2001 FB Woman’s Pro-Wrestling Collection Card
(Future Bee)

BASE SET
___ 1 – Noriyo Tateno
___ 2 –
___ 3 – Rumi Kazama
___ 4 – Harley Saito
___ 5 – Shinobu Kandori
___ 6 – Eagle Sawai
___ 7 – Aja Kong
___ 8 – Mima Shimoda
___ 9 – Etsuko Mita
___ 10 – Manami Toyota
___ 11 –
___ 12 – Kyoko Inoue
___ 13 – Mariko Yoshida
___ 14 – FB Woman’s Pro-Wrestling 2001 Collection Card
___ 15 – Kaoru Ito
___ 16 – Tomoko Watanabe
___ 17 – Carol Midori
___ 18 – Drake Morimatsu
___ 19 – Gami
___ 20 –
___ 21 – Mizuki Endo
___ 22 – Kumiko Maekawa
___ 23 – Rie Tamada
___ 24 – Bolshoi-Kid
___ 25 – Michiko Ohmukai
___ 26 – Commando Bolshoi
___ 27 – Candy Okutsu
___ 28 – Chaparrita Asari
___ 29 –
___ 30 – Yumi Fukawa
___ 31 – Hiromi Yagi
___ 32 – Kaori Nakayama
___ 33 – Misage Genki
___ 34 – Saya Endo
___ 35 – Yoshiko Tamura
___ 36 – Tanny Mouse
___ 37 – The Bloody
___ 38 –
___ 39 – You-You Ran
___ 40 – Calros Amano
___ 41 – Kiyoko Ichiki
___ 42 – Tsubasa Kuragaki
___ 43 – Yuki Miyazaki
___ 44 – Kana Mizaki
___ 45 – Keiko Aona
___ 46 –
___ 47 –
___ 48 – Emi Motokawa
___ 49 – Kayo Noumi
___ 50 – Bionic J
___ 51 – Sayuri Okino
___ 52 – Faby Apache
___ 53 – Sachie Abe
___ 54 – Miho Watabe
___ 55 –
___ 56 –
___ 57 – Miho Wakizawa
___ 58 – Miyuki Fujii
___ 59 – Mary Apache
___ 60 – Sumie Sakai
___ 61 – Megumi Yabushita
___ 62 – Obatchi Iizuka
___ 63 – Kazuki
___ 64 –
___ 65 –
___ 66 – Kayoko Haruyama
___ 67 – Ai Jujita
___ 68 – Akino
___ 69 – Ayako Hamada
___ 70 – Marcela
___ 71 – Noriko Namiki
___ 72 – Yuka Nakamura
___ 73 –
___ 74 –
___ 75 – Devirat
___ 76 – “The Masked Angel” Freia
___ 77 – Ranmaru
___ 78 – Kaori Yoneyama
___ 79 – Himemaru
___ 80 – Chiaki Nishi
___ 81 – Rena Takase
___ 82 –
___ 83 –
___ 84 – Mika Nishio
___ 85 – Chie Terashita
___ 86 – Tsukimaru
___ 87 – Yu Yamagata
___ 88 – Chitose Yamamoto
___ 89 – Miwa Maruyama
___ 90 – Ryo Miyuki
___ 91 –
___ 92 –
___ 93 –
___ 94 – Pesadilla Loca
___ 95 – Poodle
___ 96 –
___ 97 – Yuiga
___ 98 – Kurohime
___ 99 – Yoko Takahashi
___ 100 –
___ 101 –
___ 102 – Gang Star
___ 103 – Shigeyo Kawasaki
___ 104 – Tommy Ran
___ 105 – Tessy Sugo
___ 106 – Ayako Ishida
___ 107 – Kaoruko Arai
___ 108 – Minori Watanabe
___ 109 –
___ 110 –
___ 111 – Zap
___ 112 – Harukura (Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki)
___ 113 – F.F.R. (Fighting For Revolution)
___ 114 – G-Max (Carol Mioori & Sayuri Okino)
___ 115 – Sakai & Yabushita (Sumie Sakai & Megumi Yabushita)
___ 116 – Lascachos (Mima Shimoda & Etsuko Mita)
___ 117 – Team Musashino (Chihiro Nakano & Tanny Mouse)
___ 118 –
___ 119 – Devirats (Devirat 1 & Devirat 2)
___ 120 – ReDrug (Gami, Rie Tamada & Rena Takase)
___ 121 – Super Terrors
___ 122 – Mary & Faby (Mary Apache & Faby Apache)
___ 123 – Fang Suzuki & Drake Morimatsu
___ 124 – Cuty Susuki
___ 125 – Jaguar Yokota
___ Checklist 1/6
___ Checklist 2/6
___ Checklist 3/6
___ Checklist 4/6
___ Checklist 5/6
___ Checklist 6/6

PURPLE FOIL PARALLEL SET
___ 1 – Noriyo Tateno
___ 2 –
___ 3 – Rumi Kazama
___ 4 – Harley Saito
___ 5 – Shinobu Kandori
___ 6 – Eagle Sawai
___ 7 – Aja Kong
___ 8 – Mima Shimoda
___ 9 – Etsuko Mita
___ 10 – Manami Toyota
___ 11 –
___ 12 – Kyoko Inoue
___ 13 – Mariko Yoshida
___ 14 – FB Woman’s Pro-Wrestling 2001 Collection Card
___ 15 – Kaoru Ito
___ 16 – Tomoko Watanabe
___ 17 – Carol Midori
___ 18 – Drake Morimatsu
___ 19 – Gami
___ 20 –
___ 21 – Mizuki Endo
___ 22 – Kumiko Maekawa
___ 23 – Rie Tamada
___ 24 – Bolshoi-Kid
___ 25 – Michiko Ohmukai
___ 26 – Commando Bolshoi
___ 27 – Candy Okutsu
___ 28 – Chaparrita Asari
___ 29 –
___ 30 – Yumi Fukawa
___ 31 – Hiromi Yagi
___ 32 – Kaori Nakayama
___ 33 – Misage Genki
___ 34 – Saya Endo
___ 35 – Yoshiko Tamura
___ 36 – Tanny Mouse
___ 37 – The Bloody
___ 38 –
___ 39 – You-You Ran
___ 40 – Calros Amano
___ 41 – Kiyoko Ichiki
___ 42 – Tsubasa Kuragaki
___ 43 – Yuki Miyazaki
___ 44 – Kana Mizaki
___ 45 – Keiko Aona
___ 46 –
___ 47 –
___ 48 – Emi Motokawa
___ 49 – Kayo Noumi
___ 50 – Bionic J
___ 51 – Sayuri Okino
___ 52 – Faby Apache
___ 53 – Sachie Abe
___ 54 – Miho Watabe
___ 55 –
___ 56 –
___ 57 – Miho Wakizawa
___ 58 – Miyuki Fujii
___ 59 – Mary Apache
___ 60 – Sumie Sakai
___ 61 – Megumi Yabushita
___ 62 – Obatchi Iizuka
___ 63 – Kazuki
___ 64 –
___ 65 –
___ 66 – Kayoko Haruyama
___ 67 – Ai Jujita
___ 68 – Akino
___ 69 – Ayako Hamada
___ 70 – Marcela
___ 71 – Noriko Namiki
___ 72 – Yuka Nakamura
___ 73 –
___ 74 –
___ 75 – Devirat
___ 76 – “The Masked Angel” Freia
___ 77 – Ranmaru
___ 78 – Kaori Yoneyama
___ 79 – Himemaru
___ 80 – Chiaki Nishi
___ 81 – Rena Takase
___ 82 –
___ 83 –
___ 84 – Mika Nishio
___ 85 – Chie Terashita
___ 86 – Tsukimaru
___ 87 – Yu Yamagata
___ 88 – Chitose Yamamoto
___ 89 – Miwa Maruyama
___ 90 – Ryo Miyuki
___ 91 –
___ 92 –
___ 93 –
___ 94 – Pesadilla Loca
___ 95 – Poodle
___ 96 –
___ 97 – Yuiga
___ 98 – Kurohime
___ 99 – Yoko Takahashi
___ 100 –
___ 101 –
___ 102 – Gang Star
___ 103 – Shigeyo Kawasaki
___ 104 – Tommy Ran
___ 105 – Tessy Sugo
___ 106 – Ayako Ishida
___ 107 – Kaoruko Arai
___ 108 – Minori Watanabe
___ 109 –
___ 110 –
___ 111 – Zap
___ 112 – Harukura (Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki)
___ 113 – F.F.R. (Fighting For Revolution)
___ 114 – G-Max (Carol Mioori & Sayuri Okino)
___ 115 – Sakai & Yabushita (Sumie Sakai & Megumi Yabushita)
___ 116 – Lascachos (Mima Shimoda & Etsuko Mita)
___ 117 – Team Musashino (Chihiro Nakano & Tanny Mouse)
___ 118 –
___ 119 – Devirats (Devirat 1 & Devirat 2)
___ 120 – ReDrug (Gami, Rie Tamada & Rena Takase)
___ 121 – Super Terrors
___ 122 – Mary & Faby (Mary Apache & Faby Apache)
___ 123 – Fang Suzuki & Drake Morimatsu
___ 124 – Cuty Susuki
___ 125 – Jaguar Yokota

POWER LEAGUE
___ PL01 –
___ PL02 – Yuka Nakamura
___ PL03 – Miyazaki & Tanny & Tamura
___ PL04 – Candy Okutsu
___ PL05 – Ai Jujita
___ PL06 – Kayo Noumi
___ PL07 – Emi Motokawa

COSTUME CARDS
___ C01 –
___ C02 – Azumi Hyuga
___ C03 –
___ C04 –
___ C05 –
___ C06 –
___ C07 – Misae Genki
___ C08 –
___ C09 –
___ C010 – Emi Motokawa

ATHTRESS CARDS
___ A01 – Ayano Ohmori
___ A02 – Teruko Kagawa
___ A03 – Keiko Furuta
___ A04 – Chiaki Kashida

SHOPDATE CARDS
___
___
___
___ Cooga (Cooga’s House)
___ Yuka’s
___ Zenjyo’s

SIGNATURE CARDS
___ S001 –
___ S002 –
___ S003 – Emi Motokawa
___ S004 –
___ S005 –
___ S006 –
___ S007 – Kaori Nakatama
___ S008 – Kayoko Haruyama
___ S009 –
___ S010 –
___ S011 –
___ S012 – Gami
___ S013 –
___ S014 –
___ S015 –
___ S016 – Carol Midori
___ S017 – Ranmaru
___ S018 –
___ S019 –
___ S020 –
___ S021 – Nanae Takahashi
___ S022 –
___ S023 –
___ S024 –
___ S025 – Misae Genki
___ S026 – Kumiko Maekawa
___ S027 –
___ S028 –
___ S029 – Yumi Fukawa
___ S030 – Miho Wakizawa & Kayo Noumi

DREAM BATTLE “SINGLE” CHROME CARDS
___ DS01 –
___ DS02 –
___ DS03 –
___ DS04 – Shinobu Kandori vs Kaoru Ito
___ DS05 – Eagel Sawai vs Kayo Noumi
___ DS06 – Command-Bolshoi vs The Masked Angel Rosetta
___ DS07 –
___ DS08 –
___ DS09 – Takako Imoue vs Michiko Ohmukai

DREAM BATTLE “TAG” CHROME CARDS
___ DT01 –
___ DT02 –
___ DT03 –
___ DT04 –
___ DT05 – Rosetta/Freia vs Miho/Kayo
___ DT06 – Bloody Fang vs Nana/Momo
___ DT07 –
___ DT08 –

LIMITED CARDS (Only 200 copies)
___ The Masked Angel Rosetta

AUTHENTIC AUTOGRAPHS
___ Bulshoi-Kid
___ Chitose Yamamoto

BOX TOPPERS (Pro Mot Ion Cards)
___ Jd’ Beauty Athlete

RELEASE INFORMATION:

– PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please contact us.

– Card set features women from various Japanese women’s promotions.

– Checklist “cards” are of paper stock.

– Parallel cards have a purple facsimile autograph/marking on the front of each card.

– Shopdate cards are not numbered.

– Signature cards (S001 – S030) are silver or gold facsimile autograph cards, not actual authentic autograph cards.

– The Limited Card of The Masked Angel Rosetta is not numbered. They are very limited to only 200 cards produced. Card has gold foil stamping on the left side.

– All Authentic Autograph cards are from the base set and have an embossed stamping on them.

– More information needed.

Contact us for any errors or updates