2003 BBM Weekly Pro Wrestling 20th Anniversary (BBM)

2003 BBM: Weekly Pro-Wrestling 20th Anniversary (BBM)

Base Set
Precious Memories
___ 1 Antonio Inoki
___ 2 Riki Chosyu
___ 3 Keiji Muto
___ 4 Shinya Hashimoto
___ 5 Genichiro Tenryu
___ 6 Nobuhiko Takada
___ 7 Mitsuharu Misawa
___ 8 Tatsumi Fujinami
___ 9 Toshiaki Kawada
___ 10 Kenta Kobashi
___ 11 Masahiro Chono
___ 12 Atsushi Onita
___ 13 Jumbo Tsuruta
___ 14 Masakatsu Funaki
___ 15 Kensuke Sasaki
___ 16 Stan hansen
___ 17 Bruiser Brody
___ 18 Minoru Suzuki
___ 19 Hiroshi Hase
___ 20 Super Tiger
___ 21 Yoshiaki Fujiwara
___ 22 Jun Akiyama
___ 23 Kazuo Yamazaki
___ 24 Yoshihiro Takayama
___ 25 Kazuyuki Fujita
___ 26 The Great Sasuke
___ 27 Hayabusa
___ 28 Akira Hokuto
___ 29 Kiyoshi Tamura
___ 30 Manabu Nakanishi
___ 31 Masa Saito
___ 32 Yoji Anjo
___ 33 Manami Toyota
___ 34 Jinsei Shinzaki
___ 35 Satoshi Kojima
___ 36 Jushin Thunder Lyger
Pro Wrestlers In Another Costume
___ 37 Riki Chosyu / Animal Hamaguchi
___ 38 Yoshiaki Fujiwara
___ 39 Stan Hansen / Bruiser Brody
___ 40 Rusher Kimura
___ 41 Karl Gotch
___ 42 Dynamite Kid / Davey Boy Smith
___ 43 Harley Race / Nick Bockwinkle
___ 44 Keiji Muto
___ 45 Hiroshi hase / Kensuke Sasaki
Turn Back the Clock
___ 46 Karl Gotch / Nobuhiko Takada
___ 47 Tiger Mask
___ 48 Rki Chosyu / Masa Saito
___ 49 Tiger Jeet Singh / Umanosuke Ueda
___ 50 Genichiro Tenryu
___ 51 Atsushi Onita / Masanobu
___ 52 Jumbo Tsuruta
___ 53 The Road Warriors
___ 54 Crush Gals
___ 55 Stan Hansen
___ 56 Bruiser Brody
___ 57 Antonio Inlki
___ 58 Super Strong Machine
___ 59 Minoru Suzuki / Masakatsu Funaki
___ 60 Kenta Kobashi
___ 61 Megumi Kudo
___ 62 Mitsuharu Misawa
___ 63 Akira Hokuto
___ 64 Sakie Hasegawa
___ 65 Mima Shimoda / Chikako Shiratori
___ 66 Manami Toyota
___ 67 Takako Inoue
___ 68 Aja Kong
___ 69 Great Muta
___ 70 Mayumi Ozaki
___ 71 Kensuke Sasaki
___ 72 Hayabusa
___ 73 The Great Sasuke
___ 74 Kiyoshi Tamura
___ 75 Brief Brothers
___ 76 Carlos Amano
___ 77 Masahiro Chono
___ 78 Satoshi Kojima / Hiroyoshi Tenzan
___ 79 Keiji Muto
___ 80 Yoshihiro Takayama
___ 81 Naomichi Marufuji / KENTA
Private Shots
___ 82 Satoru Sayama
___ 83 Tatsumi Fujinami
___ 84 Antonio Inoki
___ 85 Bull Nakano
___ 86 Shinya Hashimoto
___ 87 Mitsuharu Misawa
___ 88 Mitsuhiro Matsunaga
___ 89 Jun Akiyama
___ 90 Justin Thunder Lyger
___ 91 Cuty Suzuki
___ 92 Mr. Pogo
___ 93 Las Cachorras Orientares
___ 94 UWF International
___ 95 Kensuke Sasake / Akira Hokuto
___ 96 Minoru Suzuki
___ 97 Taka Michinoku
___ 98 Kyoko Inoue
___ 99 Super Delfin
___ 100 Kodo Fuyuki
___ 101 Jinsei Shinzaki
___ 102 Toshiaki Kawada
___ 103 Kayo Noumi
___ 104 Cima
___ 105 Atsushi Onita
___ 106 Kazushi Sakuraba
___ 107 Akira Taue
___ 108 Osamu Nichimura
___ 109 Magnum TOKYO
___ 110 Hiroyoshi Tenzan
___ 111 Manabu Nakanishi
___ 112 Ayako Hamada
___ 113 Satoshi Kojima
___ 114 Minoru Tanaka / Yumi Fukawa
___ 115 Shinobu Kandori
___ 116 Momoe Nakanishi
___ 117 Yoshihiro Takayama / Kazuyuki Fujita

Great Wrestlers
___ GW1 Antonio Inoki
___ GW2 Stan Hansen
___ GW3 Super Tiger
___ GW4 Mitsuharu Misawa
___ GW5 Toshiaki Kawada
___ GW6 Kenta Kobashi
___ GW7 Keiji Muto
___ GW8 Masahiro Chono
___ GW9 Shinya Hashimoto

Great Wrestlers Foil
___ GW1 Antonio Inoki
___ GW2 Stan Hansen
___ GW3 Super Tiger
___ GW4 Mitsuharu Misawa
___ GW5 Toshiaki Kawada
___ GW6 Kenta Kobashi
___ GW7 Keiji Muto
___ GW8 Masahiro Chono
___ GW9 Shinya Hashimoto

Memorabilia Cards
___ PM1 Stan Hansen (Athentic 10 Gallon Hat) (#ed to 100)
___ PM2 Kenta Kobashi & Mitsuharu Misawa (Authentic Dual Match Worn Costumes) (#ed to 100)
___ PM3 Keiji Muto & Masahiro Chono & Shinya Hashimoto (Authentic Triple Match Worn Costumes) (#ed to 100)

Autographs
___ 2 Riki Chosyu (#ed to 120)
___ 4 Shinya Hashimoto (#ed to 119)
___ 8 Tatsumi Fujinami (#ed to 30)
___ 9 Toshiaki Kawada (#ed to 70)
___ 12 Atsushi Onita (#ed to 113)
___ 19 Hiroshi Hase (#ed to 120)
___ 23 Kazuo Yamazaki (#ed to 119)
___ 31 Masa Saito (#ed to 108)
___ 32 Yoji Anjo (#ed to 70)
___ 36 Jushin Thunder Lyger (#ed to 30)
___ 38 Yoshiaki Fujiwara (#ed to 111)
___ 54 Crush Gals (#ed to 119)
___ 61 Megumi Kudo (#ed to 120)
___ 63 Akira Hokuto (#ed to 120)
___ 66 Manami Toyota (#ed to 119)
___ 67 Takako Inoue (#ed to 120)
___ 68 Aja Kong (#ed to 102)
___ 70 Mayumi Ozaki (#ed to 91)
___ 71 Kensuke Sasaki (#ed to 120)
___ 72 Hayabusa (#ed to 120)
___ 73 The Great Sasuke (#ed to 113)
___ 74 Kiyoshi Tamura (#ed to 50)
___ 75 Brief Brothers (Kouhiro Kanemura autograph) (#ed to 97)
___ 76 Carlos Amano (#ed to 120)
___ 79 Keiji Muto (#ed to 70)
___ 80 Yoshihiro Takayama (#ed to 119)
___ 88 Mitsuhiro Matsunaga (#ed to 115)
___ 92 Mr. Pogo (#ed to 58)
___ 96 Minoru Suzuki (#ed to 96)
___ 97 Taka Michinoku (#ed to 118)
___ 98 Kyoko Inoue (#ed to 115)
___ 99 Super Delfin (#ed to 90)
___ 101 Jinsei Shinzaki (#ed to 120)
___ 103 Kayo Noumi (#ed to 115)
___ 109 Magnum TOKYO (#ed to 111)
___ 110 Hiroyoshi Tenzan (#ed to 30)
___ 112 Ayako Hamada (#ed to 78)
___ 115 Shinobu Kandori (#ed to 120)

Promotion Cards
___ PO1 Tiger Mask
___ PO2 Kayo Noumi

RELEASE INFORMATION:

– Complete base set consists of cards 1-117.

– Autograph checklist is incomplete.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates