2021 BBM: Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 – Haruka Aikawa
___ 2 – Yuki Aino
___ 3 – Itsuki Aoki
___ 4 – Mirai Aono
___ 5 – Saki Akai
___ 6 – AKARI
___ 7 – AKINO
___ 8 – Aja Kong
___ 9 – ASUKA (aka VENY)
___ 10 – Saori Anou
___ 11 – Rina Amikura
___ 12 – Nao Igarashi
___ 13 – Nao Ishikawa
___ 14 – Kaori Ito
___ 15 – Maki Itoh
___ 16 – Kyoko Inoue
___ 17 – Ayano Irie
___ 18 – Takumi Iroha
___ 19 – Mika Iwata
___ 20 – Haruka Umesaki
___ 21 – Arisu Endo
___ 22 – Yumi Ohka
___ 23 – Chie Ozora
___ 24 – Yurika Oka
___ 25 – Maika Ozaki
___ 26 – Mayumi Ozaki
___ 27 – Sayaka Obihiro
___ 28 – Riko Kaiju
___ 29 – KAORU
___ 30 – Nao Kakuta
___ 31 – KAZUKI
___ 32 – Manami Katsu
___ 33 – Sonoko Kato
___ 34 – Rin Kadokura
___ 35 – Natsuho Kaneko
___ 36 – Kanon
___ 37 – Yuki Kamifuku
___ 38 – Sakura Hirota
___ 39 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 40 – Tokiko Kirihara
___ 41 – Mahiro Kiryu
___ 42 – Tsubasa Kuragaki
___ 43 – Crea
___ 44 – Chie Koishikawa
___ 45 – Momo Kohgo
___ 46 – Marika Kobashi
___ 47 – Kaho Kobayashi
___ 48 – Yuka Sakazaki
___ 49 – SAKI
___ 50 – Sakisama
___ 51 – Emi Sakura
___ 52 – Mai Sakurai
___ 53 – Yuko Sakurai
___ 54 – Ayame Sasamura
___ 55 – Ayako Sato
___ 56 – Meiko Satomura
___ 57 – Sayaka
___ 58 – Sayuri
___ 59 – Sena Shiori
___ 60 – Hikaru Shida
___ 61 – Hikari Shimizu
___ 62 – Rina Shingaki
___ 63 – Mikoto Shindo
___ 64 – Suzu Suzuki
___ 65 – Suzume
___ 66 – Mei Suruga
___ 67 – Kakeru Sekiguchi
___ 68 – Risa Sera
___ 69- Miyuki Takase
___ 70 – Nanae Takahashi
___ 71 – DASH Chisako
___ 72 – Rika Tatsumi
___ 73 – Momo Tani
___ 74 – Dump Matsumoto
___ 75 – Cherry
___ 76 – Waka Tsukiyama
___ 77 – Thekla
___ 78 – Nodoka Tenma
___ 79 – Totoro Satsuki
___ 80 – Arisa Nakajima
___ 81 – Shoko Nakajima
___ 82 – Chikayo Nagashima
___ 83 – Hanako Nakamori
___ 84 – Nanami
___ 85 – Haruna Neko
___ 86 – Hikari Noa
___ 87 – Nagisa Nozaki
___ 88 -Hyper Misao
___ 89 – Hibiscus Mii
___ 90 – Chihiro Hashimoto
___ 91 – Yoshiko Hasegawa
___ 92 – Honori Hana
___ 93 – Momoka Hanazono
___ 94 – Banny Oikawa
___ 95 – Ayumi Hayashi
___ 96 – Pom Harajuku
___ 97 – Haruka Tsukushi
___ 98 – Moeka Haruhi
___ 99 – Hiragi Kurumi
___ 100 – Hibiki
___ 101 – Akane Fujita
___ 102 -Tsukasa Fujimoto
___ 103- Ibuki Hoshi
___ 104 – Hamuko Hishi
___ 105 – Mei Hoshizuki
___ 106- Tae Honma
___ 107 – Masha Slamovich
___ 108 – Mirai Maiumi
___ 109 – Misaki Maeda
___ 110 – Makoto
___ 111 – Yuuki Mashiro
___ 112 – Misa Matsui
___ 113 – Hiroyo Matsumoto
___ 114 – Miyako Matsumoto
___ 115 – Matsuya Uno
___ 116 – Madeline
___ 117 – Yuna Manase
___ 118 – Manami
___ 119 – Mari
___ 120 – Maria
___ 121 – Mari Manji
___ 122 – Mii
___ 123 – Ami Miura
___ 124- Miss Mongol
___ 125- Mizuki
___ 126 – Ryo Mizunami
___ 127 – Yuna Mizumori
___ 128- Mochi Miyagi
___ 129 – Yuki Miyamoto
___ 130 – Moka Miyamoto
___ 131- Mei Saint-Michel
___ 132 – May Lee
___ 133- Mio Momono
___ 134 – Yappy
___ 135 – Yuu Yamagata
___ 136 – Miyu Yamashita
___ 137 – Rina Yamashita
___ 138- Yuu
___ 139- Maya Yukihi
___ 140 – Maya Yukihi
___ 141 – Yoshiko
___ 142 – Kaori Yoneyama
___ 143 – Rydeen Hagane
___ 144 – Raku
___ 145 – Ram Kaicho
___ 146 – Rin Rin
___ 147 – Lulu Pencil
___ 148 – Leon
___ 149 – Tomoko Watanabe
___ 150 – Miu Watanabe
Tag Teams
___ 151 – NEO Biishiki-gun
___ 152 – 3A
Ring Announcer Cards
___ 153- Chiharu
___ 154 – Ai Hara
___ 155 – Sayuri Namba
___ 156 – Mizuka Arai
___ 157 – Miyu Sorano

“Secret” Version of Base Cards
___ 1 – Haruka Aikawa
___ 10 – Saori Anou
___ 15 – Maki Itoh
___ 30 – Nao Kakuta
___ 37 – Yuki Kamifuku
___ 64 – Suzu Suzuki
___ 69 – Miyuki Takase
___ 72 – Rika Tatsumi
___ 112 – Misa Matsui

Insert Cards
___ SP1 – Saori Anou
___ SP2 – Haruka Umesaki
___ SP3 – Yuka Sakazaki
___ SP4- Hikaru Shida
___ SP5 – Tsukasa Fujimoto
___ SP6 – Tae Honma
___ SP7 – Mio Momono
___ SP8 – Maya Yukihi
___ SP9 – Ram Kaicho

Autographs (Numbered to 100 Unless Otherwise Noted)
___ Haruka Aikawa
___ Yuki Aino
___ Itsuki Aoki
___ Mirai Aono
___ Saki Akai
___ AKARI
___ AKINO
___ Aja Kong /98
___ Saori Anou /95
___ Rina Amikura /99
___ Noa Igarashi
___ Nao Ishikawa
___ Kaori Ito /97
___ Maki Itoh
___ Kyoko Inoue /93
___ Ayano Irie
___ Takumi Iroha
___ Mika Iwata /99
___ Haruka Umesaki /98
___ Arisu Endo
___ Yumi Ohka /97
___ Chie Ozora /95
___ Yurika Oka /99
___ Maika Ozaki
___ Mayumi Ozaki /98
___ Sayaka Obihiro /99
___ Riko Kaiju /99
___ KAORU
___ Nao Kakuta
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Sonoko Kato
___ Rin Kadokura
___ Natsuho Kaneko
___ Kanon
___ Yuki Kamifuku
___ Sakura Hirota
___ Kyusei Ninja Ranmaru
___ Tokiko Kirihara /99
___ Mahiro Kiryu
___ Tsubasa Kuragaki /99
___ Crea
___ Chie Koishikawa
___ Momo Kohgo
___ Marika Kobashi
___ Kaho Kobayashi
___ Yuka Sakazaki /98
___ SAKI
___ Sakisama
___ Emi Sakurai
___ Mai Sakurai
___ Yuko Sakurai /99
___ Ayame Sasamura
___ Ayako Sato
___ Sayaka
___ Sayuri
___ Sena Shiori
___ Hikaru Shida
___ Hikari Shimizu
___ Rina Shingaki
___ Mikoto Shindo /98
___ Suzu Suzuki
___ Suzume /99
___ Mei Suruga
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera /99
___ Miyuki Takase /99
___ Nanae Takahashi /99
___ DASH Chisako /98
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Dump Matsumoto /98
___ Cherry
___ Waka Tsukiyama
___ Thekla
___ Nodoka Tenma
___ Totoro Satsuki
___ Arisa Nakajima
___ Shoko Nakajima /98
___ Chikayo Nagashima
___ Hanako Nakamori
___ Nanami
___ Haruna Neko /99
___ Hikari Noa
___ Nagisa Nozaki
___ Hyper Nisao
___ Hibiscus Mii
___ Chihiro Hashimoto /98
___ Yoshihiko Hasegawa
___ Honori Hana
___ Momoka Hanazono
___ Banny Oikawa /99
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuku
___ Haruka Tsukushi
___ Moeka Haruhi
___ Hiragi Kurumi /99
___ Hibiki
___ Akane Fujita /99
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi /99
___ Hamuko Hoshi /99
___ Mei Hoshizuki
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Misaki Maeda
___ Makoto /99
___ Yuuki Mashiro /98
___ Misa Matsui
___ Hiroyo Matsumoto
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno /98
___ Madeline /98
___ Yuna Manase
___ Manami /99
___ Mari
___ Maria /97
___ Mii
___ Ami Miura
___ Miss Mongol
___ Mizuki
___ Ryo Mizunami
___ Yuna Mizumori /99
___ Mochi Miyagi
___ Yuki Miyazaki /99
___ Moka Miyamoto /99
___ MeiSaint-Michel
___ May Lee
___ Mio Momono /99
___ Yappy /49
___ Yuu Yamagata
___ Miyu Yamashita /99
___ Yuu
___ Maya Yukihi (Good) /96
___ Maya Yukihi (Evil)
___ Yoshiko
___ Kaori Yoneyama
___ Rydeen Hagane
___ Raku /99
___ Ram Kaicho
___ Rin Rin
___ Lulu Pencil /99
___ Leon .94
___ Tomoko Watanabe /99
___ NEO Biishiki-gun /98
___ 3A
___ Chiharu
___ Ai Hara
___ Sayuri Namba /99
___ Mizuka Arai
___ Miyu Sorano

Cheki Autographs (Polaroid Pictures) Numbered to 11
___ Haruka Aikawa
___ Yuki Aino
___ Itsuki Aoki
___ Mirai Aono
___ Saori (in wrestling gear)
___ Saori (in casual attire)
___ Rina Amikura
___ Maki Itoh
___ Mika Iwata
___ Haruka Umesaki
___ Arisu Endo
___ Yurika Oka
___ Maika Ozaki
___ Yurika Oka
___ Maika Ozaki
___ Sayaka Obihiro
___ Nao Kakuta (in wrestling gear)
___ Nao Kakuta (in casual attire)
___ Natsuho Kaneko
___ Kanon
___ Yuki Kamifuku
___ Mahiro Kiryu
___ Crea
___ Marika Kobashi
___ Kaho Kobayashi
___ Yuka Sakazaki
___ Sakisama
___ Ayame Sasamura
___ Sena Shiori
___ Hikaru Shida
___ Rina Shingaki
___ Mikoto Shindo
___ Suzu Suzuki
___ Suzume
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase (in ring gear)
___ Miyuki Takase (in casual attire)
___ DASH Chisako
___ Rika Tatsumi
___ Thekla
___ Nodoka Tenma
___ Totoro Satsuki
___ Shoko Nakajima
___ Haruna Neko
___ Hikari Noa
___ Hyper Misao
___ Chihiro Hashimoto
___ Momoka Hanazono
___ Pom Harajuku
___ Haruka Tsukushi
___ Hiragi Kurumi
___ Hibiki
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Mei Hoshizuki
___ Tae Honma (in ring gear)
___ Tae Honma (in casual attire)
___ Mirai Maiumi
___ Makoto
___ Yuuki Mashiro
___ Miyako Matsumoto
___ Matsuya Uno
___ Yuna Manase
___ Manami
___ Maria
___ Mizuki
___ Ryo Mizumori
___ Mochi Miyagi
___ Moka Miyamoto
___ Mei Saint-Michel
___ Mio Momono
___ Maya Yukihi
___ Raku
___ Ram Kaicho (in ring gear)
___ Ram Kaicho (in casual attire)
___ Miu Watanabe
___ NEO Biishiki-gun
___ 3A
___ Chiharu
___ Ai Hara
___ Sayuri Namba
___ Mizuka Arai
___ Miyu Sorano

Special Autograph Cards (Normal Version) Numbered to 80
___ Haruka Aikawa
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Nao Kakuta
___ Yuki Kamifuku
___ Suzu Suzuki
___ Rika Tatsumi
___ Misa Matsui

Special Autograph Cards (Holo Version) Numbered to 40
___ Haruka Aikawa
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Nao Kakuta
___ Yuki Kamifuku
___ Suzu Suzuki
___ Rika Tatsumi
___ Misa Matsui

Insert Autographs (Normal Version) Numbered to 50
___ Saori Anou
___ Haruka Umesaki
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Tsukasa
___ Tae Honma
___ Mio Momono
___ Ram Kaicho

Insert Autographs (Holo Version) Numbered to 40
___ Saori Anou
___ Haruka Umesaki
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Tsukasa
___ Tae Honma
___ Mio Momono
___ Ram Kaicho

Insert Autographs (Silver Paper Version) Numbered to 30
___ Saori Anou
___ Haruka Umesaki
___ Yuka Sakazaki
___ Hikaru Shida
___ Tsukasa
___ Tae Honma
___ Mio Momono
___ Ram Kaicho
___ Maya Yukihi (Normal Version) Numbered to 40
___ Maya Yukihi (Holo Version) Numberd to 30
___ Maya Yukihi (Silver Paper Version) Numbered to 20

RELEASE INFORMATION:

– Release Date 3-30-2021.

– 5 autographs per box.

– A complete base set consist of cards 1-157.

– This is the yearly release that is normally known as ‘True Heart Wrestling’ but this year, they dropped the True Heart name, and it became BBM Women’s Wrestling Cards.

– All Joshi promotions except for Stardom are represented in this series, also many freelance wrestlers.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates