2005 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 01 Tomoko Watanabe
___ 02 Kumiko Maekawa
___ 03 Nanae Takahashi
___ 04 Saki Maemura
___ 05 Hikaru
___ 06 Sasori
___ 07 Amazing Kong
___ 08 Command Bolshoi
___ 09 Azumi Hyuga
___ 10 Kayoko Haruyama
___ 11 Tsubasa Kuragaki
___ 12 Kaori Yoneyama
___ 13 Erika Watanabe
___ 14 Kyoko Kimura
___ 15 Eco
___ 16 Shinobu Kandori
___ 17 Noriyo Tateno
___ 18 Harley Saito
___ 19 Eagle Sawairiyo
___ 20 Mizuki Endo
___ 21 Sayuri Okino
___ 22 Aiger
___ 23 Mako Ogawa
___ 24 Revn Hiroka
___ 25 Keiko Fujieda
___ 26 Lee Hye-Ran & Choi So Ra
___ 27 Ranmaru
___ 28 Yumi Ohka
___ 29 Kei Akiyama
___ 30 Asami
___ 31 Fuuka
___ 32 Nene Kimura
___ 33 Shu Shibutani
___ 34 MARU
___ 35 Keiko Saito
___ 36 Misae Genki
___ 37 Yoshiko Tamura
___ 38 Misae Genki
___ 39 Yuka Shiina
___ 40 Tanny Mouse
___ 41 Yuki Miyazaki
___ 42 Yuka Nakamura
___ 43 Haruka Matsuo
___ 44 Chiharu
___ 45 Ayako Ishida
___ 46 Yumiko Hotta
___ 47 Sachie Abe
___ 48 Mika Nishio
___ 49 LEO-NA
___ 50 Bull Fight Sora
___ 51 Mirai
___ 52 Kana
___ 53 Mima Shimoda
___ 54 Mariko Yoshida
___ 55 Michiko Omukai
___ 56 AKINO
___ 57 MICKEY*Yuka
___ 58 Baby-M
___ 59 The Bloody
___ 60 Fang Suzuki
___ 61 Obacchi Iizuka
___ 62 Hiroyo Muto
___ 63 Emi Sakura
___ 64 Rei
___ 65 Yui Kanbara
___ 66 Mae Ichii
___ 67 Chika Natsumi
___ 68 Ikumi Yura
___ 69 Rika Takahashi
___ 70 Nozomi Takesako
___ 71 “Sentoin” ko
___ 72 Cherry
___ 73 Yuiga
___ 74 Yuu Yamagata
___ 75 Ofune
___ 76 Apple Miyuki
___ 77 Carolina Akiko
___ 78 Jaguar Yokota
___ 79 Dump Matsumoto
___ 80 Lioness Asuka
___ 81 Etsuko Mita
___ 82 Takako Inoue
___ 83 Shark Tsuchiya
___ 84 Kaoru Ito
___ 85 GAMI
___ 86 Keiko Aono
___ 87 Momoe Nakanishi
___ 88 Megumi Yabushita
___ 89 Sumie Sakai
___ 90 KAZUKI
___ 91 Ayako Hamada
___ 92 Emi Tojo
___ 93 Teruko Kagawa
Ladies On Film
___ 94 Hikaru
___ 95 Yumi Ohka
___ 96 Kei Akiyama
___ 97 Asami
___ 98 Fuuka
___ 99 Mika Nishio
Farewell (Retiring Wrestlers)
___ 100 Ai Fujita
___ 101 Kayo Noumi
___ 102 Rie Tamada
Precious Memories
___ 103 Akira Hokuto
___ 104 Rumi Kazama
___ 105 Chaparrita ASARI
___ 106 Chikako Shiratori
___ 107 Kaori Nakayama
___ 108 Kana Mizaki

Catch The Rainbow Insert Set
Parallels: Silver, Gold (#/200)
___ CR1 Saki Maemura ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR2 Hikaru ALL JAPAN WOMEN’S PRO WRESTLING
___ CR3 Kyoko KimurA JWP
___ CR4 Yumi Ohka JD STAR
___ CR5 Kei Akiyama JD STAR
___ CR6 Haruka Matsuo NEO
___ CR7 Mirai A TO Z
___ CR8 Apple Miyuki KAIENTAI DOJO
___ CR9 Emi Tojo SHINMA OFFICE

Autographs
___ 1 Tomoko Watanabe /99
___ 2 Kumiko Maekawa /95
___ 3 Nanae Takahashi /94
___ 4 Saki Maemura /79
___ 5 Hikaru /48
___ 7 Amazing Kong /52
___ 8 Command Bolshoi /89
___ 9 Azumi Hyuga /88
___ 10 Kayoko Haruyama /99
___ 11 Tsubasa Kuragaki /97
___ 12 Kaori Yoneyama /97
___ 13 Erika Watanabe /98
___ 14 Koyoko Kimura /99
___ 15 Eco /98
___ 16 Shinobu Kandori /84
___ 17 Noriyo Tateno /97
___ 18 Harley Saito /98
___ 19 Eagle Sawai /31
___ 20 Mizuki Endo /97
___ 21 Sayuri Okino /97
___ 22 Aiger /98
___ 23 Mako Ogawa /56
___ 25 Keiko Fujieda /65
___ 27 Ranmaru /98
___ 28 Yumi Ohka /85
___ 29 Kei Akiyama /86
___ 30 Asami /87
___ 31 Fuuka /85
___ 32 Nene Kimura /93
___ 33 Shu Shibutani /98
___ 34 Maru /66
___ 35 Keiko Saito /90
___ 36 Kyoko Inoue /86
___ 37 Toshiko Tamura /47
___ 38 Misae Genki /94
___ 39 Yuka Shiina /89
___ 40 Tanny Mouse /43
___ 41 Yuki Miyazaki /44
___ 42 Yuka Nakamura /91
___ 43 Haruka Matsuo /73
___ 44 Chiharu /90
___ 45 Ayako Ishida /93
___ 46 Yumiko Hotta /88
___ 47 Sachie Abe /87
___ 48 Mika Nishio /71
___ 49 LEO-NA /88
___ 51 Mirai /87
___ 52 Kana /80
___ 53 Mima Shimoda /74
___ 55 Michiko Omukai /94
___ 56 Akino /98
___ 57 Mickey Yuka /98
___ 58 Baby M /83
___ 59 The bloody /98
___ 60 Fang Suzuki /95
___ 61 Obacchi Iizuka /98
___ 62 Hiroyo Muto /96
___ 63 Emi Sakura /98
___ 64 Rei /99
___ 66 Mai Ichii /89
___ 67 Chika Natsumi /98
___ 69 Rika Takahashi /98
___ 70 Nozomi Takesako /92
___ 71 “Sentoin”ko /82
___ 72 Cherry /97
___ 73 Yugia /96
___ 74 Yuu Tamagata /97
___ 75 Ofune /88
___ 76 Apple Miyuki /99
___ 77 Carolina Akiko /100
___ 78 Jaguar Yokota /92
___ 81 Etsuko Mita /93
___ 83 Shark Tsuchiya /99
___ 84 Kaoru Ito /98
___ 85 Gami /92
___ 86 Keiko Aono /98
___ 87 Momoe Nakaanishi /98
___ 88 Megumi Yabushita /99
___ 89 Sumie Sakai /98
___ 90 Kazuki /100
___ 91 Ayako Hamada /88
___ 92 Emi Tojo /98
___ 93 Teruko Kagawa /99
___ 102 Rie Tamada /95
___ 103 Akira Hokuto /87
___ 104 Rumi Kazama /96
___ 105 Chaparrita Asari /99
___ 106 Chikako Shiratori /95
___ 107 Kaori Nakayama /100
___ 1087 Kana Mizaki /94

Authentic Kiss Mark Card
___ K1 Saki Maemura /80
___ K2 Asami /50
___ K3 Fuuka /50
___ K4 Mirai /75
___ K5 Ofune /80
___ K6 Ayako Hamada /85

Authentic Match-Worn Costume
___ M1 Hikaru /150
___ M2 Mika Nishio /150

RELEASE INFORMATION:

– Complete base set consists of cards 1-108.

– Credit for Checklist: joshicity.com.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates