2023 BBM Women's Wrestling Cards (BBM) Sample

2023 BBM Women’s Wrestling Cards (BBM)

Base Cards
Wrestlers with an (*) also have a “secret” alternative version of their base card.

___ 1 – Haruka Aikawa*
___ 2 – Yuki Aino
___ 3 – Aoi
___ 4 – Itsuki Aoki
___ 5 – Saki Akai*
___ 6 – AKARI
___ 7 – AKINO
___ 8 – Shiori Akiba
___ 9 – Asahi
___ 10 – Aja Kong
___ 11 – Saori Anou*
___ 12 – Rina Amikura
___ 13 – Yuki Arai*
___ 14 – Ancham*
___ 15 – Nao Ishikawa
___ 16 – Maki Itoh*
___ 17 – Tomoka Inaba
___ 18 – Kyoko Inoue
___ 19 – Takumi Iroha
___ 20 – Mika Iwata
___ 21 – Haruka Umesaki*
___ 22 – Ansu Endo
___ 23 – Yumi Ohka
___ 24 – Chie Ozora
___ 25 – Yurika Oka
___ 26 – Maika Ozaki
___ 27 – Mayumi Oazki
___ 28 – Mayumi Ozaki
___ 29 – Sayaka Obihiro
___ 30 – Nao Kakuta
___ 31 – Misa Kagura
___ 32 – KAZUKI
___ 33 – Sonoko Kato
___ 34 – Rin Kadokura
___ 35 – Yuki Kamifuku
___ 36 – Riko Kawahata
___ 37 – Kiku
___ 38 – Sakura Hirota
___ 39 – Kyusei Ninja Ranmaru
___ 40 – Kyuri
___ 41 – Tokiko Kirihara
___ 42 – Mahiro Kiryu
___ 43 – Tsubasa Kuragaki
___ 44 – Crea*
___ 45 – Chie Koishikawa
___ 46 – Kohaku
___ 47 – Marika Kobashi
___ 48 – Kaho Kobayashi
___ 49 – Yuka Sakazaki
___ 50 – SAKI
___ 51 – Emi Sakura
___ 52 – Yuko Sakurai
___ 53 – Ayame Sasamura
___ 54 – Ayako Sato
___ 55 – Sayaka
___ 56 – Sayuri
___ 57 – Sara
___ 58 – Hikaru Shida
___ 59 – Arisa Sinose
___ 60 – Hikari Shimizu
___ 61 – Suzu Suzuki
___ 62 – Suzume*
___ 63 – Mei Suruga*
___ 64 – Kakeru Sekiguchi*
___ 65 – Risa Sera*
___ 66 – Miyuki Takase
___ 67 – DASH Chisako*
___ 68 – Rika Tatsumi
___ 69 – Momo Tani
___ 70 – Dump Matsumoto
___ 71 – Cherry
___ 72 – Deborah K
___ 73 – Totoro Satsuki
___ 74 – Kaya Toribami
___ 75 – Arisa Nakajima
___ 76 – Shoko Nakajima
___ 77 – Chikayo Nagashima
___ 78 – Juria Nagano*
___ 79 – Hanako Nakamori
___ 80 – NATSUMI*
___ 81 – Mochi Matsumi
___ 82 – Nanase*
___ 83 – Namami
___ 84 – Haruna Neko
___ 85 – Hikari Noa
___ 86 – Nagisa Nozaki
___ 87 – Hyper MIsao
___ 88 – Hibiscus Mii
___ 89 – Chihiro Hashimoto
___ 90 – Yoshiko Hasegawa
___ 91 – Momoka Hanazono
___ 92 – Pom Harajuku
___ 93 – HARUKAZE
___ 94 – MoekaHaruhi
___ 95 – Hiragi Kurumi
___ 96 – HisokA
___ 97 – Himiko
___ 98 – Akane Fujita
___ 99 – Tsukasa Fujimoto
___ 100 – Ai Houzan
___ 101 – Ibuki Hoshi
___ 102 – Hamuko Hoshi
___ 103 – Tae Honma*
___ 104 – Misaki Maeda
___ 105 – Makoto
___ 106 – Yuuki Mashiro
___ 107 – Matsuzawa-san
___ 108 – Kaho Matshushita
___ 109 – Hiroyo Matsuoto*
___ 110 – Miyako Matsumoto
___ 111 – Madeline*
___ 112 – Yuna Manase
___ 113 – Manami
___ 114 – Maria
___ 115 – Miss Mongol
___ 116 – Mizuki
___ 117 – Ryo Mizunami*
___ 118 – Yuna Mizumori
___ 119 – Yuki Miyazaki
___ 120 – Moka Miyamoto
___ 121 – Miyu
___ 122 – Miran
___ 123 – May Lee
___ 124 – Mio Momono
___ 125 – Yappy
___ 126 – Sumika Yanagawa*
___ 127 – Yu Yamagata
___ 128 – Miyu Yamashita
___ 129 – Yuu
___ 130 – YuuRI
___ 131 – Maya Yukihi
___ 132 – Miya Yotsuba
___ 133 – Kaori Yoneyama
___ 134 – Rydeen Hagane
___ 135 – Raku
___ 136 – Ram Kaicho
___ 137 – rhythm
___ 138 – Leon
___ 139 – Tomoko Watanabe
___ 140 – Miu Watanabe
___ 141 – Free WiFi
___ 142 – Chiharu
___ 143 – Ai Hara
___ 144 – Sayuri Namba
___ 145 – Aya Mochizuki

Insert Cards
___ SP1 – Saori Anou
___ SP2 – Yuki Arai
___ SP3 – Tomoka Inaba
___ SP4 – Yuka Sakazaki
___ SP5 – Hikaru Shida
___ SP6 – Suzu Suzuki
___ SP7 – Arisa Nakajima
___ SP8 – Maya Yukihi
___ SP9 – Ram Kaicho

Base Autographs
Wrestlers that have a “secret” base card also have a “secret” autograph card. If a wrestler has both a normal and a “secret” autograph, they will have two serial numbers by their name. The First is for their normal autograph, and the second number is their “secret” autograph card.
___ Haruka Aikawa /100, /100
___ Yuki Aino /100
___ Aoi /100
___ Itsuki Aoki /100
___ Saki Akai /100, /100
___ AKARI /100
___ AKINO /100
___ Shiori Akiba /98
___ Asahi /100
___ Aja Kong /100
___ Saori Anou /100, /100
___ Rina Amikura /100
___ Yuki Arai /100, /40
___ Ancham /100, /100
___ Nao Ishikawa /95
___ Maki Itoh /100, /100
___ Tomoka Inaba /100
___ Kyoko Inoue /100
___ Takumi Iroha /100
___ Mika Iwata /100
___ Haruka Umesaki /98, /100
___ Arisu Endo /100
___ Yumi Ohka /100
___ Maika Ozaki /100
___ Mayumi Ozaki /90
___ Sayaka Obihiro /100
___ Riko Kaiju /100
___ Nao Kakuta /100
___ Misa Kagura /100
___ KAZUKI /100
___ Sonoko Kato /100
___ Rin Kadokura /100
___ Yuki Kamifuku /100
___ Riko Kaeahata /100
___ Kiku /100
___ Sakura Hirota /100
___ Kyusei Ninja Ranmaru /100
___ Kyuri /100
___ Tokiko Kirihara /100
___ Mahiro Kiryu /99
___ Tsubasa Kuragaki /100
___ Crea /100, /100
___ Chie Koishikawa /100
___ Kohaku /100
___ Marika Kobashi /100
___ Yuka Sakazaki /95
___ SAKI /100
___ Emi Sakura /100
___ Yuko Sakurai /100
___ Ayame Sasamura /100
___ Ayako Sato /100
___ Sayaka /100
___ Sayura /100
___ Saran /100
___ Hikaru Shida /100
___ Arisa Shinose /100
___ Hikari Shimizu /100
___ Suzu Suzuki /100
___ Suzume /99, /100
___ Mei Suruga /100, /100
___ Kakeru Sekiguchi /99, /100
___ Risa Sera /100, /100
___ Miyuki Takase /100
___ DASH Chisako /100, /100
___ Rika Tatsumi /100
___ Momo Tani /100
___ Dump Matsumoto /100
___ Cherry /100
___ Deborah K /100
___ Totoro Satsuki /100
___ Kaya Toribami /100
___ Arisa Nakajima /100
___ Shoko Nakajima /100
___ Chikayo Nagashima /100
___ Juria Nagano /100, /100
___ Hanako Nakamori /100
___ NATSUMI /99, /100
___ Mochi Natsumi /99
___ Nanase /100, /100
___ Haruna Neko /100
___ Hikari Noa /100
___ Nagisa Nozaki /100
___ Hyper Misao /99
___ Hibiscus Mii /99
___ Chichir Hashimoto /75
___ Yoshiko Hasegawa /100
___ Momoka Hanazono /100
___ Pom Harajuku /100
___ HARUKAZE /99
___ Moeka Haruhi /100
___ Hiragi Kurumi /99
___ HisokA /98
___ Himiko /99
___ Akane Fujita /100
___ Tsukasa Fujimoto /100
___ Ai Houzan /98
___ Ibuki Hoshi /99
___ Hamuko Hoshi /100
___ Tae Honma /100, /100
___ Misaki Haeda /100
___ Makoto /100
___ Yuuki Mashiro /100
___ Matsuzawa-san /98
___ Kaho Matsushita /100
___ Hiroyo Matsumoto /100, /100
___ Miyako Matsumoto /100
___ Madeline /99, /100
___ Yuna Manase /97
___ Maria /99
___ Miss Mongol /100
___ Mizuki /99
___ Ryo Mizunami /98, /100
___ Yuna Mizumori /100
___ Moka Miyamoto /100
___ Miyu /100
___ Miran /100
___ May Lee /96
___ Mio Momono /96
___ Yappy /100
___ Sumika Yanagawa /100, /100
___ Yu Yamagata /100
___ Miyu Yamagata /97
___ Yuu /100
___ YuuRI
___ Maya Yukihi /100
___ Miya Yotsuba /100
___ Kaori Yoneyaa /92
___ Rydeen Hagane /99
___ Raku /100
___ Ram Kaicho /100
___ rhythm /100
___ Leon /100
___ Tomoko Watanabe /100
___ Miu Watanabe /100
___ Free WiFi /100
___ Chiharu /99
___ Ai Hara /100
___ Sayuri Namba /95
___ Aya Mochizuki /100

Insert Autograph Cards
These are sticker autographs. Insert Autographs generally come in two versions, a normal version and a silver version. The first serial number given is for the normal version, the second number is for the silver version.
___ Saori Anou /70, /30
___ Yuki Arai /40, /30
___ Tomoka Inaba /70, /30
___ Yuka Sakazaki /70, /30
___ Hikaru Shida /70, /30
___ Suzu Suzuki /70, /30
___ Arisa Nakajima /70, /30
___ Maya Yukihi /70, /30

Super Secret Autograph Cards
These are sticker autographs
___ Saori Anou /30
___ Yuki Arai /9
___ Hikaru Shida /30
___ Ram Kaicho /30

Base Autographs
Wrestlers that have a “secret” base card also have a “secret” autograph card. If a wrestler has both a normal and a “secret” autograph, they will have two serial numbers by their name. The First is for their normal autograph, and the second number is their “secret” autograph card.
___ Haruka Aikawa /100, /100
___ Yuki Aino /100
___ Aoi /100
___ Itsuki Aoki /100
___ Saki Akai /100, /100
___ AKARI /100
___ AKINO /100
___ Shiori Akiba /98
___ Asahi /100
___ Aja Kong /100
___ Saori Anou /100, /100
___ Rina Amikura /100
___ Yuki Arai /100, /40
___ Ancham /100, /100
___ Nao Ishikawa /95
___ Maki Itoh /100, /100
___ Tomoka Inaba /100
___ Kyoko Inoue /100
___ Takumi Iroha /100
___ Mika Iwata /100
___ Haruka Umesaki /98, /100
___ Arisu Endo /100
___ Yumi Ohka /100
___ Maika Ozaki /100
___ Mayumi Ozaki /90
___ Sayaka Obihiro /100
___ Riko Kaiju /100
___ Nao Kakuta /100
___ Misa Kagura /100
___ KAZUKI /100
___ Sonoko Kato /100
___ Rin Kadokura /100
___ Yuki Kamifuku /100
___ Riko Kaeahata /100
___ Kiku /100
___ Sakura Hirota /100
___ Kyusei Ninja Ranmaru /100
___ Kyuri /100
___ Tokiko Kirihara /100
___ Mahiro Kiryu /99
___ Tsubasa Kuragaki /100
___ Crea /100, /100
___ Chie Koishikawa /100
___ Kohaku /100
___ Marika Kobashi /100
___ Yuka Sakazaki /95
___ SAKI /100
___ Emi Sakura /100
___ Yuko Sakurai /100
___ Ayame Sasamura /100
___ Ayako Sato /100
___ Sayaka /100
___ Sayura /100
___ Saran /100
___ Hikaru Shida /100
___ Arisa Shinose /100
___ Hikari Shimizu /100
___ Suzu Suzuki /100
___ Suzume /99, /100
___ Mei Suruga /100, /100
___ Kakeru Sekiguchi /99, /100
___ Risa Sera /100, /100
___ Miyuki Takase /100
___ DASH Chisako /100, /100
___ Rika Tatsumi /100
___ Momo Tani /100
___ Dump Matsumoto /100
___ Cherry /100
___ Deborah K /100
___ Totoro Satsuki /100
___ Kaya Toribami /100
___ Arisa Nakajima /100
___ Shoko Nakajima /100
___ Chikayo Nagashima /100
___ Juria Nagano /100, /100
___ Hanako Nakamori /100
___ NATSUMI /99, /100
___ Mochi Natsumi /99
___ Nanase /100, /100
___ Haruna Neko /100
___ Hikari Noa /100
___ Nagisa Nozaki /100
___ Hyper Misao /99
___ Hibiscus Mii /99
___ Chichir Hashimoto /75
___ Yoshiko Hasegawa /100
___ Momoka Hanazono /100
___ Pom Harajuku /100
___ HARUKAZE /99
___ Moeka Haruhi /100
___ Hiragi Kurumi /99
___ HisokA /98
___ Himiko /99
___ Akane Fujita /100
___ Tsukasa Fujimoto /100
___ Ai Houzan /98
___ Ibuki Hoshi /99
___ Hamuko Hoshi /100
___ Tae Honma /100, /100
___ Misaki Haeda /100
___ Makoto /100
___ Yuuki Mashiro /100
___ Matsuzawa-san /98
___ Kaho Matsushita /100
___ Hiroyo Matsumoto /100, /100
___ Miyako Matsumoto /100
___ Madeline /99, /100
___ Yuna Manase /97
___ Maria /99
___ Miss Mongol /100
___ Mizuki /99
___ Ryo Mizunami /98, /100
___ Yuna Mizumori /100
___ Moka Miyamoto /100
___ Miyu /100
___ Miran /100
___ May Lee /96
___ Mio Momono /96
___ Yappy /100
___ Sumika Yanagawa /100, /100
___ Yu Yamagata /100
___ Miyu Yamagata /97
___ Yuu /100
___ YuuRI
___ Maya Yukihi /100
___ Miya Yotsuba /100
___ Kaori Yoneyaa /92
___ Rydeen Hagane /99
___ Raku /100
___ Ram Kaicho /100
___ rhythm /100
___ Leon /100
___ Tomoko Watanabe /100
___ Miu Watanabe /100
___ Free WiFi /100
___ Chiharu /99
___ Ai Hara /100
___ Sayuri Namba /95
___ Aya Mochizuki /100

Insert Autograph Cards
These are sticker autographs. Insert Autographs generally come in two versions, a normal version and a silver version. The first serial number given is for the normal version, the second number is for the silver version.
___ Saori Anou /70, /30
___ Yuki Arai /40, /30
___ Tomoka Inaba /70, /30
___ Yuka Sakazaki /70, /30
___ Hikaru Shida /70, /30
___ Suzu Suzuki /70, /30
___ Arisa Nakajima /70, /30
___ Maya Yukihi /70, /30

Super Secret Autograph Cards
These are sticker autographs
___ Saori Anou /30
___ Yuki Arai /9
___ Hikaru Shida /30
___ Ram Kaicho /30

Cheki (Polaroid) Autographs
___ Haruka Aikawa /10
___ Yuki Aino /10
___ Aoi /10
___ AKARI /10
___ Shion Akiba /10
___ Asahi /10
___ Saaori Anou /10
___ Rina Amikura /10
___ Yuki Arai /10
___ Ancham /10
___ Nao Ishikawa /10
___ Maki Itoh /10
___ Tomoka Inaba /10
___ Haruka Umesaki /10
___ Arisu Endo /10
___ Chie Ozora /10
___ Maika Ozaki /10
___ Sayaka Obihiro /10
___ Nao Kakuta /10
___ Misa Kagura /10
___ KAZUKI /10
___ Yuki Kamifuku /10
___ Riko Kawahata /10
___ Kiku /10
___ Tokiko Kinhara /10
___ Mahiro Kiryu /10
___ Tsubasa Kuragaki /10
___ Crea /10
___ Chie Koishikawa /10
___ Marika Kobashi /10
___ Yuka Sakazaki /10
___ SAKI /10
___ Yuko Sakurai //10
___ Sayaka /10
___ Sayuri /10
___ Saran /10
___ Hikaru Shida /10
___ Arisa Shinose /10
___ Hikari Shimizu /10
___ Suzu Suzuki /10
___ Suzume /10
___ Mei Suruga /10
___ Kakeru Sekiguchi /10
___ Risa Sera /10
___ Rika Tatsumi /10
___ Momo Tani /10
___ Totoro Satsuki /10
___ Kaya Toribami /10
___ Arisa Nakajima /10
___ Juria Nagano /10
___ Hanako Nakamori /10
___ NATSUMI /10
___ Mochi Natsumi /10
___ Nanase /10
___ Nanami /10
___ Haruna Neko /10
___ Hikari Noa /9
___ Hyper Misao /10
___ Yoshiko Hasegawa /10
___ Pom Harajuku /10
___ HARUKAZE /10
___ Moeka Haruhi /10
___ Hiragi Kurumi /10
___ Akane Fujita /10
___ Tsukasa Fujimoto /10
___ Tae Honma /10
___ Makoto /10
___ Yuuki Mashiro /10
___ Kaho Matsushita /10
___ Hiroyo Matsumoto /10
___ Miyako Matsumoto /10
___ Madeline /15
___ Yuna Manase /10
___ Mizuki /10
___ Ryo Mizunami /10
___ Moka Miyamoto /10
___ Miran /10
___ Ryo Mizunami /10
___ Moka Miyamoto /10
___ Miran /10
___ Yappy /10
___ Sumika Yanagawa /10
___ Miyu Yamashita /10
___ Yuu /10
___ YuuRI /10
___ Maya Yotsuba /10
___ Kaori Yoneyama /10
___ Rydeen Hagane /10
___ Raku /10
___ Ram Kaicho /10
___ rhythm /10
___ Leon /10
___ Miu Watanabe /10
___ Free WiFi /10
___ Chiharu /10
___ Ai Hara /10
___ Sayuri Namba /10
___ Aya Mochizuki /10

RELEASE INFORMATION:

– Release Date 2-21-2023

– Base Cards in set: 145 regular cards, 21 “secret” base card variations, and 9 insert cards.

– This set was formerly called ‘True Heart’ in previous years. It is now known as just BBM Women’s Wrestling Cards.