2013 BBM True Heart Women’s Professional Wrestling Cards (BBM) Sample

2013 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Keiko Aono
___ 2 – AKINO
___ 3 – Aja Kong
___ 4 – Apple Miyuki
___ 5 – Yukie Abe
___ 6 – Mika Iida
___ 7 – Aoi Ishibashi
___ 8 – Kaoru Ito
___ 9 – Kyoko Inoue
___ 10 – Takako Inoue
___ 11 – Mizuki Endo
___ 12 – Yumi Ohka
___ 13 – Kujira Oshima
___ 14 – Misaki Ohata
___ 15 – Mayumi Ozaki
___ 16 – Sayaka Obihiro
___ 17 – KAGUYA
___ 18 – Kagetsu
___ 19 – KAZUKI
___ 20 – Manami Katsu
___ 21 – Sonoko Kato
___ 22 – Kana
___ 23 – GAMI
___ 24 – Carlos Amano
___ 25 – Nana Kawasa
___ 26 – Shinobu Kandori
___ 27 – Aki Kambayashi
___ 28 – Aoi Kizuki
___ 29 – Kyoko Kimura
___ 30 – Sakura Hirota
___ 31 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 32 – Tsubasa Kuragaki
___ 33 – Ayumi Kurihara
___ 34 – Kurumi
___ 35 – Nao Komatsu
___ 36 – Command Bolshoi
___ 37 – Emi Sakura
___ 38 – Sakura Candle
___ 39 – Meiko Satomura
___ 40 – Saree
___ 41 – Aki Shizuku
___ 42 – Hikaru Shida
___ 43 – Shuu Shibutani
___ 44 – Mima Shimoda
___ 45 – Sawako Shimono
___ 46 – Jaguar Yokota
___ 47 – Syuri
___ 48 – Mio Shirai
___ 49 – Risa Sera
___ 50 – Sendai Sachiko
___ 51 – Dynamite Kansai
___ 52 – DASH Chisako
___ 53 – Cherry
___ 54 – Kyuri
___ 55 – Dotonbori Shoi
___ 56 – Manami Toyoya
___ 57 – Meari Naito
___ 58 – Tomoka Nakagawa
___ 59 – Arisa Nakajima
___ 60 – Chikayo Nagashima
___ 61 – Hanako Nakamori
___ 62 – Maki Narumiya
___ 63 – Mika Nishio
___ 64 – Neko Nitta
___ 65 – Nyanba
___ 66 – Nagisa Nozaki
___ 67 – Ayako Hamada
___ 68 – Moeka Haruhi
___ 69 – Kayoko Haruyama
___ 70 – Bambi
___ 71 – Piyota Mask
___ 72 – 235
___ 73 – Tsukasa Fujimoto
___ 74 – Benten Musume
___ 75 – Hamuko Hoshi
___ 76 – Shoko Hotta
___ 77 – Yumiko Hotta
___ 78 – Police Woman
___ 79 – Makoto
___ 80 – Mask de Sun
___ 81 – Hiroyo Matsumoto
___ 82 – Miyako Matsumoto
___ 83 – Mia Yim
___ 84 – Chii Tomiya
___ 85 – Misaki Guriko
___ 86 – Ryo Mizunami
___ 87 – Tomoko Mori
___ 88 – Misaki Ohata
___ 89 – Yapper Man #3
___ 90 – Megumi Yabushita
___ 91 – Yuu Yamagata
___ 92 – Rutsuko Yamaguchi
___ 93 – Yuiga
___ 94 – Aya Yuki
___ 95 – Yuhi
___ 96 – Kaori Yoneyama
___ 97 – Raideen Hagane
___ 98 – Rabbit Miu
___ 99 – Riho
___ 100 – Lin Byron
___ 101 – Ray
___ 102 – Leon
___ 103 – Rosa Bonita
___ 104 – Eri Wakamatsu
___ 105 – Tomoko Watanabe
Hall Of Fame
___ 106 – Toshie Uematsu
___ 107 – You-You Ran
___ 108 – Harley Saito
Story Fact
___ 109 – Yumi Ohka
___ 110 – Misaki Ohata
___ 111 – Kana
___ 112 – Syuri
___ 113 – Mio Shirai
___ 114 – Hanako Nokamori
___ 115 – Makoto
___ 116 – Triple Tails (Kana & Mio Shirai)
Checklist
___ 117 – noki-A & Ayumi

Autographs (Serial Numbered)
___ Keiko Aono /100
___ Akino /99
___ Aja Kong /95
___ Apple Miyuki /100
___ Yukie Abe /99
___ Mika Iida /99
___ Aoi Ishibashi /98
___ Kaoru Ito /100
___ Kyoko Inoue /98
___ Takako Inoue /96
___ Mizuki Endo /100
___ Yumi Ohka /98
___ Kujira Oshima /97
___ Misaki Ohata /99
___ Mayumi Ozaki /92
___ Sayaka Obihiro /94
___ Kaguya /99
___ Kagetsu /99
___ Kazuki /100
___ Manami Katsu /88
___ Sonoko Kato /100
___ Kana /84
___ Gami /99
___ Carlos Amano /74
___ Nana Kawasa /95
___ Shinobu Kandori /91
___ Aki Kambayashi /99
___ Aoi Kizuki /99
___ Sakura Hirota /100
___ Kyusei Ninja Ranmaru /100
___ Tsubasa Kuragaki /100
___ Ayumi Kurihara /90
___ Kurumi /96
___ Nao Komatsu /90
___ Command Bolshoi /98
___ Emi Sakura /100
___ Sakura Candle /99
___ Meiko Satomura /99
___ Sareee /100
___ Hikaru Shida /100
___ Shuu Shibutani /90
___ Mima Shimoda /94
___ Sawako Shimoda /94
___ Jaguar Yokota /94
___ Syuri /99
___ Mio Shirai /100
___ Risa Sera /100
___ Sendai Sachiko /99
___ Dynamite Kansai /100
___ Dash Chisako /97
___ Cherry /100
___ Kyuri /100
___ Dotonbori Shoi /100
___ Manami Toyota /97
___ Meari Naito /100
___ Tomoka Nakagawa /99
___ Arisa Nakajima /90
___ Chikayo Nagashima /99
___ Hanako Nakamori /100
___ Maki Narumiya /60
___ Nyanba /98
___ Nagisa Nozaki /99
___ Ayako Hamada /99
___ Moeka Haruhi /100
___ Kayoko Haruyama /100
___ Bambi /51
___ 235 /98
___ Tsukasa Fujimoto /98
___ Benten Musume /100
___ Hamuko Hoshi /98
___ Shoko Hotta /100
___ Police Woman /100
___ Makoto /97
___ Hiroyo Matsumoto /100
___ Miyako Matsumoto /91
___ Chii Tomiya /85
___ Misaki Guriko /99
___ Ryo Mizunami /99
___ Tomoko Mori /92
___ Misaki Ohata /100
___ Yapper Man #3 /100
___ Megumi Yabushita /90
___ Yuu Yamagata /84
___ Rutsuko Yamaguchi /97
___ Yulga /98
___ Aya Yuki /98
___ Yuhi /98
___ Kaori Yoneyama /85
___ Raideen Hagane /97
___ Rabbit Miu /100
___ Riho /99
___ Lin Byron /100
___ Ray /99
___ Leon /98
___ Rosa Bonita /100
___ Toshie Uematsu /99
___ You-You Ran /94
___ Harley Saito /100
___ Ayumi Kurihara & Mika Iida /62
___ JWP 4 Young People /99
___ Sendai Sachiko & Dash Chisako (Jumonki Sisters) /96
___ Tomoka Makagawa & Hiroyo Matsumoto /94
___ Kyusei Ninja Ranmaru & Apple Miyuki /100
___ Ayako Hamada & Kana /84
___ White Tails /93
___ Rey & Leon (Mascara Voladoras) /91
___ Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto (Macro Croske) /91

Cheki Autographs (Numbered to /7 Unless Noted)
___ Keiko Aono
___ Apple Miyuki
___ Yukie Abe
___ Mika Iida /10
___ Aoi Ishibashi /6
___ Kaoru Ito
___ Kyoko Inoue
___ Yumi Ohka
___ Misaki Ohata /11
___ Mayumi Ozaki
___ Kaguya /6
___ Kazuki
___ Manami Katsu
___ Sonoko Kato
___ Kana /10
___ Kana & Mio Shirai /5
___ Gami
___ Carlos Amano
___ Nana Kawasa
___ Aki Kambayashi /6
___ La Malcriada /2
___ Kyoko Kimura
___ Sakura Hirota
___ Kyusei Ninja Ranmaru
___ Tsubasa Kuragaki
___ Ayumi Kurihara /12
___ Kurumi
___ Nao Komatsu
___ Command Bolshoi
___ Sakura Candle
___ Sareee
___ Aki Shizuku
___ Hikaru Shida
___ Shuu Shibutani
___ Mima Shimoda
___ Sawako Shimono
___ Mio Shirai /10
___ Kyuri /8
___ Manami Toyota
___ Meari Naito
___ Tomoka Nakagawa
___ Arisa Nakajima /10
___ Hanako Nakamori
___ Maki Narumiya
___ Mika Nishio
___ Neko Nitta
___ Nyanba
___ Ayako Hamada
___ Moeka Haruhi
___ Kayoko Haruyama /8
___ Piyota Mask
___ Tsukasa Fujimoto
___ Benten Musume /8
___ Hamuko Hoshi
___ Police Woman
___ Mask de Sun
___ Hiroyo Matsumoto
___ Miyako Matsumoto
___ Mia Yim
___ Ryo Mizunami
___ Tomoko Mori
___ Misaki Ohata
___ Megumi Yabushita
___ Yuu Yamagata
___ Yuiga
___ Aya Yuki
___ Kaori Yoneyama
___ Raideen Hagane
___ Rabbit Miu
___ Lin Byron /4
___ Ray
___ Leon
___ Tomoko Watanabe
___ You-You Ran

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-117.

– Autograph cards are not numbered, but are serial numbered.

– Cheki Autographs are small polaroid on fuji film that is autographed on the actual photo. Back of the polaroid is hand numbered. Polaroid photo measures 2 1/16 wide x 3 3/16 high.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates