2017 BBM: True Heart Woman’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Aasa Maika
___ 2 – Aiger
___ 3 – Ibis Sara
___ 4 – Keiko Aono
___ 5 – Saki Akai
___ 6 – AKINO
___ 7 – Aja Kong
___ 8 – Asuka
___ 9 – Mika Iida
___ 10 – Manami Ikeno
___ 11 – Kaoru Ito
___ 12 – Kyoko Inoue
___ 13 – Takako Inoue
___ 14 – Takumi Itoha
___ 15 – ERINA
___ 16 – Mizuki Endo
___ 17 – Yumi Ohka
___ 18 – Misaki Ohata
___ 19 – Maika Ozaki
___ 20 – Mayumi Ozaki
___ 21 – Maki Onizuka
___ 22 – Sayaka Obihiro
___ 23 – KAORU
___ 24 – Kagetsu
___ 25 – Cassandra Miyagi
___ 26 – KAZUKI
___ 27 – Kasumi
___ 28 – Manami Katsu
___ 29 – Ryo Mizunami
___ 30 – Rin Kadokura
___ 31 – Shinobu Kandori
___ 32 – Aoi Kizuki
___ 33 – Hana Kimura
___ 34 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 35 – Kyuri
___ 36 – Tsubasa Kuragaki
___ 37 – Maho Kurone
___ 38 – Black Cat
___ 39 – ‘Kotori’
___ 40 – Konami
___ 41 – Marika Kobashi
___ 42 – Kaho Kobayashi
___ 43 – Command Bolshoi
___ 44 – Mitsuru Konno
___ 45 – Reika Saiki
___ 46 – Yuka Sakazaki
___ 47 – SAKI
___ 48 – Emi Sakura
___ 49 – Meiko Satomura
___ 50 – Sareee
___ 51 – Misaki Glico
___ 52 – Aki Shizuku
___ 53 – Hikaru Shida
___ 54 – Ai Shimizu
___ 55 – Mima Shimoda
___ 56 – Sawako Shimono
___ 57 – Syuri
___ 58 – Mika Iwata
___ 59 – Risa Sera
___ 60 – NanaeTakahashi
___ 61 – Azusa Takigawa
___ 62 – DASH Chisako
___ 63 – Rika Tatsumi
___ 64 – Meiko Tanaka
___ 65 – Dump Matsumoto
___ 66 – Chesa
___ 67 – Cherry
___ 68 – Tsukushi
___ 69 – Tequila Saya
___ 70 – Manami Toyota
___ 71 – Maruko Nagasaki
___ 72 – Arisa Nakajima
___ 73 – Shoko Nakajima
___ 74 – Chikayo Nagashima
___ 75 – Hiroe Nagahama
___ 76 – Hanako Nakamori
___ 77 – Natsu Sumire
___ 78 – Nyanber
___ 79 – Nodoka-Oneesan
___ 80 – Nonoko
___ 81 – Hyper Misao
___ 82 – Hibiscus Mii
___ 83 – Chihiro Hashimoto
___ 84 – Ayako Hamada
___ 85 – Moeka Haruhi
___ 86 – Vancouver Cat
___ 87 – Bambi
___ 88 – Hiragi Fujigasaki
___ 89 – Koharu Hinata
___ 90 – Hirori
___ 91 – Fairy Nihinbashi
___ 92 – Yako Fujigasaki
___ 93 – Akane Fujita
___ 94 – Tsukasa Fujimoto
___ 95 – 235
___ 96 – Benten Musume
___ 97 – Hamuko Hoshi
___ 98 – Yumiko Hotta
___ 99 – Ploicewoman
___ 100 – Makoto
___ 101 – Hiroyo Matsumoto
___ 102 – Miyako Matsumoto
___ 103 – Matsuya Uno
___ 104 – Mari
___ 105 – Akane Miura
___ 106 – Mizuki
___ 107 – Ryo Mizunami
___ 108 – Mochi Miyagi
___ 109 – Yuki Miyazaki
___ 110 – May Lee
___ 111 – Mio Momono
___ 112 – Yapper Man #3
___ 113 – Megumi Yabushita
___ 114 – Yuu Yamagata
___ 115 – MIyu Yamashita
___ 116 – Rina Yamashita
___ 117 – Yuina
___ 118 – Yuu
___ 119 – Yuuka
___ 120 – Maya Yukihi (good)
___ 121 – Maya Yukihi (evil)
___ 122 – Yoshiko
___ 123 – Kaori Yoneyama
___ 124 – Rydeen Hagane
___ 125 – RiNO
___ 126 – Riho
__- 127 – Ray
___ 128 – Leon
___ 129 – Tomoko Watanabe
___ 130 – Dynamite Kansai
___ 131 – Rabbit Miu
___ 132 – Kyoko Kimura
___ 133 – Avid Rival
___ 134 – Shida and Syuri
___ 135 – Azure Revolution

Autographs
___ Asai Maika
___ Aiger
___ Akino
___ Aja Kong
___ Asuka
___ Mika Iida
___ Takako Inoue
___ Erina
___ Mizuki Endo
___ Yumi Ohka
___ Misaki Ohata
___ Mayumi Ozaki
___ Sayaka Obihiro
___ Kaoru
___ Kagetsu
___ Cassandra Miyagi
___ Kazuki
___ Manami Katsu
___ Sonoko Kato
___ Rin Kadokura
___ Aoi Kizuki
___ Hama Kimura
___ Kyusei Ninja Ranmaru
___ Kiyru
___ Tsubasa Kuragaki
___ Maho Kurone
___ Black Cat
___ “Kotori”
___ Konami
___ Marika Kobashi
___ Kaho Kobayashi
___ Command Bolshoi
___ Mitsuru Konno
___ Reika Saiki
___ Yuka Sakazaki
___ Saki
___ Emi Sakura
___ Misaki Glico
___ Risa Tatsumi
___ Dump Matsumoto
___ Chesca
___ Cherry
___ Tsukushi
___ Tequila Saya
___ Manami Toyota
___ Maruko Nagasaki
___ Arisa Nakajima
___ Shoko Nakajima
___ Chikayo Nagashima
___ Hiroe Nagahama
___ Hamako Nakamori
___ Natu Sumire
___ Nyanber
___ Nodoka Oneesan
___ Nonoko
___ Hyper Misao
___ HIbiscus Mii
___ Chihiro Hashimoto /90
___ Moeka Haruhi
___ Vancouver Cat
___ Bambi /89
___ Hiragi Kurumi
___ Koharu Hinata
___ Hiori
___ Fairy Nihonbashi
___ Yako Fujigasaki
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Benten Musume
___ Hamuko Hoshi
___ Policewoman
___ Makoto
___ Hiroyo Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Mari
___ Akane Miura
___ Mizuki
___ Ryo Mizunami
___ Mochi Miyagi
___ Yuki Miyazaki
___ May Lee
___ Mio Momono
___ Yapper Man #3
___ Megumi Yabushita
___ Yuu Yamagata
___ Miyu Yamashita
___ Rina Yamashita
___ Yuina
___ Yuu
___ Maya Yukihi (Good)
___ Maya Yukihi (Evil)
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane
___ RiNo
___ Riho
___ Ray
___ Leon
___ Tomoko Watanabe
___ Dynamite kansai
___ Rabbit Niu
___ Kyoko Kimura
___ Avid Riva
___ Hikaru Shida & Syuri
___ Azure Revolution

Cheki Autographs
___ Aasa Maiki /3
___ Asuka
___ Mika Iida
___ Yumi Ohka
___ Misaki Ohata
___ Maika Ozaki
___ Sayaka Obihiro /7
___ Cassandra Miyagi /7
___ Aoi Kizuki
___ Kyuri
___ Black Cat
___ “Kotori” /7
___ Mitsuru Konno /7
___ Emi Sakura /6
___ Meiko Satomura /7
___ Misaki Glico
___ Hikaru Shida
___ Sawako Shimomo
___ Syuri /7
___ Mika Iwata /7
___ Risa Sera
___ Dash Chisako /7
___ Tsukushi
___ Tequila Saya
___ Maruko Nagasaki
___ Hiroe Nagahama
___ Natsu Suire
___ Chihiro Hashimoto /7
___ Moeka Haruhi
___ Hiragi Kurumi
___ Hirori /7
___ Fairy Nihonbashi
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ 235
___ Benten Musume
___ Hamuko Hoshi
___ Policewoman
___ Makoto /7
___ Hiroyo Matsumoto /7
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Mari /7
___ Ryo Mizunami
___ Mochi Miyagi
___ Yuki Miyazaki
___ Yapper Man #3
___ Rina Yamashita
___ Maya Yukihi (Good)
___ Maya Yukihi (Evil)
___ Kaori Yoneyama /7
___ Riho
___ Avid Rival
___ Azure Revolution

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-135.

– Autograph cards are not numbered, but are serially numbered. They are numbered to /85 unless otherwise noted above.

– Cheki Autograph cards are numbered to 9 or less unless otherwise noted. Cards are not numbered, but are serially numbered.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates