2003 Weekly Pro Wrestling 20th Anniversary Trading Card Set (BBM) 116

2003 Weekly Pro Wrestling 20th Anniversary Trading Card Set (BBM)

Precious Memories
___ 1 Antonio Inoki
___ 2 Riki Chosyu
___ 3 Keiji Muto
___ 4 Shinya Hashimoto
___ 5 Genichiro Tenryu
___ 6 Nobuhiko Takada
___ 7 Mitsuharu Misawa
___ 8 Tatsumi Fujinami
___ 9 Toshiaki Kawada
___ 10 Kenta Kobashi
___ 11 Masahiro Chono
___ 12 Atsushi Onita
___ 13 Jumbo Tsuruta
___ 14 Masakatsu Funaki
___ 15 Kensuke Sasaki
___ 16 Stan hansen
___ 17 Bruiser Brody
___ 18 Minoru Suzuki
___ 19 Hiroshi Hase
___ 20 Super Tiger
___ 21 Yoshiaki Fujiwara
___ 22 Jun Akiyama
___ 23 Kazuo Yamazaki
___ 24 Yoshihiro Takayama
___ 25 Kazuyuki Fujita
___ 26 The Great Sasuke
___ 27 Hayabusa
___ 28 Akira Hokuto
___ 29 Kiyoshi Tamura
___ 30 Manabu Nakanishi
___ 31 Masa Saito
___ 32 Yoji Anjo
___ 33 Manami Toyota
___ 34 Jinsei Shinzaki
___ 35 Satoshi Kojima
___ 36 Jushin Thunder Lyger
Pro Wrestlers In Another Costume
___ 37 Riki Chosyu / Animal Hamaguchi
___ 38 Yoshiaki Fujiwara
___ 39 Stan Hansen / Bruiser Brody
___ 40 Rusher Kimura
___ 41 Karl Gotch
___ 42 Dynamite Kid / Davey Boy Smith
___ 43 Harley Race / Nick Bockwinkle
___ 44 Keiji Muto
___ 45 Hiroshi hase / Kensuke Sasaki
Turn Back the Clock
___ 46 Karl Gotch / Nobuhiko Takada
___ 47 Tiger Mask
___ 48 Rki Chosyu / Masa Saito
___ 49 Tiger Jeet Singh / Umanosuke Ueda
___ 50 Genichiro Tenryu
___ 51 Atsushi Onita / Masanobu
___ 52 Jumbo Tsuruta
___ 53 The Road Warriors
___ 54 Crush Gals
___ 55 Stan Hansen
___ 56 Bruiser Brody
___ 57 Antonio Inlki
___ 58 Super Strong Machine
___ 59 Minoru Suzuki / Masakatsu Funaki
___ 60 Kenta Kobashi
___ 61 Megumi Kudo
___ 62 Mitsuharu Misawa
___ 63 Akira Hokuto
___ 64 Sakie Hasegawa
___ 65 Mima Shimoda / Chikako Shiratori
___ 66 Manami Toyota
___ 67 Takako Inoue
___ 68 Aja Kong
___ 69 Great Muta
___ 70 Mayumi Ozaki
___ 71 Kensuke Sasaki
___ 72 Hayabusa
___ 73 The Great Sasuke
___ 74 Kiyoshi Tamura
___ 75 Brief Brothers
___ 76 Carlos Amano
___ 77 Masahiro Chono
___ 78 Satoshi Kojima / Hiroyoshi Tenzan
___ 79 Keiji Muto
___ 80 Yoshihiro Takayama
___ 81 Naomichi Marufuji / KENTA
Private Shots
___ 82 Satoru Sayama
___ 83 Tatsumi Fujinami
___ 84 Antonio Inoki
___ 85 Bull Nakano
___ 86 Shinya Hashimoto
___ 87 Mitsuharu Misawa
___ 88 Mitsuhiro Matsunaga
___ 89 Jun Akiyama
___ 90 Justin Thunder Lyger
___ 91 Cuty Suzuki
___ 92 Mr. Pogo
___ 93 Las Cachorras Orientares
___ 94 UWF International
___ 95 Kensuke Sasake / Akira Hokuto
___ 96 Minoru Suzuki
___ 97 Taka Michinoku
___ 98 Kyoko Inoue
___ 99 Super Delfin
___ 100 Kodo Fuyuki
___ 101 Jinsei Shinzaki
___ 102 Toshiaki Kawada
___ 103 Kayo Noumi
___ 104 Cima
___ 105 Atsushi Onita
___ 106 Kazushi Sakuraba
___ 107 Akira Taue
___ 108 Osamu Nichimura
___ 109 Magnum TOKYO
___ 110 Hiroyoshi Tenzan
___ 111 Manabu Nakanishi
___ 112 Ayako Hamada
___ 113 Satoshi Kojima
___ 114 Minoru Tanaka / Yumi Fukawa
___ 115 Shinobu Kandori
___ 116 Momoe Nakanishi
___ 117 Yoshihiro Takayama / Kazuyuki Fujita

RELEASE INFORMATION:

– More information needed.

Contact us for any errors or updates