2008 BBM: True Heart Women’s Pro-Wrestling (BBM)

Base Set
___ 1 Command Bolshoi
___ 2 Azumi Hyuga
___ 3 Kayoko Haruyama
___ 4 Tsubasa Kuragaki
___ 5 Kaori Yoneyama
___ 6 Kazuki
___ 7 Sachie Abe
___ 8 Toujuki Leon
___ 9 Keito
___ 10 Arisa Nakajima
___ 11 Asuka Ohki
___ 12 Mayuka Niizeki
___ 13 Shinobu Kandori
___ 14 Noriyo Tateno
___ 15 Harley Saito
___ 16 Takako Inoue
___ 17 Mizuki Endo
___ 18 Aiger
___ 19 Sayuri Okino
___ 20 Obacchi Iizuka
___ 21 Francoise
___ 22 Mayumi Ozaki
___ 23 Aja Kong
___ 24 Dynamite Kansai
___ 25 Chikayo Nagashhima
___ 26 Carlos Amano
___ 27 Mika Nishio
___ 28 Sonoko Kato
___ 29 Kyoko Inoue
___ 30 Haruka Matsuo
___ 31 Etsuko Mita
___ 32 Yoshiko Tamura
___ 33 Nisaee Genki
___ 34 Tanny Mouse
___ 35 Yuki Miyazaki
___ 36 Aya Yuki
___ 31 Etsuko Mita
___ 32 Yoshiko Tamura
___ 33 Misae Genki
___ 34 Tanny Mouse
___ 35 Yuki Miyazaki
___ 36 Aya Yuki
___ 37 Nagisa Nozaki
___ 38 Mariko Yoshida
___ 39 Ray
___ 40 Tomoka Nkakgawa
___ 41 Hiroyo Matsumoto
___ 42 Misaki Ohata
___ 43 Emi Sakura
___ 44 Aoi Kizuki
___ 45 Makoto
___ 46 Kazumi Shimouma
___ 47 Meiko Satomura
___ 48 Tyrannosaurus Okuda
___ 49 Dash Chisako
___ 50 Sachiko Sendai
___ 51 Hiren
___ 52 Ryo Mizunami
___ 53 Mari Harada
___ 54 Kaoru Ito
___ 55 Ayako Hamada
___ 56 Aky Kanbayashi
___ 57 Mai Ichii
___ 58 Ayako Sato
___ 59 Hanako Kobayashi
___ 60 Tomoko Morii
___ 61 Nanae Takahashi
___ 62 Hikaru
___ 63 Saki Maemura
___ 64 Natsuki Taiyo
___ 65 Gami
___ 66 Yumi Ohka
___ 67 Nozomi Takesako
___ 68 Cherry
___ 69 Yuiga
___ 70 Yuu Yamagata
___ 71 Apple Miyuki
___ 72 Bambi
___ 73 Yuri Urai
___ 74 Mio Shirai
___ 75 Io Shirai
___ 76 Jaguar Yokata
___ 77 Devil Masami
___ 78 Jumbo Hori
___ 79 Yumiko HOtta
___ 80 Manami Toyota
___ 81 Mima Shimoda
___ 82 Dump Matsumoto
___ 83 Sasori
___ 84 Kaoru
___ 85 Toshie Uematsu
___ 86 You-You Ran
___ 87 Akino
___ 88 Bullfight Sora
___ 89 Kana
___ 90 Ayumi Kurihara
___ 91 Kyoko Kimura
___ 92 Megumi Yabushita
___ 93 Hiroyo Muto
___ 94 Fuka
___ 95 Shu Shibutani
___ 96 Hiroka

Autographs (Black)
___ 1 Command Bolshoi /57
___ 2 Azumi Hyuga /70
___ 4 Tsubasa Kuragaki /50
___ 5 Kaori Yoneyama /67
___ 6 Kazuki /30
___ 7 Sachie Abe /29
___ 9 Keito /70
___ 10 Arisa Nakajima /27
___ 12 Mayuka Niizeki /70
___ 13 Shinobu Kandori /69
___ 14 Noriyo Tateno /70
___ 15 Harley Saito /70
___ 16 Takako Inoue /7-
___ 17 Mizuki Endo /70
___ 18 Aiger /57
___ 20 Obacchi Iizuka /69
___ 22 Mayumi Ozaki /97
___ 24 Dynamite Kansai /50
___ 25 Chikayo Nagashima /96
___ 26 Carlos Amano /83
___ 27 Mika Nishio /31
___ 29 Nyoko Inoue /90
___ 30 Haruka Matsuo /94
___ 34 Tanny Mouse /100
___ 35 Yuki Miyazaki /100
___ 36 Aya Yuki /100
___ 37 Nagisa Nozaki /99
___ 38 Nariko Yoshida /70
___ 39 Ray /70
___ 40 Tomoka Nakagawa /70
___ 41 Hiroyo Matsumoto /70
___ 42 Misaki Ohata /70
___ 43 Emi Sakura /17
___ 44 Aoi Kizuki /30
___ 46 Kazumi Shimouma /70
___ 47 Meiko Satomura /61
___ 48 Tyrannosaurus Okuda /89
___ 49 Dash Chisako /91
___ 50 Sachiko Sendai /91
___ 51 Hiren /90
___ 52 Ryo Mizunami /91
___ 54 kaoru Ito /70
___ 57 Mai Ichii /11
___ 58 Ayako Sato /30
___ 59 Hanako Kobayashi /69
___ 60 Tomoko Morii /68
___ 61 Nanae Takahashi /98
___ 64 Natsuki Taiyo /99
___ 66 Yumi Ohka /68
___ 67 Nozomi Takeshao /48
___ 68 Cherry /6974 Mio Shirai /70
___ 69 Yuiga /50
___ 70 Yuu Yamagata /69
___ 71 Apple Niyuki /70
___ 72 Bambi /68
___ 74 Nio Shirai /70
___ 75 Io Shirai /70
___ 78 Jumbo Hori /70
___ 81 Mima Shimoda /30
___ 82 Dump Matsumoto /18
___ 83 Sasori /65
___ 84 Kaoru /70
___ 85 Toshie Uematsu /55
___ 86 You-You Ran /72
___ 87 Akino /70
___ 88 Bullfight Sora /75
___ 89 Kana .58
___ 90 Ayumi Kurihara .69
___ 91 Kyoko Kimura /30
___ 92 Megumi Yabushita /30
___ 93 Hiroyo Muto /70
___ 94 Fuka /100

Autographs (Blue)
___ 1 Command Bolshoi /30
___ 2 Azumi Hyuga /30
___ 3 Kayoko Haruyama /30
___ 4 Tsubasa Kuragaki /30
___ 5 Kaori Yoneyama /30
___ 6 Kazuki /30
___ 7 Sachie Abe /8
___ 8 Toujuki Leon /30
___ 9 Keito /30
___ 10 Arisa Nakajima /28
___ 12 Mayuka Nizeki /30
___ 17 Mizuki Endo /29
___ 19 Sayuri Okino /30
___ 20 Obacchi Iizuka /30
___ 24 Dynaite Kansai /49
___ 38 Maiko Yoshida /30
___ 39 Ray /30
___ 40 Tomoka Nakagawa /29
___ 41 Hiroyo Matsumoto /30
___ 42 Misaki Ohata /30
___ 43 Emi Sakura /20
___ 45 Makoto /27
___ 46 Kazumi Shimouma /30
___ 47 Meiko Satomura /30
___ 48 Tyrannosaurus Okuda /2
___ 49 Dash Chisako /2
___ 50 Sachiko Sendai /1
___ 51 Hiren /1
___ 52 Ryo Mizunami /2
___ 55 Ayako Hamada /70
___ 57 Mai Ichii /1
___ 58 Ayako Sato /70
___ 59 Hanako Kobayashi /30
___ 60 Tomoko Morii /30
___ 63 Saki Maemura /50
___ 65 Gami /66
___ 67 Nozomi Takesako /45
___ 68 Cherry /30
___ 69 Yuiga /50
___ 70 Yuu Yamagata /30
___ 71 Apple Miyuki /30
___ 72 Bambi /30
___ 74 Mio Shirai /30
___ 75 Io Shirai /30
___ 78 Jumbo Hori /29
___ 81 MimaShimoda /60
___ 82 Dump Matsumoto /34
___ 83 Sasori /30
___ 84 Kaoru /30
___ 85 Toshie Uematsu /45
___ 86 You-You Ran
___ 87 Akino /30
___ 88 Bullfight Sora /20
___ 89 Kana /18
___ 91 Kyoko Kimura /69
___ 92 Megumi Yabusita /68
___ 93 Hiroyo Muto /30

Autographs (Gold)
___ 4 Tsubasa Kuragaki /10
___ 6 Kazuki /20
___ 7 Sachie Abe /36
___ 8 Toujuki Leon /70
___ 10 Arisa Nkakjima /45
___ 14 Noriyo Tateno /15
___ 16 Takako Inoue /15
___ 19 Sayuri Okino /70
___ 28 Sonoko Kato /100
___ 32 Yoshiko Tamura /100
___ 43 Emi Sakura /26
___ 45 Makoto /71
___ 54 Kaoru Ito /30
___ 56 Aky Kanbayashi /30
___ 65 Gami /30
___ 77 Devil Masami /28

Autographs (Silver)
___ 3 Kayoko Haruyama /70
___ 4 Tsubasa Kuragaki /10
___ 6 Kazuki /20
___ 7 Sachie Abe /27
___ 13 Shinobu Kandori /31
___ 14 Noriyo Tateno /15
___ 15 Harley Saito /30
___ 16 Takako Inoue /15
___ 18 Aiger /33
___ 23 Aja Kong 100
___ 27 Mika Nishio /28
___ 31 Etsuko Mita /95
___ 33 Misae Genki /91
___ 43 Emi Sakura /36
___ 44 Aoi Kizuki /70
___ 45 Makoto /2
___ 47 Meiko Satomura /20
___ 48 Tyrannosaurus Okuda /2
___ 49 Dash Chisako /3
___ 50 Sachiko Sendai /2
___ 51 HIren /2
___ 52 Ryo Mizunami /3
___ 55 Ayako Hamada /30
___ 56 Aky Kanbayashi /70
___ 63 Saki Maemura /50
___ 77 Devil Masami /69

RELEASE INFORMATION:

– A complete base set cosists of cards 1-96.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates