2002 Bandai New Japan Pro Wrestling (Bandai) Sample

2002 Bandai New Japan Pro Wrestling (Bandai)

___ 1 Tatsumi Fujinami
___ 2 Riki Chosyu
___ 3 Keiji Mutoh
___ 4 Kensuke Sasaki
___ 5 Shiro Koshinaka
___ 6 Kengo Kimura
___ 7 Junji Hirata
___ 8 Takashi Iizuka
___ 9 Black Cat
___ 10 Yuji Nagata
___ 11 Manabu Nakanishi
___ 12 Osamu Nishimura
___ 13 Yutaka Yoshie
___ 14 Kokushi Muso
___ 15 Jyushin Thunder Liger
___ 16 El Samurai
___ 17 Kohji Kanemoto
___ 18 Kendo Kashin
___ 19 Minoru Tanaka
___ 20 Shinya Makabe
___ 21 Kenzo Suzuki
___ 22 Wataru Inoue
___ 23 Katsuyori Shibata
___ 24 Hiroshi Tanahashi
___ 25 Katsushi Takemura
___ 26 Blue Wolf
___ 27 Masahiro Chono
___ 28 Hiroyoshi Tenzan
___ 29 Satoshi Kojima
___ 30 Hiro Saitoh
___ 31 Tatsutoshi Gotoh
___ 32 Michiyoshi Ohara
___ 33 AKIRA
___ 34 Scott Norton
___ 35 Super J
___ 36 Scott Hall
___ 37 Giant Silva
___ 38 Giant Singh
___ 39 Don Frye
___ 40 Brian Johnston
___ 41 Dr. Wagner Jr
___ 42 Silver King
___ 43 Masayuki Naruse
___ 44 Masahito Kakihara
___ 45 Hidekazu Tanaka
___ 46 Tiger Hattori
___ 47 Masao Tayama
___ 48 Norio Honaga
___ 49 Hiroyuki Unno (“Red Shoes”)
___ 50 Osamu Kido
___ 51 Kensuke Sasaki
___ 52 Scott Norton
___ 53 Kazuyuki Fujita
___ 54 Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura
___ 55 Keiji Mutoh & Taiyo Kea
___ 56 Masayuki Naruse
___ 57 Kendo Kashin
___ 58 Jyushin Thunder Liger & El Samurai
___ 59 Jadoh & Gedoh
___ 60 Kensuke Sasaki vs Toshiaki Kawada
___ 61 Kensuke Sasaki vs Shinjiro Otani
___ 62 Kensuke Sasaki vs Scott Norton
___ 63 Scott Norton vs Kazuyuki Fujita
___ 64 Kazuyuki Fujita vs Yuji Nagata
___ 65 Kazuyuki Fujita vs Don Frye
___ 66 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Manabu Nakanishi & Osamu Nishimura
___ 67 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Riki Chosyu & Shinya Makabe
___ 68 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs & Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie
___ 69 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Taiyo Kea & Jinsei Shinzuki
___ 70 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura
___ 71 Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs Keiji Mutoh & Jyushin Thunder Liger
___ 72 Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs Keiji Mutoh & Taiyo Kea
___ 73 Minoru Tanaka vs Takehiro Murahama
___ 74 Minoru Tanaka vs Masayuki Naruse
___ 75 Masayuki Naruse vs El Samurai
___ 76 Masayuki Naruse vs Kendo Kashin
___ 77 Kendo Kashin vs Katsuyori Shibata
___ 78 Kohji Kanemoto & Minoru Tanaka vs Dr. Wagner Jr. & Silver King
___ 79 Kohji Kanemoto & Minoru Tanaka vs Jyushin Thunder Liger & El Samurai
___ 80 Jyushin Thunder Liger & El Samurai vs Dr. Wagner Jr. & Silver King
___ 81 Jyushin Thunder Liger & El Samurai vs Jadoh & Gedoh
___ 82 Jadoh & Gedoh vs Katsuyori Shibata & Wataru Inoue
___ 83 Jadoh & Gedoh vs El Samurai & Minoru Tanaka
___ 84 Jadoh & Gedoh vs Kendo Kashin & Black Tiger
___ 85 Toshiaki Kawada vs Kensuke Sasaki
___ 86 Riki Chosyu vs Shinya Hashimoto
___ 87 Tatsumi Fujinami vs Yoshiaki Fujiwara
___ 88 Keiji Mutoh vs Kazunari Murakami
___ 89 Jyushin Thunder Liger vs Kazunari Murakami
___ 90 Riki Chosyu & Shiro Koshinaka vs Toshiaki Kawada & Masa Fuchi
___ 91 Shinya Hashimoto vs Kensuke Sasaki
___ 92 El Samurai vs Super Delphin
___ 93 Yuji Nagata vs Rainy Martinez
___ 94 Riki Chosyu & Manabu Nakanishi vs Naoya Ogawa & Kazunari Murakami
___ 95 Jyushin Thunder Liger vs Minoru Tanaka
___ 96 Gary Goodridge vs Manabu Nakanishi
___ 97 Mark Coleman vs Yuji Nagata
___ 98 Masahiro Chono vs Keiji Mutoh
___ 99 Keiji Mutoh vs Tadao Yasuda
___ 100 Yuji Nagata vs Masahiro Chono
___ 101 Yuji Nagata vs Keiji Mutoh
___ 102 Kokushi Muso & Hakushi vs Masahiro Chono & Mike Barton
___ 103 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Toshiaki Kawada & Mitsuya Nagai
___ 104 Don Frye vs Scott Norton
___ 105 Manabu Nakanishi vs Gary Goodridge
___ 106 Keiji Mutoh vs Scott Hall
___ 107 Giant Silva & Giant Singh vs Yutaka Yoshie & Kenzo Suzuki & Hiroshi Tanahashi & Wataru Inoue
___ 108 Tatsumi Fujinami & Bob Blacklund vs The Funks
___ 109 Kensuke Sasaki vs Kazuyuki Fujita
___ 110 Yuji Nagata & Jun Akiyama vs Keiji Mutoh & Hiroshi Hase
___ 111 Masahiro Chono & Scott Norton & Giant Silva & Giant Singh vs Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima & Tatsutoshi Gotoh & Hiro Saitoh
___ 112 Kokushi Muso & Hakushi vs Giant Silva & AKIRA
___ 113 Kensuke Sasaki vs Yuji Nagata
___ 114 Osamu Kido & Riki Chosyu vs Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura
___ 115 Jyushin Thunder Liger & El Samurai vs Jadoh & Gedoh
___ 116 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Mike Barton & Jim Steel
___ 117 Keiji Mutoh vs Tatsumi Fujinami
___ 118 Keiji Mutoh & Shinjiro Otani vs Manabu Nakanishi & Jyushin Thunder Liger
___ 119 Keiji Mutoh vs Taiyo Kea
___ 120 Keiji Mutoh vs Toshiaki Kawada
___ 121 Keiji Mutoh vs Genichiro Tenryu
___ 122 Keiji Mutoh vs Steve Williams
___ 123 Keiji Mutoh vs Masahiro Chono
___ 124 Keiji Mutoh & Taiyo Kea vs Genichiro Tenryu & Yoji Anjo
___ 125 Keiji Mutoh & Taiyo Kea vs Toshiaki Kawada & Mitsuya Nagai
___ 126 Keiji Mutoh
___ 127 Tiger Jet Singh
___ 128 Bob Backlund
___ 129 Stan Hansen
___ 130 Roland Bockl
___ 131 Dick Murdoch
___ 132 Hulk Hogan
___ 133 Bruiser Brody
___ 134 Andre The Giant
___ 135 Shota Chochyashvili
___ 136 Checklist 1 – Wrestling World 2001
___ 137 Checkilst 2 – Strong Style 2001
___ 138 Checklist 3 – Dome Quake
___ 139 Checklist 4 – G1 Climax
___ 140 Checklist 5 – Indicate of Next 2001.Oct.8

Chanpion Card
___ LC1 Jyushin Thunder Liger (Best of the Super Juniors VIII)
___ LC2 Yuji Nagata 2001 (G1 Climax)
___ LC3 Don Frye 2001 (G1 World)
___ LC4 Jyushin Thunder Liger & El Samurai (G1 Jr. Tag League)
___ LC5 Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (G1 Tag League)

Super Stars
___ SS1 Tatsumi Fujinami
___ SS2 Riki Chosyu
___ SS3 Keiji Mutoh
___ SS4 Kensuke Sasaki
___ SS5 Shiro Koshinaka
___ SS6 Yuji Nagata
___ SS7 Manabu Nakanishi
___ SS8 Osamu Nishimura
___ SS9 Kokushi-Muso
___ SS10 Jyushin Thunder Liger
___ SS11 Kendo Kashin
___ SS12 Kohji Kanemoto
___ SS13 Minoru Tanaka
___ SS14 Masahiro Chono
___ SS15 Hiroyoshi Tenzan
___ SS16 Satoshi Kojima
___ SS17 Scott Norton
___ SS18 Don Frye

Autographs
___ TF Tatsumi Fujinami
___ RC Riki Chosyu
___ KSA Kensuke Sasaki
___ SHK Shiro Koshinaka
___ OK Osamu Kido
___ KK Kengo Kimura
___ JH Junji Hirata
___ TI Takashi Iizuka
___ BC Black Cat
___ YN Yuji Nagata
___ MN Manabu Nakanishi
___ ON Osamu Nishimura
___ YY Yutaka Yoshie
___ JL Jyushin Thunder Liger
___ ES El Samurai
___ KOK Kohji Kanemoto
___ MT Minoru Tanaka
___ KSU Kenzo Suzuki
___ WI Wataru Inoue
___ KSH Katsuyori Shibata
___ HTA Hiroshi Tanahashi
___ KT Katsushi Takemura
___ DS Dolgorsuren Serjbudee
___ MC Masahiro Chono
___ HTE Hiroyoshi Tenzan
___ SH Hiro Saitoh
___ TG Tatsutoshi Gotoh
___ AK AKIRA
___ AI Antonio Inoki
___ MNA Masayuki Naruse
___ JG Jadoh & Gedoh

Costume Card – Exchange Card
___ JT Hiroyoshi Tenzan
___ JK Satoshi Kojima

RELEASE INFORMATION:

– Cards #51-84 are IWGP Championship cards.

– Cards #85-117 are Super Fights cards.

– Cards #118-126 are Kenji Mutoh 2001 cards.

– Cards #127-135 are Antonio Inoki Rivals cards.

– Champion Card is misspelled “Chanpion”.

– Card #56 is the 40th IWGP Jr Heavyweight Champion
– Card #57 is the 41st IWGP Jr Heavyweight Champion
– Card #58 is the 6th IWGP Jr Heavyweight Tag Champion
– Card #59 is the 7th IWGP Jr Heavyweight Tag Champion

– Autograph card: DS Dolgorsuren Serjbudee is signed Blue Wolf.

Contact us for any errors or updates