2002 BBM: New Japan Pro-Wrestling 30th Anniversary (BBM)

Base Set
___ 1 Antonio Inoki
___ 2 Kotetsu Yamamoto
___ 3 Toyonobori
___ 4 Katsuhisa Shibata
___ 5 Shoji Kai
___ 6 Osamu Kido
___ 7 Tatsumi Fujinami
___ 8 Gran Hamada
___ 9 Don Arakawa
___ 10 Masanobu Kurisu
___ 11 Yoshiaki Fujiwara
___ 12 Kuniaki Kobayashi
___ 13 Killer Khan
___ 14 Kengo Kimura
___ 15 Seiji Saakaguchi
___ 16 Haruka Eigen
___ 17 Kantaro Hoshino
___ 18 Strong Kobayashi
___ 19 Masa Saito
___ 20 Riki Chosyu
___ 21 Satoru Sayama
___ 22 George Takano
___ 23 Akira Maeda
___ 24 Junji Hirata
___ 25 Hiro Saito
___ 26 Norio Honaga
___ 27 Black Cat
___ 28 Tiger Mask
___ 29 Nobuhiko Takada
___ 30 Yoshiaki Yatsu
___ 31 Syunji Takano
___ 32 Kazuo Yamazaki
___ 33 Tatsutoshi Goto
___ 34 The Cobra
___ 35 Keiichi Yamada
___ 36 Naoki Sano
___ 37 Shinya Hashimoto
___ 38 Super Strong Machine
___ 39 Keiji Muto
___ 40 Masahiro Chono
___ 41 Akira Nogami
___ 42 Masaharu Funaki
___ 43 Shiro Koshinaka
___ 44 Takashi Iizuka
___ 45 Kensuke Sasaki
___ 46 Hiroshi Hase
___ 47 Minoru Suzuki
___ 48 Jushin Thunder Lyger
___ 49 Michiyoshi Ohara
___ 50 Great Muta
___ 51 Koji Kanemoto
___ 52 Hiroyoshi Tenzan
___ 53 Osamu Nishimura
___ 54 Satoshi Kojima
___ 55 El Samurai
___ 56 Shinjiro Otani
___ 57 Tatsuhito Takaiwa
___ 58 Yuji Nagata
___ 59 Manabu Nakanishi
___ 60 Power Warrior
___ 61 Tadao Yasuda
___ 62 Yutaka Yoshie
___ 63 Kanuyuki Fujita
___ 64 Shinya Makabe
___ 65 Kendo Kashin
___ 66 Masakazu Fukuda
___ 67 Akira
___ 68 Wataru Inoue
___ 69 Katsuyori Shibata
___ 70 Hiroshi Tanahashi
___ 71 Kenzo Suzuki
___ 72 Minoru Tanaka
___ 73 Katsushi Takemura
___ 74 Masayuki Naruse
___ 75 Blue Wolf
___ 76 Masahito Kakihara
___ 77 Toru Yano
___ 78 Shinsuke Nakamura
___ 79 Heat
___ 80 Hisashi Yamamoto
___ 81 Kintaro Oki
___ 82 Umanosuke Ueda
___ 83 Ryuma Go
___ 84 Hiro Matsuda
___ 85 Kokusai Gundan
___ 86 Shogun KY Wakamatsu & Machines
___ 87 Kendo Nagasaki & Mr. Pogo
___ 88 Koji Kitao
___ 89 Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito
___ 90 Ultimo Dragon
___ 91 Genichiro Tenryu
___ 92 The Great Sasuke
___ 93 Nobuhiko Takada
___ 94 Atsushi Onita / Great Nita
___ 95 Toshiaki Kawada
___ 96 Jado & Gedo
___ 97 Jun Akiyama
___ 98 Mitsuharu Misawa
___ 99 Yoshihiro Takayama
___ 100 Makai Club
___ 101 Great Muta (Imposter)
___ 102 Karl Gotch
___ 103 Lou Thesz
___ 104 Tiger Jeet Singh
___ 105 Johnny Valentine
___ 106 Johnny Powers
___ 107 Victor Rivera
___ 108 Benny McGuire & Billy McGuire
___ 109 Pete Robers
___ 110 John Tolos
___ 111 Les Thornton
___ 112 Andre The Giant
___ 113 Killer Karl Krupp
___ 114 Iron Sheik
___ 115 Kurt Von Hess & Karl Von Schotz
___ 116 Nicolai Volkoff
___ 117 Fred Blassie
___ 118 Ernie Ladd
___ 119 The Sheik
___ 120 Steve Wright
___ 121 Greg Valentine
___ 122 Hollywood Blondes
___ 123 Bill Robinson
___ 124 Ivan Koloff
___ 125 Otto Wanz
___ 126 Pedro Morales
___ 127 Superstar Billy Graham
___ 128 Stan Hansen
___ 129 Masked Superstar
___ 130 Badnews Allen
___ 131 Great Antonio
___ 132 Canek
___ 133 Bob Backlund
___ 134 Chavo Guerrero
___ 135 Chris Markoff
___ 136 Tony St. Clair
___ 137 Perro Aguayo
___ 138 El Solitario
___ 139 Jack Briscoe
___ 140 Ultraman
___ 141 Dusty Rhodes
___ 142 Steve Keirn
___ 143 Mike Graham
___ 144 Ken Patera
___ 145 Paul Orndorf UER
___ 146 Bobby Duncum
___ 147 The Samoans
___ 148 Don Muraco
___ 149 Fishman
___ 150 Abdullah The Butcher
___ 151 Villano III
___ 152 Roland Bock
___ 153 Dick Murdoch
___ 154 Dino Bravo
___ 155 Wahoo McDaniel
___ 156 Black Tiger
___ 157 Adrian Adonis
___ 158 Cowboy Bob Orton
___ 159 Big John Studd
___ 160 David Shultz
___ 161 Kingkong Bundy
___ 162 Bruiser Brody
___ 163 Jimmy Snuka
___ 164 Giant Machine & Super Machine
___ 165 Kevin Von Erich & Kerry Von Erich
___ 166 Konga The Barbarian
___ 167 Steve Williams
___ 168 Crusher Bambam Bigelow
___ 169 Buzz Sawyer
___ 170 Scott Hall
___ 171 Manny Hernandez UER
___ 172 Big Van Vader
___ 173 Billy Gaspar & Gully Gaspar
___ 174 Dr. Wagner Jr.
___ 175 Samjoan Swat
___ 176 RedBulls
___ 177 Brad Rheingans
___ 178 Brian Pillman
___ 179 The Road Warriors
___ 180 Tony halme
___ 181 Scott Norton
___ 182 Monsieur Rambo
___ 183 Sting
___ 184 Rick Steiner & Scott Steiner
___ 185 El Gigante
___ 186 Flying Scorpio
___ 187 Lex Luger
___ 188 Rick Rude
___ 189 Hercules Hernandez
___ 190 Black Tiger II
___ 191 Suuper J
___ 192 Don Frye
___ 193 Brian Johnson
___ 194 Giant Silva & Giant Singh
___ 195 Black Tiger III
___ 196 Joanie Laurer
___ 197 Tetsuo Baisho
___ 198 Hidekazu Tanaka
___ 199 Tiger Hattori
___ 200 Masas Tayama
___ 201 Hiroyuki unno
___ 202 Antonio Inoki (72/03/06)
___ 203 Antonio Inoki (73/02/30)
___ 204 Tiger Jeet Singh (73/11/05)
___ 205 Antonio Inoki (73/12/10)
___ 206 Antonio Inoki / Strong Kobayashi (74/03/19)
___ 207 Antonio Inoki / Tiger Jeet Singh (74/06/26)
___ 208 Tatsumi Fujinami (78/01/23)
___ 209 Antonio Inoki (79/08/26)
___ 210 Antonio Inoki (8012/13)
___ 211 Tigermask (81/04/23)
___ 212 Abdullah The Butcher (81/05/08)
___ 213 Andre The Giant / Stan Hansen (81/09/23)
___ 214 Rusher Kimura (81/09/23)
___ 215 Riki Chosyu (83/10/08)
___ 216 Akira Maeda (83/04/21)
___ 217 Riki Choshu / Animal Hamaguchi (83/06/01)
___ 218 Hulk Hogan / Antonio Inoki (83/06/02)
___ 219 Antonio Inoki (83/08/14)
___ 220 UWF (84/04/11)
___ 221 Antonio Inoki (84/08/14)
___ 222 Restoration Army Leaves New Japan (84/09/21))
___ 223 Bruiser Brody (85/03/21)
___ 224 New Japan / UWF Announcement (85/12/06)
___ 225 Akira Maeda vs Andre The Giant (86/04/29)
___ 226 Akira Maeda (86/10/09)
___ 227 Japan Pros return to New Japan (87/04/27)
___ 228 Masa Saito / Antonio Inoki (87/10/04)
___ 229 Akira Maeda fired in Riki Chosyu face attack (87/11/19)
___ 230 Big Van Vader (87/12/27)
___ 231 Antonio Inoki / Tatsumi Fujinami (88/04/22)
___ 232 The Three Musketeers, Rise (88/07/22)
___ 233 Battle Satellite (89/04/24)
___ 234 S. Sakaguchi, T. Fujinami, A. Inoki. R. Chosyu (89/06/15)
___ 235 Koji Kitao (90/02/10)
___ 236 Antonio Inoki (90/09/30)
___ 237 Tatsumi Fujinami (91/03/21)
___ 238 Heisei Ishingun formed (92/01/30)
___ 239 Riki Chosyu / Genichiro Tenryu (93/01/04)
___ 240 Collision in Korea (95/04/28)
___ 241 Nobuhiko Takada / Keiji Muto (95/10/09)
___ 242 Riki Chosyu / Shinya Hashimoto (97/01/04)
___ 243 NWO Japan (97/02/02)
___ 244 Shinya Hashimoto (97/04/12)
___ 245 Tatsumi Fujinami (98/04/04)
___ 246 Atsushi Onita / Masahiro Chono (98/11/18)
___ 247 Shinya Hashimoto (9704/07)
___ 248 Kensuke Sasaki / Toshiaki Kawada (00/10/09)
___ 249 Wrestling World2001 (01/01/04)
___ 250 Kazuyuki Fujita (01/04/09)
___ 251 Keiji Muto (01/06/08)
___ 252 Jun Akiyama (01/10/08)
___ 253 Defecting to All Japan Pro Wrestling (02/02/01)
___ 254 Antonio Inoki / Masahiro Chono (02/02/01)
___ 255 NJPW 30th Anniversary Show (02/05/02)
___ 256 Joanie Laurer / Masahiro Conon (02/10/14)
___ 257 Antonio Inoki vs Willem Ruska
___ 258 Antonio Inoki vs Muhammad Ali
___ 259 Antonio Inoki vs Andre The Giant
___ 260 Antonio Inoki vs Willem Ruska
___ 261 Antonio Inoki vs Akram Pehwan
___ 262 Antonio Inoki vs The Monsterman
___ 263 Antonio Inoki vs Chuck Wepner
___ 264 Antonio Inoki vs Mr.
___ 265 Antonio Inoki vs Lefthook Dayton
___ 266 Antonio Inoki vs Willem Ruska
___ 267 Antonio Inoki vs Kim Klokeid
___ 268 Antonio Inoki vs Willie Williams
___ 269 Antonio Inoki
___ 270 Antonio Inoki
___ 271 Antonio Inoki
___ 272 Antonio Inoki
___ 273 Antonio Inoki
___ 274 Antonio Inoki
___ 275 Masahiro Chono
___ 276 Masahiro Chono
___ 277 Tatsumi Fujinami
___ 278 Masahiro Chono
___ 279 Keiji Muto
___ 280 Riki Chosyu
___ 281 Kensuke Sasake
___ 282 Shinya Hashimoto
___ 283 Manabu Nakanishi
___ 284 Kensuke Sasake
___ 285 Yuji Nagata
___ 286 Masahiro Chono
___ 287 Antiono Inoki & Bob Backlund
___ 288 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura
___ 289 Shiro Koshinaka
___ 290 Jushin Thunder Lyger
___ 291 Wild Pegasus
___ 292 The Great Sasuke
___ 293 Tatsui Fujinami
___ 294 Shinya Hashimoto & Kensuke Sasake
___ 295 Antonio Inoki
___ 296 Antonio Inoki
___ 297 Tiger Jeet Singh
___ 298 Stan Hansen
___ 299 Seiji Sakaguchi
___ 300 Antonio Inoki
___ 301 Antoni Inoki
___ 302 Tiger Jeet Singh / Antonio Inoki
___ 303 Tatsumi Fujimami / Riki Chosyu
___ 304 Masa Saito
___ 305 Riki Chosyu
___ 306 Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi
___ 307 Seiji Sakaguchi & Strong Kobayashi
___ 308 Tiger Jeet Singh & Umanosuke Ueda
___ 309 Seiji Sakaguchi & Riki Chosyu
___ 310 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura
___ 311 Tatsumi Fuinami
___ 312 Tiger Mask
___ 313 The cobra / Hiro Saito
___ 314 Tiger Mask
___ 315 Tatsumi Fujinami / Kengo Kimura
___ 316 Antonio Inoki
___ 317 Tatsumi Fujinami
___ 318 Big Van Vader
___ 319 Salman Hashimikov
___ 320 Riki Chosyu
___ 321 Great Muta
___ 322 Shinya Hashimoto
___ 323 Keiji Muto
___ 324 Nobuhiko Takada
___ 325 Kensuke Sasake
___ 326 Masahiro Chono
___ 327 Scott Norton
___ 328 Genichiro Tenryu
___ 329 Kazuyuki Fujita
___ 330 Tadao Yasuda
___ 331 Yuji Nagata
___ 332 Tatsumi Fujinama & Kengo Kimura
___ 333 Akira Maeda & Osamu Kido
___ 334 Akira Maeda & Nobuhiko Takada
___ 335 Riki Chosyu & Masa Saito
___ 336 George Takano & Super Strong Machine
___ 337 Keiji Muto & Masahiro Chono
___ 338 Hiroshi Hase & Kensuke Sasake
___ 339 Rick Steiner & Scott Steiner
___ 340 Keiji Muto & Hiroshi Hase
___ 341 Hawk Warrior & Power Warrior
___ 342 Scott Norton & Hercules Hernandez
___ 343 Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan
___ 344 Shinya Hahsimoto & Junji Hirata
___ 345 Riki Chosyu & Kensuke Sasake
___ 346 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
___ 347 Tatsutsoshi Goto & Michiyoshi Ohara
___ 348 Manabu Nakanishi & Yuji Nagata
___ 349 Osamu Nishimura & Tatsumi Fujinami
___ 350 Keiji Muto & Taiyo Kea
___ 351 Shiro Koshinaka
___ 352 Nobuhiko Takada
___ 353 Kuniaki Kobayashi
___ 354 Hiroshi Hase
___ 355 Jushin Thunder Lyger
___ 356 Naoki Sano
___ 357 Pegasus Kid
___ 358 Norio Honaga
___ 359 Akira Nogami
___ 360 El Samurai
___ 361 Ultimo Dragon
___ 362 Koji Kanemoto
___ 363 The Great Sasuke
___ 364 Shinjiro Otani
___ 365 Kendo Kashin
___ 366 Tatsuhito Takaiwa
___ 367 Minoru Tanaka
___ 368 Masayuki Naruse
___ 369 Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
___ 370 Jushin Thunder Lyger & The Great Sasuke
___ 371 Koji Kanemoto & Minoru Tanaka
___ 372 Jado & Gedo
___ 373 Checklist #1 Early Days 1972
___ 374 Checklist #2 Early Days 1980
___ 375 Checklist #3 Early Days 1982
___ 376 Checklist #4 Early Days 1983
___ 377 Checklist #5 Early Days 1990
___ 378 Checklist #6 Early Days 1992

Off The Ring
___ OR1 Antonio Inoki
___ OR2 Tatsumi Fujinami
___ OR3 Kengo Kimura
___ OR4 Seiji Sakaguchi
___ OR5 George Takano
___ OR6 Akira Maeda
___ OR7 Tigermask
___ OR8 Nobuhiko Takada
___ OR9 Shinya Hashimoto
___ OR10 Keiji Muto
___ OR11 Masahiro Chono
___ OR12 Kensuke Sasake
___ OR13 Hiroyoshi Tenzan
___ OR14 Satoshi Kojima
___ OR15 Yuji Nagata
___ OR16 Manabu Nakanishi
___ OR17 Hiroshi Tanahashi
___ OR18 Minoru Tanaka

Fame Of NJPW
___ F1 Antonio Inoki
___ F2 Tatsumi Fujinami
___ F3 Kengo Kimura
___ F4 Seiji Sakaguchi
___ F5 Strong Kobayashi
___ F6 Riki Chosyu
___ F7 Tigermask
___ F8 Shinya Hashimoto
___ F9 Keiji Muto
___ F10 Masahiro Chono
___ F11 Kensuke Sasake
___ F12 Jushin Thunder Lyger

Memorabilia
___ M1 Antonio Inoki (fighting Spirit Towel) /100
___ M2 Antonio Inoki (Match Used Ring Canvas) /50
___ M3 Tatsumi Fujinami (Match Used Ring Canvas) /50
___ M4 Saiji Sakaguchi (Match Used Ring Canvas) /50
___ M5 Masahiro Chono (Mathc Used Ring Canvas) /50

Autographs
___ 2 Kotetsu Yamamoto /116
___ 6 Osamu Kido /120
___ 7 Tatsumi Fujinami /114
___ 9 Don Arakawa /99
___ 10 Masanobu Kurisu /100
___ 11 Yoshiaki Fujiwara /100
___ 12 Kuniaki Kobayashi /108
___ 13 Killer Khan /120
___ 14 Kengo Kimura /104
___ 15 Seiji Sakaguchi /120
___ 17 Kantaro Hoshino /120
___ 18 Strong Kobayashi /118
___ 19 Masa Saito /119
___ 24 Junji Hirata /120
___ 25 Hiro Saito /119
___ 27 Black Cat /116
___ 28 Tiger Mask /100
___ 33 Tatsutoshi Goto /115
___ 38 Super Strong Machine /50
___ 40 Masahiro Chono /118
___ 42 Masaharu Funaki /100
___ 43 Shiro Koshinaka /50
___ 44 Takashi Iizuka /117
___ 47 Minoru Suzuki /100
___ 48 Jushin Thunder Lyger /49
___ 52 Hiroyoshi Tenzan /119
___ 53 Osamu Nishimura /50
___ 56 Shinjiro Otani /99
___ 57 Tatsuhito Takaiwa /51
___ 58 Yuji Nagata /60
___ 59 Manabu Nakanishi /119
___ 62 Yutaka Yoshie /119
___ 64 Shinya Makabe /120
___ 68 Wataru Inoue /95
___ 70 Hiroshi Tanahashi /120
___ 71 Kenzo Suzuki /115
___ 72 Mioru Tanaka /119
___ 74 Masayuji Naruse /101
___ 75 Blue Wolf /114
___ 76 Masahito Kakihara /120
___ 77 Toru Yano /120
___ 78 Shinsuke Nakamura /118
___ 79 Heat /119
___ 80 Yoshi Tatsu /108
___ 90 Ultimo Dragon /99
___ 99 Yoshihiro Takayama /101
___ 100 Makai Club /51
___ 104 Tiger Jeet Singh /109
___ 181 Scott Norton /23
___ 198 Hidekazu Tanaka /120
___ 199 Tiger Hattori /103
___ 200 Masao Tayama /120
___ 201 Hiroyuki Unno /119
___ 208 Tatsumi Fujinami /109
___ 211 Tiger Mask /101
___ 276 Masahiro Chono /116
___ 277 Tatsumi Fujinami /120
___ 278 Masahiro Chono /116
___ 283 Manabu Nakanishi /119
___ 285 Yuji Nagata /60
___ 297 Tiger Jeet Singh /97
___ 299 Seiji Sakaguchi /120
___ 304 Masa Saito /119
___ 312 Tiger Mask /101
___ 314 Tiger Mask /101
___ 326 Masahiro Chono /118
___ 327 Scott Norton /23
___ 331 Yuji Nagata /60
___ 348 Yuji Nagata /119
___ 349 Tatsumi Fujinami /118
___ 353 Kuniaki Koayashi /115
___ 360 El Samurai /50
___ 361 Ultiom Dragon /100
___ 364 Shinjiro Otani /50
___ 366 Tatsuhito Takaiwa
___ 367 Minoru Tanaka /119
___ 368 Masayuki Naruse /108

Promotional Cards
___ P1 Antonio Inoki
___ P2 Tatsumi Fujinami
___ P3 Tiger Mask
___ P4 Masahiro Chono

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set consists of cards 1-378.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates