ 122 Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Yutaka Yoshie vs Junji Hirata, Takashi Iizuka & Kenzo Suzuki
___ 123 Tatsumi Fujinami vs Kohji Kanemoto
___ 124 Minoru Tanaka, Shinya Makabe & Jushin Thunder Lyger vs Takehiro Murahama & Super Delphin
___ 125 Yuji Nagata & Takashi Iizuka
___ 126 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
___ 127 Masahiro Chono & Scott Norton
___ 128 Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie
___ 129 Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka
___ 130 Super Strong Machine & Jushin Thunder Lyger
___ 131 T2000 Machines
___ 132 Masahiro Chono
___ 133 Hiroyoshi Tenzan
___ 134 Satoshi Kojima
___ 135 T2000 Machine
___ 136 Team 2000
___ 137 Manabu Nakanishi
___ 138 Yuji Nagata
___ 139 Yutaka Yoshie
___ 140 G-Eggs
___ 141 Andre The Giant
___ 142 Stan Hansen
___ 143 Tiger Jeet Singh
___ 144 Bob Backlund
___ 145 Dynamite Kid
___ 146 Dick Murdoch
___ 147 Black Tiger
___ 148 Steiner Brothers
___ 149 Salman Hashimikov
___ 150 Checklist 1
___ 151 Checklist 2
___ 152 Checklist 3
___ 153 Checklist 4
___ 154 Checklist 5

League Champion Card
___ LC1 Tatsuhito Takaiwa
___ LC2 Kensuke Sasaki
___ LC3 Yuji Nagata & Takashi Iizuka
___ LC4 Kenzo Suzuki

Finish Hold Card
___ FH01 Northanlight Bomb (Kensuke Sasaki)
___ FH02 Strangle Hold (Kensuke Sasaki)
___ FH03 STF (Masahiro Chono)
___ FH04 Kenka Kick(Masahiro Chono)
___ FH05 Moonsault Press (Keiji Mutoh)
___ FH06 Dragon Sleeper (Tatsumi Fujinami)
___ FH07 Hip Attack (Shiro Koshinaka)
___ FH08 Argentin Back Breaker (Manabu Nakanishi)
___ FH09 Nagata Lock (Yuji Nagata)
___ FH10 Figure Four (Yutaka Yoshie)
___ FH11 Diving Head Butt (Hiroyoshi Tenzan)
___ FH12 Lariat (Satoshi Kojima)
___ FH13 Suichoku Rakkashiki Brain Buster (Jushin Thunder Lyger)
___ FH14 Mochitsuki Power Bomb (Tatsuhito Takaiwa)
___ FH15 Tiger Suplex (Kohji Kanemoto)
___ FH16 Udehishigi Gyakujyuji Gatame (Kendo Kashin)
___ FH17 Scorpion Destruct (Riki Chosyu)
___ FH18 Sleeper Hold (Takashi Iizuka)

Superstars Card
___ SS1 Kensuke Sasaki
___ SS2 Shinya Hashimoto
___ SS3 Masahiro Chono
___ SS4 Keiji Mutoh
___ SS5 Great Muta
___ SS6 Tatsumi Fujinami
___ SS7 Super Strong Machine (Junji Hirata)
___ SS8 Shiro Koshinaka
___ SS9 Manabu Nakanishi
___ SS10 Yuji Nagata
___ SS11 Yutaka Yoshie
___ SS12 Hiroyoshi Tenzan
___ SS13 Satoshi Kojima
___ SS14 Jushin Thunder Lyger
___ SS15 Tatsuhito Takaiwa
___ SS16 Kohji Kanemoto
___ SS17 Kendo Kashin
___ SS18 Riki Chosyu

Autographs
___ TF Tatsumi Fujinami
___ KSA Kensuke Sasaki
___ SHK Shiro Koshinaka
___ OK Osamu Kido
___ KEK Kengo Kimura
___ JH Junji Hirata
___ TI Takashi Iizuka
___ BC Black Cat
___ TY Tadao Yasuda
___ ON Osamu Nishimura
___ MN Manabu Nakanishi
___ YN Yuji Nagata
___ YY Yutaka Yoshie
___ MC Masahiro Chono
___ HTE Hiroyoshi Tenzan
___ SAK Satoshi Kojima
___ TG Tatsutoshi Gotoh
___ MO Michiyoshi Ohara
___ AK Akira
___ HS Hiro Saitoh
___ KM Keiji Mutoh
___ GM Great Muta
___ PW Power Warrior
___ RC Riki Chosyu
___ JL Jushin Thunder Lyger
___ TT Tatsuhito Takaiwa
___ KKO Kohji Kanemoto
___ SO Shinjiro Ohtani
___ ES El Samurai
___ KKA Kendo Kashin
___ SM Shinya Makabe
___ KSU Kenzo Suzuki
___ KSH Katsuyori Shibata
___ WI Wataru Inoue
___ HTA Hiroshi Tanahashi
___ MT Minoru Tanaka

Jersey Card – Exchange Card
___ JE Masahiro Chono

RELEASE INFORMATION:

– Cards #47 – 76 are IWGP Championship cards.

– Cards #77 – 124 are Super Fight cards.

– Cards #125 – 131 are G1 Tag Team cards.

– Cards #132 – 136 are Team 2000 cards.

– Cards #137 – 140 are Fight Club G-Eggs cards.

– Card #48 is the 26th IWGP Heavyweight Champion
– Card #49 is the 40th IWGP Heavyweight Tag Champion
– Card #50 is the 38th IWGP Jr. Heavyweight Champion
– Card #51 is the 39th IWGP Jr. Heavyweight Champion
– Card #52 is the 5th IWGP Jr. Heavyweight Tag Champion

Contact us for any errors or updates