2020 BBM Women’s Wrestling Ambitious!! (BBM)

Base Set
___ 1 – Yuki Aino
___ 2 – Miku Aono
___ 3 – Saki Akai
___ 4 – AKARI
___ 5 – Saori Anou
___ 6 – Rina Amikura
___ 7 – Noa Igarashi
___ 8 – Maki Itoh
___ 9 – Ayano Irie
___ 10 – Himawari Unagi
___ 11 – Maika Ozaki
___ 12 – Nao Kakuta
___ 13 – KAZUKI
___ 14 – Manami Katsu
___ 15 – Yuki Kaamifuku
___ 16 – Mahiro Kiryu
___ 17 – Crea
___ 18 – Momo Kohgo
___ 19 – Marika Kobashi
___ 20 – Yuka Sakazaki
___ 21 – SAKI
___ 22 – Yuko Sakurai
___ 23 – Sena Shiori
___ 24 – Hikari Shimizzu
___ 25 – Suzu Suzuki
___ 26 Suzume
___ 27 – Kakeru Sekiguchi
___ 28 – Risa Sera
___ 29 – Miyuki Takase
___ 30 – Rika Tatsumi
___ 31 – Momo Tani
___ 32 – Tsukushi
___ 33 – Nodoka Tenma
___ 34 – Satsuki Totoro
___ 35 – Shoko Nakajima
___ 36 – Hanako Nakamori
___ 37 – Cat Haruna
___ 38 – Hikari Noa
___ 39 – Hyper Misao
___ 40 – Yoshiko Hasegawa
___ 41 – Banny Oikawa
___ 42 – Ayumi Hayashi
___ 43 – Pom Harajuku
___ 44 – Hiragi Kurumi
___ 45 – Akane Fujita
___ 46 – Tsukasa Fujimoto
___ 47 – Ibuki Hoshi
___ 48 – Hamuko Hoshi
___ 49 – Tae Honma
___ 50 – Mirai Maiumi
___ 51 – Misa Matsui
___ 52 – Matsuya Uno
___ 53 – Yuna Manase
___ 54 – Mari
___ 55 – Mari Manji
___ 56 – Mii
___ 57 – Mizuki
___ 58 – Mochi Miyagi
___ 59 – Yappy
___ 60 – Miyu Yamashita
___ 61 – Maya Yukihi
___ 62 – Rydeen Hagane
___ 63 – Raku
___ 64 – Ram Kaicho
___ 65 – Leon
___ 66 – Niu Watanabe
Debut Cards
___ 67 – Nao Ishikawa
___ 68 – Chie Ozora
___ 69 – Mai Sakurai
___ 70 – Waka Tsukiyama
___ 71 – Yuki Mashiro
___ 72 – Ami Miura
___ 73 – Moka Miyamoto
Tag Team Cards
___ 74 – Daydream (Miu and Rika)
___ 75 – Tae Honma and Nao Kakuta
___ 76 – Sekiguchi & Aono
___ 77 – BeeStar (Maiumi & Suzume)
___ 78 – Frank Sisters
Another “Shot” Cards
___ 79 – Risa Sera
___ 80 – Miyuki Takase
___ 81 – Ram Kaicho
Private Clothes Cards (Regular)
___ 82 – Saki Akai
___ 83 – Saori Anou
___ 84 – Maki Itoh
___ 85 – Suzume
___ 86 – Tae Honma
___ 87 – Mirai Maiumi
___ 88 – Suzu Suzuki
___ 89 – Tsukasa Fujimoto
Swimwear Cards
___ 90 – Miku Aono
___ 91 – Himawari Unagi
___ 92 – Yoshiko Hasegawa
___ 93 – Yuna Manase
RIFU Tourism Ambassador Memorial Card
___ 94 – Tsukasa Fujimoto
Bonus Track Cards
___ 95 – Miku Aono
___ 96 – Suzu Suzuki
___ 97 – Ram Kaicho
Maya Yukihi Costume Collection (Regular Card, No Memorabilia)
___ 98 – Maya Costume Collection
___ 99 – Maya Costume Collection
___ 100 – Maya Costume Collection
___ 101 – Maya Costume Collection
___ 102 – Maya Costume Collection
___ 103 – Maya Costume Collection
___ 104 – Maya Costume Collection

Autographs (Numbered to 120, Unless Otherwise Noted)
___ Yuki Aino
___ Miku Sksi /90
___ Saki Akai
___ AKARI
___ Saori Anou
___ Rina Amikura
___ Noa Igarashi
___ Maki Itoh
___ Ayano Irie
___ Himawari Unagai
___ Maika Ozaki
___ Nao Kakuta /90
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Yuki Kamifuku
___ Mahiro Kiryu
___ Crea
___ Momo Kohgo
___ Marika Kobashi
___ Yuka Sakazai
___ SAKI
___ Yuko Sakurai
___ Sena Shiori
___ Hikari Shimizu
___ Suzu Suzuki /90
___ Suzume
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Rika Tatsumi /90
___ Momo Tani
___ Tsukushi
___ Nofoks Tenma
___ Satsuki Totoro
___ Shoko Nakajima
___ Hanako Nakamori
___ Cat Haruna
___ Hikari Noa /117
___ Hyper Misao
___ Yoshiko Hasegawa /90
___ Banny Oikawa
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuku
___ Hiragi Kurumi
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Misa Matsui
___ Matsuya Uno
___ Yuna Manase
___ Mari
___ Mari Manji
___ Mii
___ Mizuki
___ Mochi Miyagi
___ Yappy
___ Miyu Yamashita
___ Maya Yukihi
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Ram Kaicho /89
___ Leon
___ Miu Watanabe /90
___ Nao Ishikawa
___ Chie Ozora
___ Mai Sakurai
___ Waka Tsukiyama
___ Yuki Mashiro
___ Ami Miura
___ Moka Miyamoto
___ Daydream /30
___ Tae Honma and Nao Kakuta /90
___ BeeStar /60
___ Risa Sera (Another Shot) /90
___ Miyuki Takase (Another Shot) /90
___ Ram Kaicho (Another Shot) /30
___ Saki Akai (Plain Clothes) /60
___ Saori Anou (Plain Clothes) /60
___ Maki Itoh (Plain Clothes) /90
___ Suzume (Plain Clothes)
___ Tae Hinma (Plain Clothes) /60
___ Mirai Malumi (Plain Clothes)
___ Suzu Suzuki (Plain Clothes) /60
___ Tsukasa Fujimoto (Plain Clothes) /90
___ Miku Aono (Swimsuit) /60
___ Himawari Unagi 9Simsuit) /90
___ Yoshiko Hasegawa (Swimsuit) /60
___ Yuna Manase (Swimsuit) /60
___ Miku Aono (Plain Clothes) /60
___ Suzu Suzuki (Plain Clothes) 60
___ Ram Kaicho (Plain Clothes) /30
___ Maya Costume Collection /30
___ Maya Costume Collection /30
___ Maya Costume Collection /30
___ Maya Costume Collection /30
___ Maya Costume Collection /30
___ Maya Costume Collection /30

Cheki (Polaroid Pictures) Autographs (Numbered to 10, Unless Otherwise Noted)
___ Yuki Aino
___ Miku Aono
___ Sai Akai
___ AKARI
___ Saori Anou
___ Rina Amikura
___ Noa Igarashi
___ Maki Itoh
___ Ayano Irie
___ Himawari Unagi
___ Maika Ozaki
___ Nao Kakuta
___ KAZUKI
___ Manami Katsu
___ Yuki Kamifuku
___ Mahiro Kiryu
___ Momo Kohgo
___ SAKI
___ Yuko Saurai
___ Hikari Shimizu
___ Suzume
___ Kakeru Sekiguchi
___ Risa Sera
___ Miyuki Takase
___ Rika Tatsui
___ Momo Tani
___ Tsukushi
___ Modoka Tenma
___ Hanako Nakamori
___ Cat Haruna
___ Hikari Noa
___ Hyper Misao
___ Yoshiko Hasegawa
___ Banny Oikawa
___ Ayumi Hayashi
___ Pom Harajuku
___ Hiragi Kurumi
___ Akane Fujita
___ Akane Fujita
___ Tsukasa Fujimoto
___ Ibuki Hoshi
___ Hamuko Hoshi
___ Tae Honma
___ Mirai Maiumi
___ Misa Matsui
___ Maysuya Uno
___ Yuna Manase
___ Mari
___ Mari Manji
___ Mii /11
___ Mizuki
___ Mochi Miyagi
___ Yappy
___ Miyu Yamashita
___ Maya Yukihi
___ Rydeen Hagane
___ Raku
___ Ram Kaicho
___ Leon
___ Miu Watanabe
___ Nao Ishikawa
___ Chie Ozora
___ Mai Sakurai
___ Waka Tsukiyama
___ Yuki Mashiro
___ Ami Miura
___ Daydream
___ Tae Honma & Nao Kakuta
___ Kakeru Sekiguchi & Miku Aono
___ BeeStar
___ Frank Sisters
___ Risa Sera
___ Saki Akai
___ Saori Anou
___ Maki Itoh
___ Suzume
___ Mirai Maiumi
___ Suzu Suzuki
___ Miku Anou
___ Himawari Unagi
___ Yoshiko Hasegawa
___ Yuna Manase

RELEASE INFORMATION:

– Release Date: 11-28-2020.

– A complete base set consists of cards 1-104.

– Credit some information from Joshsicity.com for checklist and information on this set.

– Checklist updated/provided by Richard Velligan & the Japanese Pro Wrestling Trading Card Almanac.

Contact us for any errors or updates