2006 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 Command Bolshoi
___ 2 Azumi Hyuga
___ 3 Kayoko Haruyama
___ 4 Tsubasa Kuragaki
___ 5 Kaori Yoneyama
___ 6 Erika Watanabe
___ 7 Eko
___ 8 Kazuki
___ 9 Shinobu Kandori
___ 10 Noriyo Tateno
___ 11 Harley Saito
___ 12 Eagle Sawai
___ 13 Takako Inoue
___ 14 Mizuki Endo
___ 15 Aiger
___ 16 Sayuri Okino
___ 17 Obacchi Iizuka
___ 18 Glamour Angels
___ 19 Yumi Ohka
___ 20 Asami
___ 21 Fuka
___ 22 Shu Shibutani
___ 23 Kyoko Inoue
___ 24 Etsuko MIta
___ 25 Yoshiko Tamura
___ 26 Misae Genki
___ 27 Yuka Shiina
___ 28 Tanny Mouse
___ 29 Yuki Miyazaki
___ 30 Yuka Nakamura
___ 31 Haruka Matsuo
___ 32 Chiharu
___ 33 Michiko Omukai
___ 34 Akino
___ 35 Tojuki Leon
___ 36 Bullfight Sora
___ 37 Ayumi Kurihara
___ 38 Emi Sakura
___ 39 Rei
___ 40 Mai Ichii
___ 41 Rika Takahashi
___ 42 Moeka Haruhi
___ 43 Natsuki Head
___ 44 Niku Saotome
___ 45 Yumiko HOtta
___ 46 Sachie Abe
___ 47 Mika Nishio
___ 48 Kana
___ 49 Dark Angel
___ 50 Saki Maenura
___ 51 Nanae Takahashi
___ 52 Hiraru
___ 53 Meiko Satonura
___ 54 Nozomi Takesako
___ 55 Cherry
___ 56 Yuiga
___ 57 Yuu Yamagata
___ 58 Apple Miyuki
___ 59 Tomoka Nakagawa
___ 60 Bambi
___ 61 Carolina Akino
___ 62 Jaguar Yokata
___ 63 Devil Masami
___ 64 Aja Kong
___ 65 Dynamite Kaansai
___ 66 Mayumi Ozaki
___ 67 Chikayo Nagashima
___ 68 Carlos Amano
___ 69 Toshie Uematsu
___ 70 You-You Ran
___ 71 Ayako Hamada
___ 72 Mima Shimoda
___ 73 Gami
___ 74 Mariko Yoshida
___ 75 Yuna
___ 76 Kyoko Kimura
___ 77 Kaoru Ito
___ 78 Tomoko Watanabe
___ 79 Kumiko Maekawa
___ 80 Dump Matsumoto
___ 81 Sasori
___ 82 Amazing Kong
___ 83 Ranmaru
___ 85 Sumie Sakai
___ 86 Hiroyo Muto
___ 87 Asian Cat
___ 88 Mirai
___ 89 Toshiyo Yamada
___ 90 Momoe Nakanishi
___ 91 Sakura Hirota
___ 92 Mako Ogawa
___ 93 Sugar Sato
___ 94 Teruko Kagawa
___ 95 Michey Yuka
___ 96 Ofune
___ 97 Maru & Keiko Saito
___ 98 Baby M
___ 99 The Bloody & Fang Suzuki
___ 100 Fuka
___ 101 Nishio Mika
___ 102 Apple Miyuli
___ 103 Azumi Hyuga
___ 104 Takako Inoue
___ 105 Mariko Yoshida
___ 106 Michiko Omukai
___ 107 Mima Shimoda
___ 108 You-You Ran

Catch The Rainbow Insert Set
Parallels: Silver; Gold /200
___ CR1 Fuka
___ CR2 Shu Shibutani
___ CR3 Haruka Matsuo
___ CR4 Ayumi Kurihara
___ CR5 Mai Ichii
___ CR6 Matsuki Head
___ CR7 Kana
___ CR8 Bambi
___ CR9 Kyoko Kimura

Kiss Card
___ K1 Fuuka /68
___ K2 Ayumi Kurihara /
___ K3 Mai Ichii /59
___ K4 Mooeka Haruhi /87
___ K5 Kana /66
___ K6 Apple Miyuki /63

Autographs
___ 1 Command Bolshoi /99
___ 2 Azumi Hyuga /80
___ 3 Kayoko Haruyaa /100
___ 4 Tsubasa Kuragaki /99
___ 5 Kaori Yoneyama /99
___ 6 Erika Watanabe /100
___ 7 Eco /98
___ 8 Kazuki /100
___ 9 Shinobu Kandori /99
___ 10 Noriyo Tatenl /88
___ 11 Harley Saito /26
___ 12 Eagle Sawai /10
___ 13 Takako Inoue /80
___ 14 Mizuki Endo /100
___ 15 Aiger /100
___ 16 Sayuri Okino /100
___ 17 Obacchi Iizuka /100
___ 18 Glamour Angels /67
___ 19 Yumi Ohka /78
___ 20 Asami /77
___ 21 Fuka /78
___ 22 Shu Shibutani /95
___ 23 Kyoko Inoue /60
___ 24 Etsuko Mita /91
___ 25 Yoshiko Tamura /86
___ 26 Misae Genki /18
___ 27 Yuka Shiina /94
___ 28 Tanny Mouse /89
___ 29 Yuki Miyazaki /89
___ 30 Yuka Nakamura /63
___ 31 Haruka Matsuo /20
___ 33 Mihiko Omukai /80
___ 34 Akino /100
___ 35 Tohuki Leon /100
___ 36 Bullfight sora /100
___ 37 Ayumi Kurihara /80
___ 38 Emi Sakura /100
___ 39 Rei /100 (Signed On Back)
___ 40 Mai Ichii /80
___ 41 Rika Takahashi /99
___ 42 Moeka Haruhi /79
___ 43 Natsuki Head /100
___ 45 Yumiko Hotta /98
___ 46 Sachie Abe /100
___ 47 Mika Nishio -88
___ 48 Kana /79 (Signed On Back)
___ 50 Saki Maemura /80
___ 53 Meiko Satomura /95
___ 54 Nozomi Takeshak /77
___ 55 Cherry /100
___ 56 Yuiga /99
___ 57 Yuu Tamagata /98
___ 58 Apple Miyuki /78
___ 59 Tomoka Nakagawa /84
___ 60 Bambi /78
___ 61 Carolina Akino /99
___ 62 Jaguar Yokata /100
___ 63 Devil Masami /99
___ 64 Aja Kong /100
___ 65 Dynamite Kansai /98
___ 66 Mayumi Ozaki /98
___ 67 Chikayo Nagashima /100
___ 68 Carlos Amano /88
___ 69 Toshie Uematsu /95
___ 70 You-You Ran /99
___ 71 Ayako Hamada /93
___ 72 Mima Shimoda /97
___ 74 Mariko Yoshida /100
___ 75 Yuna /100
___ 77 Kaoru Ito /100
___ 78 Tomoko Watanabe /100
___ 79 Kumiko Maekawa /98
___ 90 Momoe Nakanishi /80
___ 92 Mako Ogawa /49
___ 93 Sugar Sato /99
___ 94 Teruko Kagawa /100
___ 96 Ofune /80
___ 97 Maru & Keiko Saito /95

Memorabilia Card
___ M1 Fuka (Costume) /150
___ M2 Atoz Original Member (Tracksuit Reelic) /150

RELEASE INFORMATION:

– Complete base set consists of cards 1-108.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates