2020 BBM Women’s Wrestling Ambitious!! (BBM)

___ 1 Yuki Aino
___ 2 Miku Aono
___ 3 Saki Akai
___ 4 AKARI
___ 5 Saori Anou
___ 6 Rina Amikura
___ 7 Noa Igarashi
___ 8 Maki Itoh
___ 9 Ayano Irie
___ 10 Himawari Unagi
___ 11 Maika Ozaki
___ 12 Nao Kakuta
___ 13 KAZUKI
___ 14 Manami Katsu
___ 15 Yuki Kaamifuku
___ 16 Mahiro Kiryu
___ 17 Crea
___ 18 Momo Kohgo
___ 19 Marika Kobashi
___ 20 Yuka Sakazaki
___ 21 SAKI
___ 22 Yuko Sakurai
___ 23 Sena Shiori
___ 24 Hikari Shimizzu
___ 25 Suzu Suzuki
___ 26 Suzume
___ 27 Kakeru Sekiguchi
___ 28 Risa Sera
___ 29 Miyuki Takase
___ 30 Rika Tatsumi
___ 31 Momo Tani
___ 32 Tsukushi
___ 33 Nodoka Tenma
___ 34 Satsuki Totoro
___ 35 Shoko Nakajima
___ 36 Hanako Nakamori
___ 37 Cat Haruna
___ 38 Hikari Noa
___ 39 Hyper Misao
___ 40 Yoshiko Hasegawa
___ 41 Banny Oikawa
___ 42 Ayumi Hayashi
___ 43 Pom Harajuku
___ 44 Hiragi Kurumi
___ 45 Akane Fujita
___ 46 Tsukasa Fujimoto
___ 47 Ibuki Hoshi
___ 48 Hamuko Hoshi
___ 49 Tae Honma
___ 50 Mirai Maiumi
___ 51 Misa Matsui
___ 52 Matsuya Uno
___ 53 Yuna Manase
___ 54 Mari
___ 55 Mari Manji
___ 56 Mii
___ 57 Mizuki
___ 58 Mochi Miyagi
___ 59 Yappy
___ 60 Miyu Yamashita
___ 61 Maya Yukihi
___ 62 Rydeen Hagane
___ 63 Raku
___ 64 Ram Kaicho
___ 65 Leon
___ 66 Niu Watanabe
DEBUT CARDS
___ 67 Nao Ishikawa
___ 68 Chie Ozora
___ 69 Mai Sakurai
___ 70 Waka Tsukiyama
___ 71 Yuki Mashiro
___ 72 Ami Miura
___ 73 Moka Miyamoto
TAG TEAM CARDS
___ 74 Daydream (Miu and Rika)
___ 75 Tae Honma and Nao Kakuta
___ 76 Sekiguchi & Aono
___ 77 BeeStar (Maiumi & Suzume)
___ 78 Frank Sisters
ANOTHER “SHOT” CARDS
___ 79 Risa Sera
___ 80 Miyuki Takase
___ 81 Ram Kaicho
PRIVATE (REGULAR) CLOTHES CARD
___ 82 Saki Akai
___ 83 Saori Anou
___ 84 Maki Itoh
___ 85 Suzume
___ 86 Tae Honma
___ 87 Mirai Maiumi
___ 88 Suzu Suzuki
___ 89 Tsukasa Fujimoto
SWIMWEAR CARDS
___ 90 Miku Aono
___ 91 Himawari Unagi
___ 92 Yoshiko Hasegawa
___ 93 Yuna Manase
RIFU TOURISM AMBASSADOR MEMORIAL CARD
___ 94 Tsukasa Fujimoto
BONUS TRACK CARDS
___ 95 Miku Aono
___ 96 Suzu Suzuki
___ 97 Ram Kaicho
MAYA YUKIHI COSTUME COLLECTION (regular card, no memorabilia)
___ 98 Maya Costume Collection
___ 99 Maya Costume Collection
___ 100 Maya Costume Collection
___ 101 Maya Costume Collection
___ 102 Maya Costume Collection
___ 103 Maya Costume Collection
___ 104 Maya Costume Collection

Autographs (Numbered to 120)
___ Yuki Aino
___ Miku Aono
___ Saki Akai
___ AKARI
___ Saori Anou
___ Rina Amikura
___ Noa Igarashi
___ Maki Itoh
___ Avano Irie
___ Himawari Unagi
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Mahiro Kiryu
___ Crea
___ Momo Kohgo
___ Marika Kobashi
___ Yuka Sakazaki
___ SAKI
___ Yuko Sakurai
___ Sena Shiori
___ Hikari Shimizu
___ Suzu Suzuki
___ Suzume
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Tsukushi
___ Nodoka Tenma
___ Satsuki Totoro
___ Hanako Nakamori
___ Cat Haruna
___ Hikari Noa
___ Hyper Misao
___ Yoshiko Hasegawa
___ Banny Oikawa
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuku
___ Hiragi Kurumi
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Misa Matsui
___ Yuna Manase
___ Mari
___ Mari Manji
___ Mii
___ Mizuki
___ Mochi Miyagi
___ Yappy
___ Miyu Yamashita
___ Maya Yukihi
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Ram Kaicho
___ Leon
___ Miu Watanabe
___ Nao Ishikawa
___ Chie Ozora
___ Mai Sakurai
___ Waka Tsukiyama
___ Ami Miura
___ Moka Miyamoto
___ Daydream (Miu an Rika)
___ Tae Honma and Nao Kakuta
___ Sekiguchi & Aono
___ BeeStar
“Another Shot” Autograph
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Ram Kaicho
Plain Clothes Autograph
___ Saki Akai
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Suzume
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Suzu Suzuki
___ Tsukasa Fujimoto
___ Miku Aono
___ Suzu Suzuki
___ Ram Kaicho
Swimwear Autograph
___ Miku Anou
___ Himawara Unagi
___ Yoshiko Hasegawa
___ Yuna Manase
Maya Yukihi Collection Autograph
___ Maya Costume Collection
___ Maya Costume Collection
___ Maya Costume Collection
___ Maya Costume Collection
___ Maya Costume Collection
___ Maya Costume Collection

Cheki (Polaroid Pictures) Autographs (Numbered to 10, unless otherwise marked)
___ Yuki Aino
___ Miku Aono
___ Saki Akai
___ AKARI
___ Saori Anou
___ Rina Amikura
___ Noa Igarashi
___ Maki Itoh
___ Avano Irie
___ Himawari Unagi
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Mahiro Kiryu
___ Momo Kohgo
___ Yuka Sakazaki
___ SAKI
___ Yuko Sakurai
___ Sena Shiori
___ Hikari Shimizu
___ Suzu Suzuki
___ Suzume
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Rika Tatsumi
___ Momo Tani
___ Tsukushi
___ Nodoka Tenma
___ Satsuki Totoro
___ Hanako Nakamori
___ Cat Haruna
___ Hikari Noa
___ Hyper Misao
___ Yoshiko Hasegawa
___ Banny Oikawa
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuku
___ Hiragi Kurumi
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Misa Matsui
___ Yuna Manase
___ Mari
___ Mari Manji
___ Mii (Numbered to 11)
___ Mizuki
___ Mochi Miyagi
___ Yappy
___ Miyu Yamashita
___ Maya Yukihi
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Ram Kaicho
___ Leon
___ Miu Watanabe
___ Nao Ishikawa
___ Chie Ozora
___ Mai Sakurai
___ Waka Tsukiyama
___ Ami Miura
___ Moka Miyamoto
___ Daydream (Miu an Rika)
___ Tae Honma and Nao Kakuta
___ Sekiguchi & Aono
___ BeeStar
___ Frank Sisters (Cheki Autograph Only)
“Another Shot” Autograph
___ Risa Sera
Plain Clothes Autograph
___ Saki Akai
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Suzume
___ Mirai Maiumi
___ Suzu Suzuki
Swimwear Autograph
___ Miku Anou
___ Himawara Unagi
___ Yoshiko Hasegawa
___ Yuna Manase

RELEASE INFORMATION:

– Release Date: 11-28-2020

– Credit Joshsicity.com for checklist and information on this set.

Contact us for any errors or updates