2000 Bandai New Japan Pro Wrestling (Bandai) Sample

2000 Bandai New Japan Pro Wrestling (Bandai)

___ 1 Tatsumi Fujinami
___ 2 Shinya Hashimoto
___ 3 Kensuke Sasaki
___ 4 Shiro Koshinaka
___ 5 Osamu Kido
___ 6 Kengo Kimura
___ 7 Kuniaki Kobayashi
___ 8 Junji Hirata
___ 9 Takashi Iizuka
___ 10 Black Cat
___ 11 Tadao Yasuda
___ 12 Manabu Nakanishi
___ 13 Yuji Nagata
___ 14 Osamu Nishimura
___ 15 Yutaka Yoshie
___ 16 Kazuyuki Fujita
___ 17 Shinya Makabe
___ 18 Masakazu Fukada
___ 19 Jyushin Thunder Liger
___ 20 Kohji Kanemoto
___ 21 Shinjiro Ohtani
___ 22 El Samurai
___ 23 Tatsuhito Takaiwa
___ 24 Kendo Kashin
___ 25 Keiji Mutoh
___ 26 Great Muta
___ 27 Hiroyoshi Tenzan
___ 28 Satoshi Kojima
___ 29 Hiro Saitoh
___ 30 Masahiro Chono
___ 31 Akira
___ 32 Tatsutoshi Gotoh
___ 33 Michiyoshi Ohara
___ 34 Katsuyori Shibata
___ 35 Wataru Inoue
___ 36 Hiroshi Tanahashi
___ 37 Kazuo Yamazaki
___ 38 Atsushi Ohnita
___ 39 Don Frye
___ 40 Doctor Wagner Jr.
___ 41 Genichiro Tenryu
___ 42 Great Nita
___ 43 Hidekazu Tanaka
___ 44 Tiger Hattori
___ 45 Masao Tayama
___ 46 Norio Honaga
___ 47 Masa Saitoh
___ 48 Katsuhisa Shibata
___ 49 Super J Girls
___ 50 Keiji Mutoh (IWGP Champion)
___ 51 Genichiro Tenryu (IWGP Champion)
___ 52 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (IWGP Champion)
___ 53 Shiro Koshinaka & Kensuke Sasaki (IWGP Champion)
___ 54 Tatsutoshi Gotoh & Michiyosi Ohara UER (IWGP Champion)
___ 55 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (IWGP Champion)
___ 56 Kohji Kanemoto (IWGP Champion)
___ 57 Kendo Kashin (IWGP Champion)
___ 58 Jyushin Thunder Liger (IWGP Champion)
___ 59 Kendo Kashin & Dr. Wagner Jr. (IWGP Champion)
___ 60 Jyushin Thunder Liger & The Great Sasuke (IWGP Champion)
___ 61 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa (IWGP Champion)
___ 62 Keiji Mutoh vs Scott Norton (99 IWGP Championship 1999.1.4)
___ 63 Keiji Mutoh vs Kensuke Sasaki (99 IWGP Championship 1999.2.14)
___ 64 Keiji Mutoh vs Don Frye (99 IWGP Championship 1999.4.10)
___ 65 Keiji Mutoh vs Genichiro Tenryu (99 IWGP Championship 1999.5.3)
___ 66 Keiji Mutoh vs Satoshi Kojima (99 IWGP Championship 1999.7.20)
___ 67 Keiji Mutoh vs Manabu Nakanishi (99 IWGP Championship 1999.10.11)
___ 68 Keiji Mutoh vs Genichiro Tenryu (99 IWGP Championship 1999.12.10)
___ 69 Genichiro Tenruy & Shiro Koshinaka vs Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (99 IWGP Championship 1999.1.4)
___ 70 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (99 IWGP Championship 1999.2.5)
___ 71 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka (99 IWGP Championship 1999.3.22)
___ 72 Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu (99 IWGP Championship 1999.4.10)
___ 73 Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (99 IWGP Championship 1999.5.3)
___ 74 Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs Michiyoshi Ohara & Tatsutoshi Gotoh (99 IWGP Championship 1999.6.2)
___ 75 Michiyoshi Ohara & Tatsutoshi Gotoh vs Shiro Koshinaka & Kengo Kimura (99 IWGP Championship 1999.7.21)
___ 76 Michiyoshi Ohara & Tatsutoshi Gotoh vs Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (99 IWGP Championship 1999.8.28)
___ 77 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (99 IWGP Championship 1999.12.5)
___ 78 Jyushin Thunder Liger vs Kohji Kanemoto (99 IWGP Championship 1999.1.4)
___ 79 Jyushin Thunder Liger vs Doctor Wagner Jr. (99 IWGP Championship 1999.2.6)
___ 80 Jyushin Thunder Liger vs Kohji Kanemoto (99 IWGP Championship 1999.3.17)
___ 81 Kohji Kanemoto vs Shinjiro Ohtani (99 IWGP Championship 1999.4.10)
___ 82 Kohji Kanemoto vs Tatsuhito Takaiwa (99 IWGP Championship 1999.5.3)
___ 83 Kohji Kanemoto vs Minoru Tanaka (99 IWGP Championship 1999.6.2)
___ 84 Kohji Kanemoto vs Kendo Kashin (99 IWGP Championship 1999.8.28)
___ 85 Kendo Kashin vs Tatsuhito Takaiwa (99 IWGP Championship 1999.9.23)
___ 86 Kendo Kashin vs Jyushin Thunder Liger (99 IWGP Championship 1999.10.11)
___ 87 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa vs Kendo Kashin & Doctor Wagner Jr. (99 IWGP Championship 1999.1.4)
___ 88 Kendo Kashin & Doctor Wagner Jr. vs Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa (99 IWGP Championship 1999.2.11)
___ 89 Kendo Kashin & Doctor Wagner Jr. vs El Samurai & Gran Hamada (99 IWGP Championship 1999.3.20)
___ 90 Kendo Kashin & Doctor Wagner Jr. vs The Great Sasuke & Jyushin Thunder Liger (99 IWGP Championship 1999.4.10)
___ 91 The Great Sasuke & Jyushin Thunder Liger vs Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa (99 IWGP Championship 1999.7.13)
___ 92 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa vs Jyushin Thunder Liger & El Samurai (99 IWGP Championship 1999.8.28)
___ 93 Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takaiwa vs Kohji Kanemoto & Minoru Tanaka (99 IWGP Championship 1999.10.11)
___ 94 Kensuke Sasaki vs Atsushi Ohnita (99 Super Fight 1999.1.4)
___ 95 Shinya Hashimoto vs Naoya Ogawa (99 Super Fight 1999.1.4)
___ 96 Satoshi Kojima vs Kazuo Yamazaki (99 Super Fight 1999.1.27)
___ 97 Manabu Nakanishi vs Tadao Yasuda (99 Super Fight 1999.1.27)
___ 98 Hiroyoshi Tenzan vs Shiro Koshinaka (99 Super Fight 1999.1.27)
___ 99 Kensuke Sasaki vs Yuji Nagata (99 Super Fight 1999.1.27)
___ 100 Osamu Kido vs Kengo Kimura (99 Super Fight 1999.2.5)
___ 101 Masahiro Chono & Akira vs Keiji Mutoh & Hiro Saitoh (99 Super Fight 1999.2.5)
___ 102 Masahiro Chono & Akira vs Keiji Mutoh & Satoshi Kojima (99 Super Fight 1999.2.5)
___ 103 Satoshi Kojima vs Manabu Nakanishi (99 Super Fight 1999.2.11)
___ 104 Kensuke Sasaki vs Hiroyoshi Tenzan (99 Super Fight 1999.2.11)
___ 105 Kensuke Sasaki vs Satoshi Kojima (99 Super Fight 1999.2.12)
___ 106 Scott Norton vs Masa Saitoh (99 Super Fight 1999.2.14)
___ 107 Don Frye vs Tatsumi Fujinami (99 Super Fight 1999.3.17)
___ 108 Don Frye vs Manabu Nakanishi (99 Super Fight 1999.3.20)
___ 109 Masahiro Chono vs Atsushi Ohnita (99 Super Fight 1999.4.10)
___ 110 Tatsuhito Takaiwa vs Minoru Tanaka (99 Super Fight 1999.4.10)
___ 111 Genichiro Tenryu vs Shinya Hashimoto (99 Super Fight 1999.6.8)
___ 112 Kendo Kashin vs Kohji Kanemoto (99 Super Fight 1999.6.8)
___ 113 Yuji Nagata vs Kazuo Yamazaki (99 Super Fight 1999.7.21)
___ 114 Super Junior Battle Royal (99 Super Fight 1999.7.21)
___ 115 Tatsumi Fujinami vs Keiji Mutoh (99 Super Fight 1999.8.10)
___ 116 Masahiro Chono vs Shinya Hashimoto (99 Super Fight 1999.8.11)
___ 117 Keiji Mutoh vs Kensuke Sasaki (99 Super Fight 1999.8.13)
___ 118 Shiro Koshinaka vs Shinya Hashimoto (99 Super Fight 1999.8.14)
___ 119 Keiji Mutoh vs Yuji Nagata (99 Super Fight 1999.8.15)
___ 120 Manabu Nakanishi vs Keiji Mutoh (99 Super Fight 1999.8.15)
___ 121 Masahiro Chono vs Shinya Hashimoto (99 Super Fight 1999.8.28)
___ 122 Great Muta vs Great Nita (99 Super Fight 1999.8.28)
___ 123 Keiji Mutoh & Scott Norton vs Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (99 Super Fight 1999.9.23)
___ 124 Kimo Leopoldo vs Yuji Nagata (99 Super Fight 1999.10.11)
___ 125 Genichiro Tenryu vs Kensuke Sasaki (99 Super Fight 1999.10.11)
___ 126 Naoya Ogawa vs Shinya Hashimoto (99 Super Fight 1999.10.11)
___ 127 Tatsumi Fujinami (Retro)
___ 128 Shinya Hashimoto (Retro)
___ 129 Keiji Mutoh (Retro)
___ 130 Masahiro Chono (Retro)
___ 131 Kensuke Sasaki (Retro)
___ 132 Osamu Kido (Retro)
___ 133 Kengo Kimura (Retro)
___ 134 Junji Hirata (Retro)
___ 135 Takashi Iizuka (Retro)
___ 136 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 137 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 138 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 139 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 140 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 141 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 142 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 143 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 144 Great Muta (Picture Puzzle Back)
___ 145 Checklist Poster ’99 Wrestling World
___ 146 Checklist Poster New Japan Spirit 1999
___ 147 Checklist Poster New Japan Spirit 1999
___ 148 Checklist Poster G1 Climax Battle of Last Summer
___ 149 Checklist Poster Final Dome 1999 The Revenge!

League Champion
___ SP1 Antonio Inoki – 78 MSG Series I
___ SP2 Antonio Inoki – 79 MSG Series II
___ SP3 Antonio Inoki – 80 MSG Series III
___ SP4 Antonio Inoki – 81 MSG Series IV
___ SP5 Andre The Giant – 82 MSG Series V
___ SP6 Antonio Inoki & Bob Backlund – 80 MSG Tag League I
___ SP7 Andre The Giant & Rene Gray – 81 MSG Tag League II
___ SP8 Antonio Inoki & Hulk Hogan – 82 MSG Tag League III
___ SP9 Antonio Inoki & Hulk Hogan – 83 MSG Tag League IV
___ SP10 Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami – 84 MSG Tag League V
___ SP11 Tatsumi Fujinami & Big Van Vader – 91 Super Grade Tag League I
___ SP12 Riki Chosyu & Shinya Hashimoto – 92 Super Grade Tag League II
___ SP13 Keiji Mutoh & Hiroshi Hase – 93 Super Grade Tag League III
___ SP14 Keiji Mutoh & Hiroshi Hase – 94 Super Grade Tag League IV
___ SP15 Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan – 95 Super Grade Tag League V
___ SP16 Shinya Hashimoto & Scott Norton – 96 Super Grade Tag League VI
___ SP17 Keiji Mutoh & Masahiro Chono – 97 Super Grade Tag League VII
___ SP18 Keiji Mutoh & Satoshi Kojima – 98 Super Grade Tag League VIII
___ SP19 Shiro Koshinaka – 88 Top Of The Super Jr.
___ SP20 Norio Honaga – 91 Top Of The Super Jr. II
___ SP21 Jyushin Thunder Liger – 92 Top Of The Super Jr. III
___ SP22 Pegasus Kid – 93 Top Of The Super Jr. IV
___ SP23 Jyushin Thunder Liger – 94 Best Of The Super Jr.
___ SP24 Wild Pegasus – 95 Best Of The Super Jr. II
___ SP25 Black Tiger – 96 Best Of The Super Jr. III
___ SP26 El Samurai – 97 Best Of The Super Jr. IV
___ SP27 Kohji Kanemoto – 98 Best Of The Super Jr. V
___ SP28 Kendo Kashin – 99 Best Of The Super Jr. VI
___ SP29 Shunji Kosugi – 85 Young Lion I
___ SP30 Keiichi Yamada – 86 Young Lion II
___ SP31 Masahiro Chono – 87 Young Lion III
___ SP32 Hiroyoshi Yamamoto – 93 Young Lion IV
___ SP33 Satoshi Kojima – 94 Young Lion V
___ SP34 Manabu Nakanishi – 95 Young Lion VI
___ SP35 Tokimitsu Ishizawa – 96 Young Lion VII
___ SP36 Manabu Nakanishi – 99 G1 Climax IX
___ SP37 Keiji Mutoh & Scott Norton – 99 G1 Tag League I

Autographs
___ A1 Tatsumi Fujinami
___ A2 Shinya Hashimoto
___ A3 Kensuke Sasaki
___ A4 Shiro Koshinaka
___ A5 Osamu Kido
___ A6 Kengo Kimura
___ A7 Kuniaki Kobayashi
___ A8 Junji Hirata
___ A9 Takashi Iizuka
___ A10 Black Cat
___ A11 Tadao Yasuda
___ A12 Manabu Nakanishi
___ A13 Yuji Nagata
___ A14 Osamu Nishimura
___ A15 Yutaka Yoshie
___ A16 Kazuyuki Fujita
___ A17 Shinya Makabe
___ A18 Masakazu Fukada
___ A19 Jyushin Thunder Liger
___ A20 Kohji Kanemoto
___ A21 Shinjiro Ohtani
___ A22 El Samurai
___ A23 Tatsuhito Takaiwa
___ A24 Kendo Kashin
___ A25 Keiji Mutoh
___ A26 Great Muta
___ A27 Hiroyoshi Tenzan
___ A28 Satoshi Kojima
___ A29 Hiro Saitoh
___ A30 Masahiro Chono
___ A31 Akira
___ A32 Tatsutoshi Gotoh
___ A33 Michiyoshi Ohara
___ A34 Katsuyori Shibata
___ A35 Wataru Inoue
___ A36 Hiroshi Tanahashi
___ A37 Kazuo Yamazaki
___ A38 Atsushi Ohnita
___ A39 Don Frye

Costume Card
___ GM Great Muta

Promotion
___ 0 Great Muta / Keiji Mutoh

RELEASE INFORMATION:

– PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please contact us.

– Error Card: Card #54 Ohara 1st name is misspelled.

– Card numbers 1 through 61 are in both English and Japanese, while card numbers 61 through 135 are only in Japanese.

– Card numbers 136 through 144 form a puzzle of the Great Muta.

– Card numbers 145 through 149 are checklist cards, but have a picture on front of cards from 1999 events.

Contact us for any errors or updates