2009 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 Command Bolshoi
___ 2 Azumi Hyuga
___ 3 Kayoko Haruyama
___ 4 Tsubasa Kuragaki
___ 5 Kaori Yoneyama
___ 6 Toujuki Leon
___ 7 Kazuki
___ 8 Sachie Abe
___ 9 Keito
___ 10 Arisa Nakajima
___ 11 Pinky Mayuka
___ 12 Shinobu Kandori
___ 13 Noriyo Tateno
___ 14 Harley Saito
___ 15 Takako Inoue
___ 16 Mizuki Endo
___ 17 Aiger
___ 18 Dynamite Kansai
___ 20 Mayumi Oazki
___ 21 Aja Kong
___ 22 Chikayo Nagashima
___ 23 Carlos Amano
___ 24 Mika Nishio
___ 25 Sonoko Kato
___ 26 Kyoko Inoue
___ 27 Etsuko Mita
___ 28 Yoshiko Tamura
___ 29 Tanny Mouse
___ 30 Yuki Miyazaki
___ 31 Haruka Matsuo
___ 32 Aya Yuki
___ 33 Nagisa Nozaki
___ 34 Nozomai Dai
___ 35 Nanae Takahashi
___ 36 Natsuki Taiyo
___ 37 Kana
___ 38 Mariko Yoshida
___ 39 Ray
___ 40 Tomoka Nakagawa
___ 41 Hiroyo Matsumoto
___ 42 Misaki Ohata
___ 43 Esui
___ 44 Emi Sakura
___ 45 Aoi Kizuki
___ 46 Makoto
___ 47 Minori Makiba
___ 48 Kazumi Shimouma
___ 49 Aika Ando
___ 50 Hamuko Hoshi
___ 51 Haruna Akagi
___ 52 Chii Tomiya
___ 53 Hikaru Shida
___ 54 Tsukasa Fujimoto
___ 55 Miyako Matsumoto
___ 56 Meiko Satomura
___ 57 Dash Chisako
___ 58 Sachiko Sendai
___ 59 Hiren
___ 60 Ryo Mizunami
___ 61 Yukari Ishino
___ 62 Kaoru Ito
___ 63 /ayako Hamada
___ 64 Aky Kanbayashi
___ 65 Ayako Sato
___ 66 Hanako Kobayashi
___ 67 Tomoko Morii
___ 68 Gami
___ 69 Yumi Ohka
___ 70 Moeka Haruhi
___ 71 Shu Shibutani
___ 72 Kayo Fujimori
___ 73 Chihiro Oikawa
___ 74 Cherry
___ 75 Yuu Yamagata
___ 76 Bambi
___ 77 Hikaru
___ 78 Saki Maemura
___ 79 Jumbo Hori
___ 80 Yumiko Hotta
___ 81 Kaoru
___ 82 Manami Toyota
___ 83 Mima Shimoda
___ 84 Dump Matsumoto
___ 85 Sasori
___ 86 Toshie Uematsu
___ 87 You-You Ran
___ 88 Akino
___ 89 Atsuko Emoto
___ 90 Kyoko Kimura
___ 91 Ayumi Kurihara
___ 92 Megumi Yabushita
___ 93 Ranmaru
___ 94 Fuka
___ 95 Hiroka
___ 96 Apple Miyuki
___ 97 Mio Shirai
___ 98 Io Shirai
___ 99 Mikado

Autographs (Black)
___ 1 Command Bolshoi /49
___ 2 Azumi Hyuga /49
___ 3 Kayoko Haruyama /1
___ 4 Tsubasa Kragaki /43
___ 5 Kaori Yoneyama /37
___ 7 Kazuki /25
___ 8 Sachie Abe /11
___ 9 Keito /37
___ 10 Arisa Nakajima /45
___ 11 Pinky Mayuka /45
___ 12 Shinobu Kandori /41
___ 19 Dynamite Kansai /100
___ 20 Mayumi Ozaki /95
___ 22 Chikayo Nagashima /28
___ 23 Carlos Amano /100
___ 24 Mika Nishio /97
___ 25 Sonoko Kato /100
___ 28 Yoshiko Tamura /30
___ 29 Tanny Mouse /60
___ 30 Yuki Miyazaki /27
___ 32 Aya Yuki /12
___ 38 Mariko Yoshida /50
___ 40 Tomoka Nakagawa /50
___ 41 Hiroyo Matsumoto /40
___ 42 Misaki Ohata /47
___ 43 Esui /44
___ 45 Aoi Kizuki /50
___ 46 Makoto /45
___ 47 Minori Makiba /50
___ 48 Kaumi Shimouma /50
___ 49 Aika Ando /33
___ 50 Hamuko Hoshi /50
___ 51 Haruna Akago /50
___ 52 Chii Tomiya /50
___ 53 Hikaru Shida /45
___ 54 Tsukasa Fujimoto /84
___ 55 Miyako Matsumoto /49
___ 56 Meiko Satomura /49
___ 57 Dash Chisako /25
___ 58 Sachiko Sendai /23
___ 59 Hiren /22
___ 60 Ryo Mizunami /25
___ 61 Yukari Ishino /25
___ 62 Laoru Ito /50
___ 63 Ayako Hamada /50
___ 64 Aky Kanbayashi /49
___ 65 Ayako Sato /50
___ 66 Hanako Kobayashi /45
___ 67 Tomoko Morii /50
___ 68 Gami /50
___ 69 Yumi Ohka /45
___ 70 Moeka Haruhi /45
___ 71 Shu Shibutani /45
___ 72 Kayo Fujimori /50
___ 73 Chihiro Oikawa /50
___ 74 Cherry /45
___ 75 Yuu Tamagata /49
___ 76 Bambi /50
___ 81 Kaoru /27
___ 83 Mima Shimoda /60
___ 84 Dump Matsumoto /40
___ 85 Sasori /45
___ 86 Toshie Uematsu /49
___ 87 You-You Ran /43
___ 88 Akino /49
___ 91 Ayumi Kurihara /70
___ 94 Fuka /45
___ 96 Apple Miyuki /50
___ 99 Mikado /37

Autographs (Blue)
___ 1 Command Bolshoi /50
___ 2 Azumi Hyuga /1
___ 3 Kayoko Haruyama /53
___ 4 Tsubasa Kuragaki /50
___ 5 Kaori Yoneyama /23
___ 6 Toujuki Leon /50
___ 7 Kazuki /25
___ 8 Sachie Abe /32
___ 9 Deito /40
___ 10 Arisa Nakajima /45
___ 11 Pinky Mayuka /45
___ 15 Takako Inoue /45
___ 22 Chikaayo Nagashima /26
___ 26 Kyoko Inoue /26
___ 28 Yoshiko Tamura /30
___ 30 Yuki Miyazaki /25
___ 32 Aya Yuji /21
___ 33 Nagisa Nozaki /90
___ 35 Nanae Takahashi /96
___ 36 Natsuki Taiyo /97
___ 38 Mariko Yoshida /50
___ 40 Tomoka Nakagawa /49
___ 41 Hiroyo Matsumoto /40
___ 42 Misaki Ohata /50
___ 43 Esui /50
___ 44 Emi Sakura /2
___ 45 Aoi Kizuki /47
___ 46 Makoto /40
___ 47 Minori Makiba /45
___ 48 Kazumi Shimouma /46
___ 49 Aika Ando /45
___ 50 Hamuko Hoshi /47
___ 51 Haruna Akagi /46
___ 52 Chii Tomiya /46
___ 53 Hikaru Shida /40
___ 54 Tsukasa Fujimoto /10
___ 55 Miyako Matsumoto /46
___ 57 Dash Chisako .25
___ 58 Sachiko Sendai /25
___ 59 Hiren /22
___ 60 Ryo Mizunami /25
___ 61 Yukkari Ishino /25
___ 63 Ayako Hamada /50
___ 64 Aky Kanbayashi /50
___ 65 Ayako Sato
___ 66 Hanako Kobayashi /45
___ 67 Tomoko Morii /50
___ 70 Moeka Haruhi /45
___ 71 Shu Shibutani /45
___ 72 Kayo Fujimori /50
___ 74 Cherry /45
___ 81 Kaoru /50
___ 83 Mia Shimoda /30
___ 84 Dump Matsumoto /45
___ 85 Sasori /45
___ 86 Toshie Uematsu /50
___ 87 You-You Ran
___ 88 Akino
___ 93 Ranmaru /50
___ 94 Fuka /45
___ 96 Apple Miyuki /50
___ 99 Mikado /19

Autographs (Gold)
___ 3 Kayoko Haruyama /42
___ 6 Toujuki /24
___ 7 Kazuki /25
___ 8 Sachie Abe /2
___ 9 Keito /10
___ 13 Noriyo Tateno /52
___ 14 Harley Saito /50
___ 26 Kyoko Inoue /26
___ 27 Etsuko Mita /1
___ 28 Yoshiko Tamura /21
___ 29 Tanny Mouse /33
___ 30 Yuki Miyazaki /44
___ 31 Haruka Matsuo /90
___ 32 Aya Yuki /36
___ 39 Ray /50
___ 41 Hiroyo Matsumoto /10
___ 44 Emi Sakura /56
___ 45 Aoi Kizuki /1
___ 46 Makoto /1
___ 47 Minori Makiba /1
___ 48 Kazumi Shimouma /1
___ 49 Aika Ando /1
___ 50 Hamuko Hoshi /1
___ 51 Haruna Akagi /1
___ 52 Chii Tomiya /1
___ 53 Hikaru Shida /1
___ 54 Tsukasa Fujimoto /3
___ 55 Miyako Matsumoto /1
___ 57 Dash Chisako /25
___ 58 Sachiko Sendai /25
___ 59 Hiren /22
___ 60 Ryo Mizunami /25
___ 61 Yukari Ishino /25
___ 62 Kaoru Ito /1
___ 68 Gami /49
___ 73 Chihiro Oikawa /48
___ 75 Yuu Yamagata /50
___ 79 Jumbo Hori /50
___ 89 Atsuko Emoto /48
___ 90 Kyoko Kimura /46
___ 92 Megumi Yabushita /50
___ 93 Ranmaru /50
___ 97 Mio Shirai /45
___ 98 Io Shirai /45
___ 99 Mikado /20

Autographs (Silver)
___ 2 Azumi Hyuga /49
___ 3 Kayoko Haruyama /4
___ 6 Toujuki Leon /25
___ 7 Kazuki /25
___ 8 Sachie Abe /34
___ 9 Keito /10
___ 12 Shinobu Kandori /48
___ 13 NoriyoTateno /48
___ 14 Harley Saito /50
___ 15 Takako Inoue /45
___ 16 Mizuki Endo /100
___ 17 Aiger /99
___ 21 Aja Kong /98
___ 26 Kyoko Inoue /38
___ 27 Etsuko Mita /96
___ 28 Yoshiko Tamura /18
___ 32 Aya Yuki /28
___ 37 Kana /90
___ 39 Ray /45
___ 41 Hiroyo Matsumoto /10
___ 44 Emi Sakura /32
___ 45 Aoi Kizuki /2
___ 46 Makoto /3
___ 47 Minori Makiba /3
___ 48 Kazumi Shimouma /3
___ 49 Aika Ando /3
___ 50 Hamuko Hoshi /2
___ 51 Haruna Akagi /3
___ 52 Chii Tomiya /3
___ 53 Hikaru Shida /3
___ 54 Tsukasa Fujimoto /3
___ 55 Miyako Matsumoto /3
___ 57 Dash Chisako /24
___ 58 Sachiko Sendai /25
___ 59 Hiren /22
___ 60 Ryo Mizunami /25
___ 61 Yukari Ishino /25
___ 62 Kaoru Ito /49
___ 63 Ayako Hamada /1
___ 69 Yumi Ohka /45
___ 73 Chihiro Oikawa /1
___ 76 Bambi /40
___ 79 Jumbo Hori /50
___ 89 Atsuko Emoto /49
___ 90 Kyoko Kimura /48
___ 91 Megumi Yabushita /50
___ 97 Mio Shirai /45
___ 98 Io Shirai /45
___ 99 Mikado /24

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-99.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates