2008 Pro Wrestling NOAH Nittele G+

___ Jun Akiyama
___ Atsushi Aoki
___ Makoto Hashi
___ Genba Hirayanagi
___ Tamon Honda
___ Masao Inoue
___ Taijji Ishimori
___ Akihiko Ito
___ Junji Izumida
___ Yoshinobu Kanemaru
___ Kishin Kawabata
___ Kenta
___ Tsuyoshi Kikichi
___ Kenta Kobashi
___ Naomichi Marufuji
___ Ricky Marvin
___ Mitsuharu Misawa
___ Mitsuo Momota
___ Takeshi Morishima
___ Yoshinari Ogawa
___ Ippei Ota
___ Takeshi Rikioh
___ Akitoshi Saito
___ Takuma Sano
___ Kentaro Shiga
___ Go Shiozaki
___ Takashi Sugiura
___ Kotario Suzuki
___ Shuhei Taniguchi
___ Akira Taue
___ Muhammad Yone

RELEASE INFORMATION:

– Complete Set is 31 cards.

– Cards are not numbered.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates