2011 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Yuziki Aikawa
___ 2 – Iris
___ 3 – Sachie Abe
___ 4 – A-yu-mi
___ 5 – Mika
___ 6 – Mayu Iwatani
___ 7 – Toshie Uematsu
___ 8 – Yumi Ohka
___ 9 – Misaka Ohata
___ 10 – Sayaka Obihiro
___ 11 – Kagetsu
___ 12 – Kazuki
___ 13 – Kaana
___ 14- Gami
___ 15 – Kyoko Kimura
___ 16- Tsubasa Kuragaki
___ 17 – Ayumi Kurihara
___ 18 – Senri Kuroki
___ 19 – Command Bolshoi
___ 20 – Emi Sakura
___ 21 – Meiko Satomura
___ 22 – Hikaru Shida
___ 23 – Shuu Shibutani
___ 24- Sawako Shimono
___ 25 – Shuri
___ 26 – Io Shirai
___ 27 – Mio Shirai
___ 28 – Eri Susa
___ 29 – Sachiko Sendai
___ 30 – Nanae Takahashi
___ 31 – Dash Chisako
___ 32 – Cherry
___ 33 – Tsukushi
___ 34 – Chii Tomiya
___ 35 – Tomoka Nakagawa
___ 36 – Natuski Taiyo
___ 37 – Nagisa Nozaki
___ 38 – Moeka Haruhi
___ 39 – Kayoko Haruyama
___ 40 – Bambi
___ 41 – Yoko Bito
___ 42 – Hiren
___ 43 – Sakura Hirota
___ 44 – Tsukasa Fujimoto
___ 45 – Hamuko Hoshi
___ 46 – Arisa Hoshiki
___ 47 – Makoto
___ 48 – masu-me
___ 49 – Hiroyo Matsumoto
___ 50 – Miyako Matsumoto
___ 51 – Ryo Mizunami
___ 52 – HIraki Minami
___ 53 – Moon Mizuki
___ 54 – Yuu Yamagata
___ 55 – Aya Yuki
___ 56 – Yoshiko
___ 57 – Kaori Yoneyama
___ 58 – You-You Ran
___ 59 – Riho
___ 60 – Lin Bylon
___ 61 – Leon
___ 62 – Akino
___ 63 – Aja Kong
___ 64 – Kaoru Ito
___ 65 – Kyoko Inoue
___ 66 – Takaco Inoue
___ 67 – Michiko Ohmukai
___ 68 – Yukari Ohmori
___ 69 – Mayumi Ozaki
___ 70 – Kaoru
___ 71 – Rumi Kazama
___ 72 – Shinobu Kandori
___ 73 – Cuty Suzuki
___ 74 – Megumi Kudo
___ 75 – Jumbo Hori
___ 76 – Dynamite Kansai
___ 77 – Yoshiko Tamura
___ 78 – Dump Matsumoto
___ 79 – Chaparrita Asari
___ 80 – Manami Toyota
___ 81 – Momoe Nakanishi
___ 82 – Chigusa Nagayo
___ 83 – Kayo Noumi
___ 84 – Harley Saito
___ 85 – Bison Kimura
___ 86 – Sakie Hasegawa
___ 87 – Ayako Hamada
___ 88 – Azumi Hyuga
___ 89 – Fuka
___ 90 – Yumi Fukawa
___ 91 – Hikari Fukuoka
___ 92 – Bull Nakano
___ 93 – Akira Hokuto
___ 94 – Yumiko Hotta
___ 95 – Haruka Matsuo
___ 96 – Lioness Aska
___ 97 – Jumping Bomb Angels (Noriyo Tateno & Itsuki Tamazaki)
___ 98 – NEO Machineguns (Tanny Mouse & Yuki Miyazaki)
___ 99 – Las Cachorras Orientales (Etsuko Mita & Mima Shimoda)

Autographs
___ Yuzuki Aikawa /87
___ Iris /62
___ Iris /20
___ Sachie Abe /41
___ Sachie Abe /30
___ Sachie Abe /26
___ A-Yu-Mi /43
___ Mika Iida /91
___ Mayu Iwatani /28
___ Mayu Iwatani /62
___ Toshie Uematsu /98
___ Yumi Ohka /98
___ Misaki Ohata /98
___ Sayaka Obihiro /77
___ Sayaka Obihiro /19
___ Kagetsu /25
___ Kagetsu /25
___ Kagetsu /23
___ Kagetsu /25
___ Kazuki /25
___ Kazuki /25
___ Kazuki /25
___ Kazuki /25
___ Kana /82
___ Gami /94
___ Kyoko Kimura /99
___ Tsubasa Kuragaki /69
___ Tsubasa Kuragaki /10
___ Tsubasa Kuragaki /7
___ Tsubasa Kuragaki /10
___ Ayuma Kuriagaki /42
___ Senri Kuroki /58
___ Senri Kuroki /20
___ Senri Kuroki /19
___ Command Bolshoi /94
___ Emi Sakura /96
___ Emi Sakura /2
___ Meiko Satomura /98
___ Hikaru Shida /98
___ Shuu Shibutani /71
___ Sawako Shimono /99
___ Shuri /98
___ Io Shirai /85
___ Mio Shirai /84
___ Eri Susa /89
___ Sachiko Sendai /22
___ Sachiko Sendai /24
___ Sachiko Sendai /22
___ Sachiko Sendai /24
___ Nanae Takahashi /92
___ Dash Chisako /25
___ Dash Chisako /25
___ Cash Chisako /25
___ Cash Chisako /25
___ Cherry /99
___ Tsukushi /47
___ Tsukushi /4
___ Tsukushi /28
___ Chii Tomiya /93
___ Tomoka Nakagawa /85
___ Natsuki Taiyo /50
___ Natsuki Taiyo /26
___ Natsuki Taiyo .98
___ Nagisa Nozaki /98
___ Moeka Haruhi /90
___ Kayoko Haruyama /76
___ Kayoko Haruyama /23
___ Bambi /90
___ Yoko Bito /94
___ Hiren /23
___ Hiren /25
___ Hiren /25
___ Hiren /25
___ Sakura Hirota /97
___ Tsykasa Fujimoto /99
___ Hamuto Hoshi /99
___ Arisa Hoshiki /81
___ Makoto /96
___ Makoto /1
___ Makoto /2
___ masu-me /97
___ Hiroyo Matsumoto /97
___ Miyako Matsumoto /41
___ Miyako Matsumoto /7
___ Miyako Matsumoto /46
___ Ryo Mizunami /24
___ Ryo Mizunami / 25
___ Ryo Mizunami /23
___ Ryo Mizunami /25
___ Hiraki Minami /98
___ Moon Mizuki /93
___ Yuu Yamagata /91
___ Yoshiko /53
___ Yoshiko /11
___ Kaori Yoneyama /35
___ Kaori Yonemata /8
___ Kaori Yonemata /55
___ You-You Ran /88
___ Riho /96
___ Lin Bylon /97
___ Leon /90
___ Akino /99
___ Aja Kong /100
___ Kyoko Inoue /97
___ Takaco Inoue / 100
___ Michiko Ohmukai /99
___ Yukari Ohmori /98
___ Mayumi Ozaki /99
___ Kauro /100
___ Rumi Kazama /94
___ Rumi Kazama /3
___ Shinobu Kandori /91
___ Cuty Suzuki /98
___ Megumi Kudo / 95
___ Megumi Kudo /5
___ Jumbo Hori /100
___ Dynamite Kansai /98
___ Yoshiko Tamura /31
___ Yoshiko Tamura / 56
___ Dump Matsumoto /56
___ Chaparrita Asari /98
___ Manami Toyota /71
___ Mommoe Nkaknishi /100
___ Chigusa Nagayo /99
___ Kayo Noumi /99
___ Harley Saito /99
___ Bison Kimura /98
___ Sakie Hasegawa /99
___ Azumi Hyuga /51
___ Azumi Hyuga /48
___ Fuka /90
___ Yumi Fukawa /99
___ Hikari Fukuoka /98
___ Bull Nakano /98
___ Akira Hokuto / 47
___ Yumiko Hotta /70
___ Haruka Matsuo /52
___ Lioness Aska /95
___ Jumping Bomb Angels (N. Tateno & I. Yamazaki) /100
___ Jumping Bomb Angels (N. Tateno & I. Yamazaki) /81
___ NEO Machineguns (T. Mouse & Y. Miyazaki) /95
___ NEO Machineguns (T. Mouse & Y. Miyazaki) /100
___ Las Cachorras Orientales (E. Mita & M. Shimoda) /97
___ Las Cachorras Orientales (E. Mita & M. Shimoda) /83

Cheki Autographs
___ Yuzuki Aikawa /9
___ Iris /7
___ Sachie Abe /7
___ A-Yu-Mi /4
___ Mika Iida /7
___ Mayu Iwatani /7
___ Toshie Uematsu /7
___ Yumi Ohka /7
___ Misaki Ohata /4
___ Sayaka Obihiro /5
___ Kazuki /7
___ Kana /5
___ Gami /5
___ Kyoko Kimura /5
___ Tsubasa Kuragaki /7
___ Ayumi Kurihara /4
___ Senri Kuroki /7
___ Command Bolshoi /7
___ Emi Sakura /5
___ Meiko Satomura /5
___ HIkaru Shida /4
___ Shuu Shibutani /10
___ Sawako Shimono /7
___ Shuri /10
___ Io Shirai /4
___ Mio Shirai /5
___ Mio Shirai /2
___ Eri Susa /7
___ Nanae Takahashi /6
___ Cherry /5
___ Tsukushi /5
___ Chii Tomiya /5
___ Tomoka Nakagawa /4
___ Natsukikl Taiyo /7
___ Nagisa Nozaki /5
___ Moeka Haruhi /7
___ Kayoko Haruyama /7
___ Bambi /5
___ Yoko Bito /6
___ Hiren /7
___ Sakura Hirota /5
___ Tsukasa Fujimoto /5
___ Hamuko Hoshi /5
___ Arisa Hoshiki /7
___ Makoto /4
___ masu-me /7
___ Hiroyo Matsumoto /4
___ Miyako Matsumoto /5
___ Hiraki Minami /5
___ Yuu Yamagata /5
___ Aya Yuki / 5
___ Yoshiko /7
___ Kaori Yoneyama /7
___ You-You Ran /7
___ Riho /5
___ Leon /7
___ Akino /7
___ Kyoko Inoue /7
___ Takaco Inoue UER /7
___ Mayumi Ozaki /5
___ Dynamite Kansai /7
___ Yoshiko Tamura /5
___ Manami Toyota /7
___ Fuka /9
___ Haruka Matsuo /4
___ NEO Machineguns (T. Mouse & Y. Miyazaki) /4
___ NEO Machineguns (T. Mouse & Y. Miyazaki) /5
___ NEO Machineguns (T. Mouse & Y. Miyazaki) / 5

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-99.

– Autograph cards are not numbered, but are serial numbered. Checklist is complete, but it is unknown the different ink color variations there are.

– Cheki Autographs are not numbered, but are serial numbered.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates