2008 – 2009 BBM: Pro Wrestling NOAH (BBM)

Base Set
___ 1 – Mitsuharu Misawa
___ 2 – Kenta Kobashi
___ 3 – Jun Akiyama
___ 4 – Mitsuo Momota
___ 5 – Arika Taue
___ 6 – Yoshinara Ogawa
___ 7 – Tsuyoshi Kikuchi
___ 8 – Takuma Sano
___ 9 – Akitoshi Saito
___ 10 – Masao Inoue
___ 11 – Junji Izumida
___ 12 – Tamon Honda
___ 13 – Kentaro Shiga
___ 14 – Koshinobu Kanemaru
___ 15 – Takeshi Morishima
___ 16 – Takeshi Rikioh
___ 17 – Makato Hashi
___ 18 – Naomichi Marufuji
___ 19 – Kenta
___ 20 – Takashi Sugiura
___ 21 – Muhammad Yone
___ 22 – Kishin Kawabata
___ 23 – Kotaro Suzuki
___ 24 – Go Shiozaki
___ 25 – Genba Hirayanagi
___ 26 – Atsushi Aoki
___ 27 – Shuhei Taniguchi
___ 28 – Ippei Ota
___ 29 – Akihiko Ito
___ 30 – Ricky Marvin
___ 31 – Taiji Ishimora
___ 32 – Yoshihiro Takayama
___ 33 – Kensuke Sasaki
___ 34 – Katsuhiko Nakajima
___ 35 – Takashi Okita
___ 36 – Kento Miyahara

Autographs
___ Mitsuharu Misawa (#ed to 30)
___ Kenta Kobashi (#ed to 28)
___ Jun Akiyama (#ed to 38)
___ Mitsuo Momota (#ed to 36)
___ Arika Taue (#ed to 37)
___ Yoshinara Ogawa (#ed to 2)
___ Tsuyoshi Kikuchi (#ed to 41)
___ Takuma Sano (#ed to 49)
___ Akitoshi Saito (#ed to 20)
___ Masao Inoue (#ed to 47)
___ Junji Izumida (#ed to 45)
___ Tamon Honda (#ed to 50)
___ Kentaro Shiga (#ed to 47)
___ Koshinobu Kanemaru (#ed to 59)
___ Takeshi Morishima (#ed to 49)
___ Takeshi Rikioh (#ed to 42)
___ Makato Hashi (#ed to 56)
___ Naomichi Marufuji (#ed to 60)
___ Kenta (#ed to 58)
___ Takashi Sugiura (#ed to 43)
___ Muhammad Yone (#ed to 47)
___ Kishin Kawabata (#ed to 45)
___ Kotaro Suzuki (#ed to 42)
___ Go Shiozaki (#ed to 74)
___ Genba Hirayanagi (#ed to 64)
___ Atsushi Aoki (#ed to 74)
___ Shuhei Taniguchi (#ed to 76)
___ Ippei Ota (#ed to 76)
___ Akihiko Ito (#ed to 71)
___ Ricky Marvin (#ed to 56)
___ Taiji Ishimora (#ed to 58)
___ Yoshihiro Takayama (#ed to 100)
___ Kensuke Sasaki (#ed to 98)
___ Katsuhiko Nakajima (#ed to 100)
___ Takashi Okita (#ed to 94)
___ Kento Miyahara (#ed to 88)

RELEASE INFORMATION:

– Release Date – January 24, 2009.

– Only 2,000 sets – Limited Edition by Baseball Magazine Sha, the publisher of Puroresu Shukan.

– Box contains complete set of 36 base set cards plus one Autograph card.

– Authentic autograph cards are serially numbered on the back.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates