2001 Sakurado Pro Wrestling Noah Official Card Collection 08

2001 Sakurado Pro Wrestling Noah Official Card Collection (Noah)

___ 1 Mitsuharu Misawa
___ 2 Kenta Kobashi
___ 3 Akira Taue
___ 4 Jun Akiyama
___ 5 Takao Omori
___ 6 Yoshihiro Takayama
___ 7 Yoshinari Ogawa
___ 8 Tamon Honda
___ 9 Masao Inoue
___ 10 Daisuke Ikeda
___ 11 Jun Izumida
___ 12 Tsuyoshi Kikuchi
___ 13 Kentaro Shiga
___ 14 Yoshinobu Kanemaru
___ 15 Rusher Kimura
___ 16 Mitsuo Momota
___ 17 Haruka Eigen
___ 18 Satoru Asako
___ 19 Takeshi Morishima
___ 20 Makoto Hashi
___ 21 Naomichi Marufuji
___ 22 Takeshi Rikioh
___ 23 Kenta Kobayashi
___ 24 Takashi Sugiura
___ 25 Masashi Aoyagi
___ 26 Akitoshi Saito
___ 27 Mitsuharu Misawa
___ 28 Kenta Kobashi
___ 29 Akira Taue
___ 30 Jun Akiyama
___ 31 Takao Omori
___ 32 Yoshihiro Takayama
___ 33 Yoshinari Ogawa
___ 34 Tamon Honda
___ 35 Masao Inoue
___ 36 Daisuke Ikeda
___ 37 Jun Izumida
___ 38 Tsuyoshi Kikuchi
___ 39 Kentaro Shiga
___ 40 Yoshinobu Kanemaru
___ 41 Rusher Kimura
___ 42 Mitsuo Momota
___ 43 Haruka Eigen
___ 44 Satoru Asako
___ 45 Takeshi Morishima
___ 46 Makoto Hashi
___ 47 Naomichi Marufuji
___ 48 Takeshi Rikioh
___ 49 Kenta Kobayashi
___ 50 Takashi Sugiura
___ 51 Masashi Aoyagi
___ 52 Akitoshi Saito
___ 53 Mitsuharu Misawa
___ 54 Kenta Kobashi
___ 55 Akira Taue
___ 56 Jun Akiyama
___ 57 Takao Omori
___ 58 Yoshihiro Takayama
___ 59 Yoshinari Ogawa
___ 60 Tamon Honda
___ 61 Masao Inoue
___ 62 Daisuke Ikeda
___ 63 Jun Izumida
___ 64 Tsuyoshi Kikuchi
___ 65 Kentaro Shiga
___ 66 Yoshinobu Kanemaru
___ 67 Rusher Kimura
___ 68 Mitsuo Momota
___ 69 Haruka Eigen
___ 70 Satoru Asako
___ 71 Takeshi Morishima
___ 72 Makoto Hashi
___ 73 Naomichi Marufuji
___ 74 Takeshi Rikioh
___ 75 Kenta Kobayashi
___ 76 Takashi Sugiura
___ 77 Masashi Aoyagi
___ 78 Akitoshi Saito
___ 79 Mitsuharu Misawa
___ 80 Yoshinari Ogawa
___ 81 Daisuke Ikeda
___ 82 Naomichi Marufuji
___ 83 WAVE
___ 84 Kenta Kobashi
___ 85 Tsuyoshi Kikuchi
___ 86 Takeshi Rikioh
___ 87 Kenta Kobayashi
___ 88 Burning
___ 89 Akira Taue
___ 90 Jun Izumida
___ 91 Akira Taue & Jin Izumida
___ 92 Tamon Honda
___ 93 Masao Inoue
___ 94 Tamon Honda & Masao Inoue
___ 95 Jun Akiyama
___ 96 Kentaro Shiga
___ 97 Yoshinobu Kanemaru
___ 98 Takeshi Morishima
___ 99 Makoto Hashi
___ 100 Sternness
___ 101 Takao Omori
___ 102 Yoshihiro Takayama
___ 103 Satoru Asako
___ 104 No Fear
___ 105 Rusher Kimura
___ 106 Mitsuo Momota
___ 107 Haruka Eigen
___ 108 Takashi Sugiura
___ 109 Masashi Aoyagi
___ 110 Akitoshi Saito
___ 111 Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito
Favorite Blow
___ 112 Mitsuharu Misawa
___ 113 Kenta Kobashi
___ 114 Akira Taue
___ 115 Jun Akiyama
___ 116 Takao Omori
___ 117 Yoshihiro Takayama
___ 118 Yoshinari Ogawa
___ 119 Daisuke Ikeda
___ 120 Naomichi Marufuji
Off Ring
___ 121 Mitsuharu Misawa
___ 122 Kenta Kobashi
___ 123 Jun Akiyama
___ 124 Takao Omori
___ 125 Yoshihiro Takayama
___ 126 Yoshinari Ogawa
___ 127 Tamon Honda
___ 128 Masao Inoue
___ 129 Daisuke Ikeda
___ 130 Jun Izumida
___ 131 Tsuyoshi Kikuchi
___ 132 Kentaro Shiga
___ 133 Yoshinobu Kanemaru
___ 134 Rusher Kimura
___ 135 Satoru Asako
___ 136 Takeshi Morishima
___ 137 Makoto Hashi
___ 138 Naomichi Marufuji
___ 139 Takeshi Rikioh
___ 140 Kenta Kobayashi
___ 141 Takashi Sugiura
The Officials
___ 142 Mitsuharu Misawa
___ 143 Mitsuo Momota
___ 144 Haruka Eigen
___ 145 Kenta Kobashi
___ 146 Akira Taue
Staffs
___ 147 Mighty Inoue
___ 148 Akihiko Fukuda
___ 149 Shuichi Nishinaga
___ 150 Norihiro Yamamoto
___ 151 Ryu Nakata
___ 152 Shinji Nanaba
___ 153 Checklist

Special A
___ SP-A01 Mitsuharu Misawa
___ SP-A02 Kenta Kobashi
___ SP-A03 Akira Taue
___ SP-A04 Jun Akiyama
___ SP-A05 Takao Omari
___ SP-A06 Yoshihiro Takayama
___ SP-A07 Yoshinari Ogawa
___ SP-A08 Tamon Honda
___ SP-A09 Masao Inoue
___ SP-A10 Daisuke Ikeda
___ SP-A11 Jun Izumida
___ SP-A12 Tsuyoshi Kikuchi
___ SP-A13 Kentaro Shiga
___ SP-A14 Yoshinobu Kanemaru
___ SP-A15 Rusher Kimura
___ SP-A16 Mitsuo Momota
___ SP-A17 Haruka Eigen
___ SP-A18 Satoru Asako
___ SP-A19 Takeshi Morishima
___ SP-A20 Makoto Hashi
___ SP-A21 Naomichi Marufuji
___ SP-A22 Takeshi Rikioh
___ SP-A23 Kenta Kobayashi
___ SP-A24 Takashi Sugiura

Special B
___ SP-B01 Mitsuharu Misawa
___ SP-B02 Kenta Kobashi
___ SP-B03 Akira Taue
___ SP-B04 Jun Akiyama
___ SP-B05 Takao Omari
___ SP-B06 Yoshihiro Takayama
___ SP-B07 Yoshinari Ogawa
___ SP-B08 Daisuke Ikeda
___ SP-B09 Naomichi Marufuji

Autographs
___ AT01 Mitsuharu Misawa
___ AT02 Kenta Kobashi
___ AT03 Akira Taue
___ AT04 Jun Akiyama
___ AT05 Takao Omari
___ AT06 Yoshihiro Takayama
___ AT07 Yoshinari Ogawa
___ AT08 Tamon Honda
___ AT09 Masao Inoue
___ AT10 Daisuke Ikeda
___ AT11 Jun Izumida
___ AT12 Tsuyoshi Kikuchi
___ AT13 Kentaro Shiga
___ AT14 Yoshinobu Kanemaru
___ AT15 Satoru Asako
___ AT16 Takeshi Morishima
___ AT17 Makoto Hashi
___ AT18 Naomichi Marufuji
___ AT19 Takeshi Rikioh
___ AT20 Kenta Kobayashi
___ AT21 Takashi Sugiura
___ AT22 Rusher Kimura
___ AT23 Mitsuo Momota
___ AT24 Haruka Eigen

Costume Relics
___ C1 Mitsuharu Misawa
___ C2 Kenta Kobashi
___ C3 Jun Akiyama

Gold Foil Signatures
___ B1 Mitsuharu Misawa
___ B2 Kenta Kobashi
___ B3 Akira Taue
___ B4 Jun Akiyama
___ B5 Takao Omari
___ B6 Yoshihiro Takayama

RELEASE INFORMATION:

– PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards above, please contact us.

Contact us for any errors or updates