2001 Sakurado Pro Wrestling Noah Official Card Collection 08

2001 Sakurado Pro Wrestling Noah Official Card Collection NOAH

Base Set
___ 1 Mitsuharu Misawa
___ 2 Kenta Kobashi
___ 3 Akira Taue
___ 4 Jun Akiyama
___ 5 Takao Omori
___ 6 Yoshihiro Takayama
___ 7 Yoshinari Ogawa
___ 8 Tamon Honda
___ 9 Masao Inoue
___ 10 Daisuke Ikeda
___ 11 Jun Izumida
___ 12 Tsuyoshi Kikuchi
___ 13 Kentaro Shiga
___ 14 Yoshinobu Kanemaru
___ 15 Rusher Kimura
___ 16 Mitsuo Momota
___ 17 Haruka Eigen
___ 18 Satoru Asako
___ 19 Takeshi Morishima
___ 20 Makoto Hashi
___ 21 Naomichi Marufuji
___ 22 Takeshi Rikioh
___ 23 Kenta Kobayashi
___ 24 Takashi Sugiura
___ 25 Masashi Aoyagi
___ 26 Akitoshi Saito
___ 27 Mitsuharu Misawa
___ 28 Kenta Kobashi
___ 29 Akira Taue
___ 30 Jun Akiyama
___ 31 Takao Omori
___ 32 Yoshihiro Takayama
___ 33 Yoshinari Ogawa
___ 34 Tamon Honda
___ 35 Masao Inoue
___ 36 Daisuke Ikeda
___ 37 Jun Izumida
___ 38 Tsuyoshi Kikuchi
___ 39 Kentaro Shiga
___ 40 Yoshinobu Kanemaru
___ 41 Rusher Kimura
___ 42 Mitsuo Momota
___ 43 Haruka Eigen
___ 44 Satoru Asako
___ 45 Takeshi Morishima
___ 46 Makoto Hashi
___ 47 Naomichi Marufuji
___ 48 Takeshi Rikioh
___ 49 Kenta Kobayashi
___ 50 Takashi Sugiura
___ 51 Masashi Aoyagi
___ 52 Akitoshi Saito
___ 53 Mitsuharu Misawa
___ 54 Kenta Kobashi
___ 55 Akira Taue
___ 56 Jun Akiyama
___ 57 Takao Omori
___ 58 Yoshihiro Takayama
___ 59 Yoshinari Ogawa
___ 60 Tamon Honda
___ 61 Masao Inoue
___ 62 Daisuke Ikeda
___ 63 Jun Izumida
___ 64 Tsuyoshi Kikuchi
___ 65 Kentaro Shiga
___ 66 Yoshinobu Kanemaru
___ 67 Rusher Kimura
___ 68 Mitsuo Momota
___ 69 Haruka Eigen
___ 70 Satoru Asako
___ 71 Takeshi Morishima
___ 72 Makoto Hashi
___ 73 Naomichi Marufuji
___ 74 Takeshi Rikioh
___ 75 Kenta Kobayashi
___ 76 Takashi Sugiura
___ 77 Masashi Aoyagi
___ 78 Akitoshi Saito
___ 79 Mitsuharu Misawa
___ 80 Yoshinari Ogawa
___ 81 Daisuke Ikeda
___ 82 Naomichi Marufuji
___ 83 WAVE
___ 84 Kenta Kobashi
___ 85 Tsuyoshi Kikuchi
___ 86 Takeshi Rikioh
___ 87 Kenta Kobayashi
___ 88 Burning
___ 89 Akira Taue
___ 90 Jun Izumida
___ 91 Akira Taue & Jin Izumida
___ 92 Tamon Honda
___ 93 Masao Inoue
___ 94 Tamon Honda & Masao Inoue
___ 95 Jun Akiyama
___ 96 Kentaro Shiga
___ 97 Yoshinobu Kanemaru
___ 98 Takeshi Morishima
___ 99 Makoto Hashi
___ 100 Sternness
___ 101 Takao Omori
___ 102 Yoshihiro Takayama
___ 103 Satoru Asako
___ 104 No Fear
___ 105 Rusher Kimura
___ 106 Mitsuo Momota
___ 107 Haruka Eigen
___ 108 Takashi Sugiura
___ 109 Masashi Aoyagi
___ 110 Akitoshi Saito
___ 111 Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito
Favorite Blow
___ 112 Mitsuharu Misawa
___ 113 Kenta Kobashi
___ 114 Akira Taue
___ 115 Jun Akiyama
___ 116 Takao Omori
___ 117 Yoshihiro Takayama
___ 118 Yoshinari Ogawa
___ 119 Daisuke Ikeda
___ 120 Naomichi Marufuji
Off Ring
___ 121 Mitsuharu Misawa
___ 122 Kenta Kobashi
___ 123 Jun Akiyama
___ 124 Takao Omori
___ 125 Yoshihiro Takayama
___ 126 Yoshinari Ogawa
___ 127 Tamon Honda
___ 128 Masao Inoue
___ 129 Daisuke Ikeda
___ 130 Jun Izumida
___ 131 Tsuyoshi Kikuchi
___ 132 Kentaro Shiga
___ 133 Yoshinobu Kanemaru
___ 134 Rusher Kimura
___ 135 Satoru Asako
___ 136 Takeshi Morishima
___ 137 Makoto Hashi
___ 138 Naomichi Marufuji
___ 139 Takeshi Rikioh
___ 140 Kenta Kobayashi
___ 141 Takashi Sugiura
The Officials
___ 142 Mitsuharu Misawa
___ 143 Mitsuo Momota
___ 144 Haruka Eigen
___ 145 Kenta Kobashi
___ 146 Akira Taue
Staffs
___ 147 Mighty Inoue
___ 148 Akihiko Fukuda
___ 149 Shuichi Nishinaga
___ 150 Norihiro Yamamoto
___ 151 Ryu Nakata
___ 152 Shinji Nanaba
___ 153 Checklist

Special A
___ SP-A01 Mitsuharu Misawa
___ SP-A02 Kenta Kobashi
___ SP-A03 Akira Taue
___ SP-A04 Jun Akiyama
___ SP-A05 Takao Omari
___ SP-A06 Yoshihiro Takayama
___ SP-A07 Yoshinari Ogawa
___ SP-A08 Tamon Honda
___ SP-A09 Masao Inoue
___ SP-A10 Daisuke Ikeda
___ SP-A11 Jun Izumida
___ SP-A12 Tsuyoshi Kikuchi
___ SP-A13 Kentaro Shiga
___ SP-A14 Yoshinobu Kanemaru
___ SP-A15 Rusher Kimura
___ SP-A16 Mitsuo Momota
___ SP-A17 Haruka Eigen
___ SP-A18 Satoru Asako
___ SP-A19 Takeshi Morishima
___ SP-A20 Makoto Hashi
___ SP-A21 Naomichi Marufuji
___ SP-A22 Takeshi Rikioh
___ SP-A23 Kenta Kobayashi
___ SP-A24 Takashi Sugiura

Special B
___ SP-B01 Mitsuharu Misawa
___ SP-B02 Kenta Kobashi
___ SP-B03 Akira Taue
___ SP-B04 Jun Akiyama
___ SP-B05 Takao Omari
___ SP-B06 Yoshihiro Takayama
___ SP-B07 Yoshinari Ogawa
___ SP-B08 Daisuke Ikeda
___ SP-B09 Naomichi Marufuji

Autographs
___ AT01 Mitsuharu Misawa
___ AT02 Kenta Kobashi
___ AT03 Akira Taue
___ AT04 Jun Akiyama
___ AT05 Takao Omari
___ AT06 Yoshihiro Takayama
___ AT07 Yoshinari Ogawa
___ AT08 Tamon Honda
___ AT09 Masao Inoue
___ AT10 Daisuke Ikeda
___ AT11 Jun Izumida
___ AT12 Tsuyoshi Kikuchi
___ AT13 Kentaro Shiga
___ AT14 Yoshinobu Kanemaru
___ AT15 Satoru Asako
___ AT16 Takeshi Morishima
___ AT17 Makoto Hashi
___ AT18 Naomichi Marufuji
___ AT19 Takeshi Rikioh
___ AT20 Kenta Kobayashi
___ AT21 Takashi Sugiura
___ AT22 Rusher Kimura
___ AT23 Mitsuo Momota
___ AT24 Haruka Eigen

Costume Relics
___ C1 Mitsuharu Misawa
___ C2 Kenta Kobashi
___ C3 Jun Akiyama

Gold Foil Signatures
___ B1 Mitsuharu Misawa
___ B2 Kenta Kobashi
___ B3 Akira Taue
___ B4 Jun Akiyama
___ B5 Takao Omari
___ B6 Yoshihiro Takayama

Promotion Cards
___ PR-1 Mitsuharu Misawa
___ PR-2 Kenta Kobashi
___ PR-3 Akira Taue
___ PR-4 Jun Akiyama
___ PR-5 Team Akiyama
___ PR-6 Burning
___ PR-7 Akira Taue & Izumida
___ PR-8
___ PR-9 No Fear
___ PR-10 Wave

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-153.

– Promotion Cards checklist is incomplete.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates